Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Opcje:

1: Szkolenie Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE z zaświadczeniem,

2: Materiały Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE,

3: Szkolenie Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE ( zaświadczenie, nagranie, materiały).

już od: 39,00 

, , , ,

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

– dokumentacja ucznia ze SPE

Szkolenie o dokumentacji ucznia ze SPE !

Data nagrania szkolenia: 11.09.2023 r., liczba godzin: 1,5 ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Otrzymasz (patrz opcje zakupu):

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Dysleksja, Inteligencja poniżej przeciętnej / pogranicze niepełnosprawności intelektualnej, Uczeń niedosłyszący, Niepełnosprawność ruchowa, Spektrum autyzmu,  Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, Afazja motoryczna, Uczeń niedowidzący/ słabowidzący, Uczeń słabosłyszący/ uczeń z niedosłuchem/ uczeń niesłyszący, Zaburzenia zachowania i emocji, Trudności z koncentracją uwagi, Zaniedbania środowiskowe, Cudzoziemiec, Uczeń szczególnie zdolny), Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (ipet), Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Nauczycieli,
 • specjalistów,
 • wychowawców przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Szkolenie jest praktycznym wsparciem dotyczących pracy z uczniami i dziećmi objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na opinie, wniosek lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opis szkolenia:

W szkoleniu powinien uczestniczyć każdy nauczyciel i specjalista, który pracuje z dzieckiem/ uczniem objętym PPP. W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane konkretne dostosowania na poszczególne trudności uczniów oraz obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie dokumentacji pracy.

Program:

 • Obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych i rozwojowych ( cele ).
 • Obszary dostosowań.
 • Dokumentacja dziecka/ ucznia z opinią.
 • Dokumentacja dziecko/ ucznia objętego pomocą na wniosek.
 • Dokumentacja dziecka/ ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Zadania nauczycieli w pracy z dzieckiem/ uczniem ze SPE

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie PPP.
 • Nauczysz się poprawnie dokumentować dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia dzieci i uczniów o SPE.
 • Otrzymasz gotowe wskazówki do pracy z uczniami o SPE.
Prowadząca

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcja:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE, Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE – materiały, Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE (szkolenie+materiały)

Shopping Cart
Scroll to Top