Zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego/ pedagoga szkolnego. Współpraca specjalistów

OPCJE:

 1. Zaświadczenie + nagranie = 39 zł
 2. Teczka pedagog szkolnego + zaświadczenie + nagranie = 129 zł
 3. Teczka pedagoga specjalnego + zaświadczenie + nagranie = 129 zł 

już od: 90,00 

, , , , ,

Zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego/ pedagoga szkolnego. Współpraca specjalistów


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1, w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku (opcja 1,2,3).
 • dostęp do nagrania na okres 6 m-cy (opcja 1,2,3).
 • materiały szkoleniowe: TECZKA PEDAGOGA SZKOLNEGO (wykaz poniżej) ( opcja 2).
 • materiały szkoleniowe: TECZKA PEDAGOGA SPECJALNEGO (wykaz poniżej) (opcja 3).
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Dla kogo jest szkolenie:

 • pedagogów szkolnych i specjalnych

Program szkolenia:

 • Zadania pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego w podstawowej i ponadpodstawowej szkole ogólnodostępnej.
 • Podział zadań pomiędzy pedagogiem szkolnym a pedagogiem specjalnym
 • Dokumentacja specjalistów w szkole.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zadania spoczywają na pedagogu szkolnym i specjalnym w szkole podstawowej i  ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jakie uprawnienia posiadają ci specjaliści, jaką powinni prowadzić dokumentację i w jaki sposób dzielić się obowiązkami służbowymi.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz różnicę pomiędzy zadaniami pedagoga specjalnego i pedagoga szkolnego.
 • Dowiesz się, jak podzielić obowiązki pomiędzy pedagogiem szkolnym, a pedagogiem specjalnym.
 • Poszerzą swoje kompetencje w zakresie udzielania i dokumentowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Teczka pedagoga specjalnego szkoła podstawowa

i ponadpodstawowa

1.Plan pracy pedagoga specjalnego w szkole
2. Ankieta dla uczniów na temat spędzania czasu wolnego
3. Przykładowy IPET – uczeń słabowidzący
4. Dostosowania dla ucznia realizującego nauczanie indywidualne
5. Przykładowy IPET – uczeń z ZA
6. Przykładowy IPET klasy młodsze – uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole podstawowej
7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym – wzór dokumentu
8. IPET – wzór dokumentu dla starszych klas szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej
9. Karta ucznia zakwalifikowanego do pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wzór dokumentu
10. Kwestionariusz wywiadu rodzinnego
11. Wykaz kwestionariuszy do diagnozy rodziny
12. Modyfikacja IPET – przykładowe zapisy
13. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przykładowe zapisy
14. WOPFU – wzór dokumentu
15. WOPFU – młodsze klasy szkoły podstawowej, przykładowe zapisy
16. Okresowa WOPFU – wzór dokumentu
17. Podstawy prawne wydawania opinii dla szkół ponadpodstawowych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
18. Praca z uczniem zdolnym
19. Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
20. Protokół posiedzenia zespołu ds. kształcenia specjalnego – wzór dokumentu
21. Ocena efektywności udzielanej pomocy pp  – przykładowe zapisy
22. Przykładowy zakres obowiązków pedagoga specjalnego
23. Przykłady dostosowań wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
24. Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną – wzór dokumentu
25. Wniosek rodzica o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną – wzór dokumentu
26. Zgoda rodziców na objęcie ucznia pomocą – wzór dokumentu
27.  Zawiadomienie rodzica o posiedzeniu zespołu – wzór dokumentu
28. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
29. Wykaz przykładowej literatury, narzędzi diagnostycznych
30. Zasady diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia
31. Wniosek o dostosowanie egzaminu maturalnego
32. Wniosek rodzica o opinię
Bezpłatne materiały:
 • Stanowisko MEiN dot. standardów zatrudniania pedagoga specjalnego.
 • Stanowisko MEiN dot. rezygnacji z rewalidacji.
 • Wykaz testów Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
 • Kwestionariusz Kompetencji Społecznych.
 • Arkusz Diagnostyczny Niedostosowania Społecznego Stotta.
 • Skala Ustosunkowań Interpersonalnych SUI.

Teczka pedagoga szkolnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

1. Wzór pisma do sądu rodzinnego – demoralizacja.
2. Wzór pisma do sądu rodzinnego – czyn karalny.
3. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy.
4. Linki do materiałów internetowych przydatnych w pracy pedagoga – szkoła ponadpodstawowa.
5. Uchwała rady rodziców dot. SPWP.
6. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia ucznia demoralizacją.
7. Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
8.  Podstawy prawne opinii wydawanych przez PPP.
9. Plan realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych (załącznik do SPWP).
10. Pisemne upomnienie dla ucznia (kara statutowa).
11. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
12. Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
13. Plan pracy pedagoga szkolnego.
14. Plan pracy zespołu wychowawczego.
15. Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy.
16. Sprawozdanie pedagoga szkolnego (przykładowe zapisy).
17. Szablon notatki z rozmowy.
18. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną (wykaz).
19. Wniosek do PPP o opinię dot. indywidualnego programu nauczania.
20. Wniosek rodzica o objęcie pomocą pp.
21. Wykaz instytucji do współpracy.
22. Wniosek rodzica o wystawienie opinii.
23. Wzór pisma do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.
24. Karta ucznia objętego PPP.
25. Zgoda rodzica na zajęcia specjalistyczne.
26. Wniosek o wszczęcie egzekucji (nie realizacja obowiązku nauki).
27. Ocena efektywności udzielanej pomocy.
28. IPET – wzór.
29. WOPFU – wzór.
30. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne.
31. Linki do materiałów internetowych przydatnych w pracy pedagoga – szkoła podstawowa.
32. Uchwała dyrektora – skreślenie z listy uczniów.
33. Wzór decyzji dyrektora – skreślenie z listy uczniów.
34. Linki dot. materiałów nt. handlu ludźmi.
35. Pisemne upomnienie wychowawcy.
36. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
37. Zezwolenie dyrektora na indywidualny tok/program nauki.
38. Kontrakt z uczniem.
39. Zawiadomienie rodzica o spotkaniu zespołu ds. kształcenia specjalnego.
40. Wykaz przeprowadzonych porad i konsultacji.
41. Scenariusz zajęć integracyjnych dla klas I.
42. Tabela – diagnoza wychowawcza klasy.
43. Ankieta dla rodziców – ewaluacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
44. Przykładowe sprawozdanie zespołu wychowawczego.
45. Ankieta dla uczniów – diagnoza klimatu szkoły.
46. Ankieta dla uczniów – diagnoza czynników ryzyka i chroniących.

Prowadząca: Lidia Cynt

Opcja:

1.Zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego/ pedagoga szkolnego. Współpraca specjalistów, 2. Zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego/ pedagoga szkolnego. Współpraca specjalistów+materiały), 3.Zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego/ pedagoga szkolnego. Współpraca specjalistów+materiały)

Shopping Cart
Scroll to Top