fbpx

Państwa propozycje są dla nas motywacją do rozwoju. Poza propozycjami wymienionymi poniżej, możemy przygotować dla Państwa formy doskonalenia odpowiadające indywidualnemu zapotrzebowaniu.

W przypadku zamawiania Szkoleniowych Rad Pedagogicznych, prosimy przed złożeniem zamówienia na stronie WWW, o kontakt w celu ustalenia terminu.

Wariant 1

1400
 • 1 szkolenie rady pedagogicznej
 • do 100 nauczycieli
 • 2h zegarowe
 • zaświadczenie dla uczestników szkolenia
 • Szkolenie prowadzone w formie online

Wariant 2

2500
 • 2 szkolenia rady pedagogicznej
 • do 100 nauczycieli
 • 2 x 2h zegarowe
 • zaświadczenie dla uczestników szkolenia
 • Szkolenie prowadzone w formie online

Wariant 3

2050
 • 2 szkolenia rady pedagogicznej
 • do 50 nauczycieli
 • 3 h dydaktyczne
 • zaświadczenie dla uczestników szkolenia
 • Szkolenie prowadzone w formie stacjonarnej

Kierunki Polityki Oświatowej

 1. Obligatoryjna Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna po powrocie do nauki stacjonarnej.
 2. Wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli po okresie pandemii.

 1. Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami. Problematyka zachowań destrukcyjnych i trudnych wychowawczo.
 2. Behawioralne i emocjonalne zaburzenia dzieci i młodzieży. Przyczyny, kryteria problemów behawioralnych i emocjonalnych
 3. Agresja i przemoc szkolna. Agresja – definicje, przyczyny, rodzaje. Agresja na różnych poziomach rozwojowych.
 4. Kształtowanie prawidłowej samooceny i poczucia wartości u uczniów.

 

 

 1. Elementy Treningu Umiejętności Społecznych w szkole. 
 2. Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 3. Demoralizacja i przestępczość nieletnich – procedury reagowania szkół.
 4. Odpowiedzialność prawna nieletnich – co nauczyciel wiedzieć powinien.

 1. Wymagania państwa wobec szkół – jak realizować wybrane z nich podczas zajęć edukacyjnych. 

Tematy szkoleń dla szkół.

 • Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów:

 1. Jak organizować proces uczenia się uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

 2. Myślenie jest w cenie czyli jak efektywnie się uczyć i uczyć innych.

 3. Jak oceniać, by uwzględniać potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów w procesie dydaktycznym.
 4. Co zrobić, żeby uczniom chciało się chcieć czyli jak kształtować przestrzeń rozwojową
  z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

 5. Jak pomóc uczniom rozwinąć skrzydła.

 6. Każdy jest inny u każdy wyjątkowy. Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

 7. Jak wprowadzać innowacyjne rozwiązania, uwalniając twórcze myślenie uczniów.

 8. Jak wspomagać uczniów z zaburzeniami integracji sensorycznej i jak dostosowywać otoczenie szkolne, by minimalizować negatywne skutki zaburzeń.

 9. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem metody motoryczno-słuchowo-narracyjnej.

 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa:

 1. Jak planować i organizować pracę z uczniami ze spe – IPET, WOPFU oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Jak planować i organizować zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną / autyzmem, w tym zespołem zespołem Aspergera.

 3. Jak planować i organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz dostosowywać wymagania dla uczniów z ADHD/ dysleksją/FASD/mutyzmem wybiórczym/ trudnościami w nauce i zachowaniu.

 4. Dobrostan i zdrowie psychiczne czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa dzieci
  i młodzieży
  .

 5. Racja czy relacja czyli jak tworzyć przestrzeń rozwojową.

 6. Konstruktywna komunikacja – cztery kroki do efektywnego porozumiewania się.
 7. Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy w sytuacjach kryzysowych.

 8. Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami dzieci i młodzieży.

 9. Zachowania autodestrukcyjne w tym samobójstwa dzieci i młodzieży.
 10. Co o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży we współczesnym świecie powinni wiedzieć dorośli, by minimalizować negatywne skutki zaburzeń.

 • Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 1. Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami
  u dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji.
 2. Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Obligatoryjne zadania nauczycieli.
 3. Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna po pandemii.
 4. Opinie i orzeczenia – trafna diagnoza i dokumentacja.

Joanna Nienałtowska-Padło

 1. Praktyczna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Wspomaganie rozwoju ucznia.
 2. Depresje u dzieci i młodzieży. Czynniki ryzyka. Objawy.
 3. Wychowanie do wartości, rozwijanie wrażliwości na prawdę i dobro.
 4. Wspieranie ucznia w nauce. Obszary alternatywne, w stronę efektywności uczenia się.

 1. Współpraca dyrektora szkoły, nauczycieli i specjalistów z instytucjami zewnętrznymi (głównie poradnią psychologiczno-pedagogiczną) w czasie planowania i wdrażania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

 3. WOPFU – kiedy piszemy, dlaczego i komu.

 4. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia w praktyce. Planowanie diagnozy WOPFU i jej przeprowadzenie.

 5. Redagowanie WOPFU zgodnie z przeprowadzoną diagnozą – aspekt praktyczny.

 6. Wykorzystanie WOPFU w IPET, czyli ocena efektywności i co dalej?

 7. Rewalidacja indywidualna z dziećmi/uczniami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera Podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć.

 8. Umiejętność analizy wskazań opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 9. Uczniowie z orzeczeniem poradni w szkole ogólnodostępnej – realistycznie i praktycznie. Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych fizycznie, sensorycznie i umysłowo.

 10. Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej.

 11. Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej.

 1. Dziecko z dysleksją w szkole.
 2. Dziecko z autyzmem w szkole
 3. Dziecko z dyskalkulią w szkole.  
 4. Tworzenie dokumentów dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
 5. Efektywna praca nauczyciela z dzieckiem z niepełnosprawnością
 6. Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Instruktaż dla nauczycieli..
 3. Praca z uczniem z zaburzeniami emocji – Gotowe wskazówki.

 1. Zaburzenia opozycyjno -buntownicze i poważne zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży. Wybrane kryteria diagnostyczne.
 2. ADHD w teorii i praktyce. 
 3. Zespół Aspergera- co nauczyciel wiedzieć powinien.
 4. Okres dojrzewania osób z ZA.
 5. Techniki behawioralno- poznawcze w pracy z dziećmi ZA.
 6. Seksualność nastolatków z ZA.

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w sytuacjach codziennego życia.
 2. Formy rozwijania kompetencji językowych i umiejętności społecznych u dzieci/uczniów z autyzmem i ZA.
 3. Funkcjonowanie dziecka z niedosłuchem w przedszkolu i szkole – ujęcie praktyczne.
 4. Funkcjonowanie dziecka z niedosłuchem w klasie/szkole ogólnodostępnej.
 5. Pomóc dyslektykowi – jak czyta i pisze dziecko z dysleksją na Twoim przedmiocie?
 6. Objawy zaburzeń w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.
 7. Pomoc uczniom z trudnościami dyslektycznymi na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
 8. Rewalidacja indywidualna z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

 

 1. Alternatywne sposoby komunikacji z uczniem niepełnosprawnym.
 2. Skuteczne metody indywidualnej pracy z uczniem o SPE.
 3. Metody pracy z uczniem, z niepełnosprawnościami.
 4. Jak w atrakcyjny sposób uczyć prowadzenia rozmowy z uczniami.
 5. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu – alternatywne i wspomagające formy komunikowania się.
 6. „ Tacy jak wy” – praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
 7. Uczeń z zespołem Aspergera w zespole klasowym.
 8. Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji.
 9. Zrozumieć integrację sensoryczną. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na dziecko.
 10. Integracja sensoryczna a autyzm – techniki, ćwiczenia i strategie terapeutyczne.

Nowoczesne technologie

 1. Kodowanie bez i z komputerem w przedszkolu i klasach 1 – 3.

 

 

 1. Profilaktyka zagrożeń internetowych – jak edukować najmłodszych o zagrożeniach w Sieci? (dla przedszkoli i szkół podstawowych)
 2. Profilaktyka zagrożeń internetowych – zagrożenia, jakie czyhają na dzieci i młodzież w Sieci.
 3. Profilaktyka zagrożeń internetowych – jak edukować młodzież o zagrożeniach w Sieci (dla starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych).

 

 

  1. Zrób na lekcji efekt WOW!
  2. Office 365 w poraktyce, czyli Teamsy i nie tylko
  3. Platformy edukacyjne: ZPE
  4. Wirtualne Escape roomy i webquesty
  5. Smartfon na lekcji
  6. Projektowanie dyplomów, grafik w Canvie
  7. Praca w chmurze
  8. Nearpod w praktyce

Rozwijanie kompetencji cyfrowych w pracy pedagogicznej – narzędzioteka nauczyciela XXI w. 

Rozwój nauczycieli

 1. Innowacje pedagogiczne- jak poprawić jakość pracy placówki
 2. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej
 3. Bajkoterapia w pracy z najmłodszymi
 4. Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i klasach I-III
 6. Elementy oceniania kształtującego, również dla uczniów ze SPE.

 1. Jak efektywnie pracowad z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach 
 2. Testomania. Rozpoznawanie i diagnozowanie potencjałów i typów osobowości, strategii uczenia się, myślenia, pracy, komunikacji. 
 3. Jak współpracowad z kimś, kogo trudno zrozumieć. Jak zrozumieć kogoś, z kim trudno współpracować. 
 4. Indywizualizacja. Na jakich obszarach opierać indywidualne podejście do ucznia (pacjenta, wychowanka)?
 5. Jak pracować z oso
 6. Stres i wypalenia zawodowe w zawodach pomocowych.
 7. Symptomy, metody prewencyjne. Sposoby i zasoby.
 8. Autorytet. Umiejętności wychowawcze nauczyciela.
 9. Kompetencje emocjonalne w pracy nauczyciela/ wychowawcy. 
 10. Kalejdoskop temperamentów. Jak współpracować z kimś, kogo trudno zrozumieć. Jak zrozumieć kogoś, z kim trudno współpracować

 1. Jak nie pobłądzić na tej ścieżce? – zindywidualizowana ścieżka kształcenia w praktyce.
 2. 12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami
 3. Zanim rodzice staną się trudni w szkole – motywowanie rodziców do efektywnej współpracy ze szkołą i nauczycielem.
 4. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy dobrego nauczyciela.
 5. Czynniki wywołujące stres i powodujące wypalenie zawodowe w pracy pedagogicznej. 
 6. Po nauczaniu zdalnym zadbaj o Twój głos. O prawidłowej emisji głosu.
1. Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. Charakterystyka metody, otoczenia i roli nauczyciela. Różnice między placówką montessoriańską a konwencjonalną. Korzyści stosowania.
2. Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu. Zachęcanie przedszkolaków do współpracy w 10 krokach.
3. Asertywna i skuteczna komunikacja z wymagającym rodzicem – w przedszkolu i szkole. 15 kroków do budowania relacji i współpracy.
4. Czy niegrzeczne dzieci istnieją? Przyczyny złego zachowania u uczniów. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.
5. Szkoła bez kar. Czy to możliwe? Długofalowe skutki karania. Alternatywne narzędzia wychowawcze. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.
6. Empatyczne podejście do ucznia. O komunikacji i współpracy z dziećmi, opartej na akceptacji uczuć.
7. Rola nauczyciela w  kształtowaniu u dzieci kompetencji i umiejętności społecznych. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.
8. Jak mieć krótszy lont? Webinar o złości, frustracji i stresie w pracy nauczyciela.
9. Praca z maluszkami do lat 3.  O czym należy wiedzieć?
 1. Strategie efektywnej współpracy z rodzicami.
 2. Wypalenie zawodowe stop czyli jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać sytuacjom. kryzysowym.
 3. Budowanie zespołu i efektywna współpraca nauczycieli.

Profilaktyka uzależnień i zachowań agresywnych

Joanna Nienałtowska-Padło

 1. Praca z rodziną dysfunkcyjną i zmarginalizowaną.

 2. Współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i i niewydolnymi wychowawczo.

 3. Praca z uczniem z zespołem  FAS (płodowy zespół alkoholowy).

 4. Zaburzenia procesu socjalizacji dzieci i młodzieży, zachowania

Motywacja

 1. Nauczycielskie strategie motywujące i angażujące uczniów . 
 2. Techniki motywujące i angażujące. Motywacja na cztery sposoby nauki. 
 3. Praca z dzieckiem o obniżonych możliwościach poznawczych- motywowanie do pracy, stymulowanie rozwoju.

Szkolenia dla rad pedagogicznych przedszkoli

 1. Aktywny przedszkolak czyli jak organizować przestrzeń rozwojową dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

  2. Jak projektować naturalne uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

 3. Jak stymulować bazowe układy zmysłowe i pobudzać ciekawość dziecka

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

4. Pozwól mi rozkwitnąć czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

5. Jak rozpoznać sygnały będące oznaką trudności rozwojowych i jak wspierać dziecko

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

6. Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

7. Jak planować i organizować wsparcie dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

8. Jak planować i organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wspomagać dzieci z ADHD/ dysleksją/FASD/mutyzmem wybiórczym/ trudnościami w nabywaniu umiejętności i zachowaniu

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa 

9. Jak wspomagać dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i jak dostosowywać otoczenie przedszkolne, by minimalizować negatywne skutki zaburzeń

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

10. Jak organizować zajęcia stymulujące rozwój dzieci z wykorzystaniem metody motoryczno-słuchowo-narracyjnej.

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

11. Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami
u dzieci

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

12. Dobrostan i zdrowie psychiczne czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa dzieci

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

13. Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy w sytuacjach kryzysowych

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

14. Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami dzieci

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

15.Strategie efektywnej współpracy z rodzicami

Szkolenie zapewniające wsparcie nauczycieli

16. Wypalenie zawodowe stop czyli jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać sytuacjom kryzysowym

Szkolenie zapewniające wsparcie nauczycieli

17. Budowanie zespołu i efektywna współpraca nauczycieli

Szkolenie zapewniające wsparcie nauczycieli

1. Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. Charakterystyka metody, otoczenia i roli nauczyciela. Różnice między placówką montessoriańską a konwencjonalną. Korzyści stosowania.
2. Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu. Zachęcanie przedszkolaków do współpracy w 10 krokach.
3. Asertywna i skuteczna komunikacja z wymagającym rodzicem – w przedszkolu i szkole. 15 kroków do budowania relacji i współpracy.
4. Czy niegrzeczne dzieci istnieją? Przyczyny złego zachowania u uczniów. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.
5. Szkoła bez kar. Czy to możliwe? Długofalowe skutki karania. Alternatywne narzędzia wychowawcze. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.
6. Empatyczne podejście do ucznia. O komunikacji i współpracy z dziećmi, opartej na akceptacji uczuć.
7. Rola nauczyciela w  kształtowaniu u dzieci kompetencji i umiejętności społecznych. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.
8. Praca z maluszkami do lat 3.  O czym należy wiedzieć?

1. Zaburzenia emocjonalne wczesnego dzieciństwa.

 1. Kodowanie bez i z komputerem w przedszkolu.
Shopping Cart
Przewiń do góry