Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE

Opcje:

1: Szkolenie online – nagranie z zaświadczeniem = 49 zł

2: Materiały = 59 zł

3: Szkolenie online – nagranie z zaświadczeniem + materiały = 90 zł

już od: 49,00 

, , , ,

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

– dokumentacja ucznia ze SPE

Szkolenie o dokumentacji ucznia ze SPE !


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie offline ( do odsłuchania)  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.


Otrzymasz (patrz opcje zakupu):

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku(opcja 1 i 3),
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy (opcja 1 i 3),
 • materiały szkoleniowe (opcja 2 i 3): Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Dysleksja, Inteligencja poniżej przeciętnej / pogranicze niepełnosprawności intelektualnej, Uczeń niedosłyszący, Niepełnosprawność ruchowa, Spektrum autyzmu,  Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, Afazja motoryczna, Uczeń niedowidzący/ słabowidzący, Uczeń słabosłyszący/ uczeń z niedosłuchem/ uczeń niesłyszący, Zaburzenia zachowania i emocji, Trudności z koncentracją uwagi, Zaniedbania środowiskowe, Cudzoziemiec, Uczeń szczególnie zdolny), Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (ipet), Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Nauczycieli,
 • specjalistów,
 • wychowawców przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Opis szkolenia:

W szkoleniu powinien uczestniczyć każdy nauczyciel i specjalista, który pracuje z dzieckiem/ uczniem objętym PPP. W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane konkretne dostosowania na poszczególne trudności uczniów oraz obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie dokumentacji pracy.

Program:

 • Obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych i rozwojowych ( cele ).
 • Obszary dostosowań.
 • Dokumentacja dziecka/ ucznia z opinią.
 • Dokumentacja dziecko/ ucznia objętego pomocą na wniosek.
 • Dokumentacja dziecka/ ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Zadania nauczycieli w pracy z dzieckiem/ uczniem ze SPE

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie PPP.
 • Nauczysz się poprawnie dokumentować dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia dzieci i uczniów o SPE.
 • Otrzymasz gotowe wskazówki do pracy z uczniami o SPE.
Prowadząca

Angelika Perdek Chabinowska

 

Opcja:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE, Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE – materiały, Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE (szkolenie+materiały)

Shopping Cart
Scroll to Top