Szkolenia rady pedagogicznej

 

 

Szkolenia realizowane są w formie online na platformie e-learningowej oraz stacjonarnie.

 Zapraszamy do kontaktu.

Szkolenia rady pedagogicznej w trzech wariantach

Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS ma przyjemność zaoferować Państwu szkolenia rad pedagogicznych w trzech wariantach. Każdy z nich różni się ilością szkoleń, ukierunkowaniem do danej liczby nauczycieli czy zakresem czasowym. Szeroki wybór szkoleń pozwala na dobranie szkolenia dla rad pedagogicznych do indywidualnych potrzeb szkoły. Oferujemy Państwu szkolenia związane z kierunkami polityki oświatowej, pomocą psychologiczno-pedagogiczną, pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami, nowoczesnymi technologiami, rozwojem nauczycieli, profilaktyką uzależnień i zachowań agresywnych czy ogólnie pojętą motywacją. Każde szkolenie jest realizowane przez wykwalifikowany personel posiadający niezwykłą wiedzę merytoryczną oraz umiejętności pozwalające tą wiedzą się z Państwem podzielić.

Wariant 1

1900
 • 1 szkolenie rady pedagogicznej
 • do 50 nauczycieli
 • 2h zegarowe
 • zaświadczenie w formacie PDF
 • Szkolenie prowadzone w formie online

Wariant 2

3700
 • 2 szkolenia rady pedagogicznej
 • do 100 nauczycieli
 • 2 x 2h zegarowe
 • zaświadczenie w formacie PDF
 • Szkolenie prowadzone w formie online

Wariant 3

2550
 • 1 szkolenie rady pedagogicznej
 • do 50 nauczycieli
 • 3 h dydaktyczne
 • zaświadczeniew formacie PDF
 • Szkolenie prowadzone w formie stacjonarnej

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenia dla rady pedagogicznej?

Oferowane przez Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS  szkolenia rad pedagogicznych przynoszą wiele korzyści dla różnych grup pracujących w szkolnictwie. Wykupując konkretny wariant szkoleniowy, dyrektor placówki edukacyjnej zdobywa praktyczne narzędzia ułatwiające wprowadzenie niezbędnych zmian. Program szkoleń jest dostosowany do najnowszych trendów oraz metod wychowawczych, przez co nauczyciele w przystępny sposób pozyskają umiejętności osobiste. Dzięki temu rada pedagogiczna pozyska wiedzę oraz narzędzia z zakresu polityki oświatowej, profilaktyki uzależnień i zachowań agresywnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami. Kompleksowe przygotowanie kadry pedagogicznej będzie gwarancją sukcesu uczniów, szkoły, a także zawodowego spełnienia. Szkolenia dla rad pedagogicznych oferowane przez nasz Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS  sprawią, że rada pedagogiczna sprawniej radzi sobie z obowiązkami oraz jest bardziej kompetentna.

Kierunki Polityki Oświatowej

computer icon 2429310 1920
 1. Obligatoryjna Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna po powrocie do nauki stacjonarnej.
 2. Wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli po okresie pandemii.
 3. Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami. Problematyka zachowań destrukcyjnych i trudnych wychowawczo.
 4. Behawioralne i emocjonalne zaburzenia dzieci i młodzieży. Przyczyny, kryteria problemów behawioralnych i emocjonalnych
 5. Agresja i przemoc szkolna. Agresja – definicje, przyczyny, rodzaje. Agresja na różnych poziomach rozwojowych.
 6. Kształtowanie prawidłowej samooceny i poczucia wartości u uczniów.
 7. Elementy Treningu Umiejętności Społecznych w szkole. 
 8. Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 9. Demoralizacja i przestępczość nieletnich – procedury reagowania szkół.
 10. Odpowiedzialność prawna nieletnich – co nauczyciel wiedzieć powinien.
 11. Wymagania państwa wobec szkół – jak realizować wybrane z nich podczas zajęć edukacyjnych. 
 12. Jak organizować proces uczenia się uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

 13. Myślenie jest w cenie czyli jak efektywnie się uczyć i uczyć innych.

 14. Jak oceniać, by uwzględniać potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów w procesie dydaktycznym.
 15. Co zrobić, żeby uczniom chciało się chcieć czyli jak kształtować przestrzeń rozwojową
  z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

 16. Jak pomóc uczniom rozwinąć skrzydła.

 17. Każdy jest inny u każdy wyjątkowy. Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

 18. Jak wprowadzać innowacyjne rozwiązania, uwalniając twórcze myślenie uczniów.

 19. Jak wspomagać uczniów z zaburzeniami integracji sensorycznej i jak dostosowywać otoczenie szkolne, by minimalizować negatywne skutki zaburzeń.

 20. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem metody motoryczno-słuchowo-narracyjnej.

 1. Jak planować i organizować pracę z uczniami ze spe – IPET, WOPFU oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Jak planować i organizować zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną / autyzmem, w tym zespołem zespołem Aspergera.
 3. Jak planować i organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz dostosowywać wymagania dla uczniów z ADHD/ dysleksją/FASD/mutyzmem wybiórczym/ trudnościami w nauce i zachowaniu.
 4. Dobrostan i zdrowie psychiczne czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa dzieci
  i młodzieży
  .
 5. Racja czy relacja czyli jak tworzyć przestrzeń rozwojową.
 6. Konstruktywna komunikacja – cztery kroki do efektywnego porozumiewania się.
 7. Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy w sytuacjach kryzysowych.
 8. Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami dzieci i młodzieży.
 9. Zachowania autodestrukcyjne w tym samobójstwa dzieci i młodzieży.
 10. Co o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży we współczesnym świecie powinni wiedzieć dorośli, by minimalizować negatywne skutki zaburzeń.
 11.  
 1. Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci i młodzieży.
 1. IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji.
 2. Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Obligatoryjne zadania nauczycieli.
 3. Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna po pandemii.
 4. Opinie i orzeczenia – trafna diagnoza i dokumentacja.
 5. Praktyczna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Wspomaganie rozwoju ucznia.
 6. Depresje u dzieci i młodzieży. Czynniki ryzyka. Objawy.
 7. Wychowanie do wartości, rozwijanie wrażliwości na prawdę i dobro.
 8. Wspieranie ucznia w nauce. Obszary alternatywne, w stronę efektywności uczenia się.
 9. Współpraca dyrektora szkoły, nauczycieli i specjalistów z instytucjami zewnętrznymi (głównie poradnią psychologiczno-pedagogiczną) w czasie planowania i wdrażania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

 11. WOPFU – kiedy piszemy, dlaczego i komu.

 12. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia w praktyce. Planowanie diagnozy WOPFU i jej przeprowadzenie.

 13. Redagowanie WOPFU zgodnie z przeprowadzoną diagnozą – aspekt praktyczny.

 14. Wykorzystanie WOPFU w IPET, czyli ocena efektywności i co dalej?

 15. Rewalidacja indywidualna z dziećmi/uczniami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera Podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć.

 16. Umiejętność analizy wskazań opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 17. Uczniowie z orzeczeniem poradni w szkole ogólnodostępnej – realistycznie i praktycznie. Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych fizycznie, sensorycznie i umysłowo.

 18. Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej.

 19. Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej.

 20. Dziecko z dysleksją w szkole.
 21. Dziecko z autyzmem w szkole
 22. Dziecko z dyskalkulią w szkole.  
 23. Tworzenie dokumentów dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
 24. Efektywna praca nauczyciela z dzieckiem z niepełnosprawnością
 25. Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością
 26.  
icon 6031219 1280
mother 3500136 1280
 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Instruktaż dla nauczycieli..
 3. Praca z uczniem z zaburzeniami emocji – Gotowe wskazówki.
 4. Zaburzenia opozycyjno -buntownicze i poważne zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży. Wybrane kryteria diagnostyczne.
 5. ADHD w teorii i praktyce. 
 6. Zespół Aspergera- co nauczyciel wiedzieć powinien.
 7. Okres dojrzewania osób z ZA.
 8. Techniki behawioralno- poznawcze w pracy z dziećmi ZA.
 9. Seksualność nastolatków z ZA.
 10. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w sytuacjach codziennego życia.
 11. Formy rozwijania kompetencji językowych i umiejętności społecznych u dzieci/uczniów z autyzmem i ZA.
 12. Funkcjonowanie dziecka z niedosłuchem w przedszkolu i szkole – ujęcie praktyczne.
 13. Funkcjonowanie dziecka z niedosłuchem w klasie/szkole ogólnodostępnej.
 14. Pomóc dyslektykowi – jak czyta i pisze dziecko z dysleksją na Twoim przedmiocie?
 15. Objawy zaburzeń w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.
 16. Pomoc uczniom z trudnościami dyslektycznymi na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
 17. Rewalidacja indywidualna z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
 18. Alternatywne sposoby komunikacji z uczniem niepełnosprawnym.
 19. Skuteczne metody indywidualnej pracy z uczniem o SPE.
 20. Metody pracy z uczniem, z niepełnosprawnościami.
 21. Jak w atrakcyjny sposób uczyć prowadzenia rozmowy z uczniami.
 22. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu – alternatywne i wspomagające formy komunikowania się.
 23. „ Tacy jak wy” – praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
 24. Uczeń z zespołem Aspergera w zespole klasowym.
 25. Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji.
 26. Zrozumieć integrację sensoryczną. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na dziecko.
 27. Integracja sensoryczna a autyzm – techniki, ćwiczenia i strategie terapeutyczne.
 1. Kodowanie bez i z komputerem w przedszkolu i klasach 1 – 3.
 2. Profilaktyka zagrożeń internetowych – jak edukować najmłodszych o zagrożeniach w Sieci? (dla przedszkoli i szkół podstawowych)
 3. Profilaktyka zagrożeń internetowych – zagrożenia, jakie czyhają na dzieci i młodzież w Sieci.
 4. Profilaktyka zagrożeń internetowych – jak edukować młodzież o zagrożeniach w Sieci (dla starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych).
 5. Zrób na lekcji efekt WOW!
 6. Office 365 w poraktyce, czyli Teamsy i nie tylko
 7. Platformy edukacyjne: ZPE
 8. Wirtualne Escape roomy i webquesty
 9. Smartfon na lekcji
 10. Projektowanie dyplomów, grafik w Canvie
 11. Praca w chmurze
 12. Nearpod w praktyce
 13. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w pracy pedagogicznej – narzędzioteka nauczyciela XXI w.
 14. Wymagania państwa wobec szkół – jak realizować wybrane z nich podczas zajęć edukacyjnych.
man 6070329 1280
analysis 4245219 1280
 1. Dualizm edukacyjny, czyli jak pracować z uczniem  po nauczaniu zdalnym. –
 2. Jak kształcić umiejętność myślenia u uczniów?
 3. Techniki myślenia krytycznego na lekcjach różnych przedmiotów.
 4. Trenerskie inspiracje w pracy nauczyciela.
 5. Rola informacji zwrotnej w procesie nauczania i uczenia się.
 6. Projekt edukacyjny z drzewkiem ambitnego celu.
 7. Ocenianie kształtujące i jego rola w procesie nauczania i uczenia się.
 8. Twórcze metody pracy na lekcji, czyli jak wzbudzić w uczniu ciekawość do uczenia się.
 9. Kto pytania nie błądzi- wykorzystanie elementów coachingu w pracy z uczniem.
 10. Innowacje pedagogiczne- jak poprawić jakość pracy placówki
 11. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej
 12. Bajkoterapia w pracy z najmłodszymi
 13. Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 14. Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i klasach I-III
 15. Elementy oceniania kształtującego, również dla uczniów ze SPE.
 16. Jak efektywnie pracowad z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach 
 17. Testomania. Rozpoznawanie i diagnozowanie potencjałów i typów osobowości, strategii uczenia się, myślenia, pracy, komunikacji. 
 18. Jak współpracowad z kimś, kogo trudno zrozumieć. Jak zrozumieć kogoś, z kim trudno współpracować. 
 19. Indywizualizacja. Na jakich obszarach opierać indywidualne podejście do ucznia (pacjenta, wychowanka)?
 20. Jak pracować z oso
 21. Stres i wypalenia zawodowe w zawodach pomocowych.
 22. Symptomy, metody prewencyjne. Sposoby i zasoby.
 23. Autorytet. Umiejętności wychowawcze nauczyciela.
 24. Kompetencje emocjonalne w pracy nauczyciela/ wychowawcy. 
 25. Kalejdoskop temperamentów. Jak współpracować z kimś, kogo trudno zrozumieć. Jak zrozumieć kogoś, z kim trudno współpracować
 26. Jak nie pobłądzić na tej ścieżce? – zindywidualizowana ścieżka kształcenia w praktyce.
 27. 12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami
 28. Zanim rodzice staną się trudni w szkole – motywowanie rodziców do efektywnej współpracy ze szkołą i nauczycielem.
 29. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy dobrego nauczyciela.
 30. Czynniki wywołujące stres i powodujące wypalenie zawodowe w pracy pedagogicznej. 
 31. Po nauczaniu zdalnym zadbaj o Twój głos. O prawidłowej emisji głosu.
 32. Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. Charakterystyka metody, otoczenia i roli nauczyciela. Różnice między placówką montessoriańską a konwencjonalną. Korzyści stosowania.
  2. Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu. Zachęcanie przedszkolaków do współpracy w 10 krokach.
  3. Asertywna i skuteczna komunikacja z wymagającym rodzicem – w przedszkolu i szkole. 15 kroków do budowania relacji i współpracy.
  4. Czy niegrzeczne dzieci istnieją? Przyczyny złego zachowania u uczniów. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.
  5. Szkoła bez kar. Czy to możliwe? Długofalowe skutki karania. Alternatywne narzędzia wychowawcze. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.
  6. Empatyczne podejście do ucznia. O komunikacji i współpracy z dziećmi, opartej na akceptacji uczuć.
  7. Rola nauczyciela w  kształtowaniu u dzieci kompetencji i umiejętności społecznych. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.
  8. Jak mieć krótszy lont? Webinar o złości, frustracji i stresie w pracy nauczyciela.
  9. Praca z maluszkami do lat 3.  O czym należy wiedzieć?
 33. Strategie efektywnej współpracy z rodzicami.
 34. Wypalenie zawodowe stop czyli jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać sytuacjom. kryzysowym.
 35. Budowanie zespołu i efektywna współpraca nauczycieli.

 36.  

 

 1. Praca z rodziną dysfunkcyjną i zmarginalizowaną.

 2. Współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i i niewydolnymi wychowawczo.

 3. Praca z uczniem z zespołem  FAS (płodowy zespół alkoholowy).

 4. Zaburzenia procesu socjalizacji dzieci i młodzieży, zachowania

doctor 1294848 1920
hope 4510299 1280
 1. Nauczycielskie strategie motywujące i angażujące uczniów . 
 2. Techniki motywujące i angażujące. Motywacja na cztery sposoby nauki. 
 3. Praca z dzieckiem o obniżonych możliwościach poznawczych- motywowanie do pracy, stymulowanie rozwoju.
 4. Motywacja do uczenia , czyli tok lekcji motywującej krok po kroku.
 5. Strategie dydaktyczne sprzyjające uczeniu się.
 6. Sztuka formułowanie celów i określania kryteriów sukcesu do lekcji, czyli poznaj strategię RUMAKA.
 7.  
 1. Aktywny przedszkolak czyli jak organizować przestrzeń rozwojową dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

  2. Jak projektować naturalne uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

 3. Jak stymulować bazowe układy zmysłowe i pobudzać ciekawość dziecka

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

4. Pozwól mi rozkwitnąć czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

5. Jak rozpoznać sygnały będące oznaką trudności rozwojowych i jak wspierać dziecko

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

6. Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

7. Jak planować i organizować wsparcie dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

8. Jak planować i organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wspomagać dzieci z ADHD/ dysleksją/FASD/mutyzmem wybiórczym/ trudnościami w nabywaniu umiejętności i zachowaniu

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa 

9. Jak wspomagać dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i jak dostosowywać otoczenie przedszkolne, by minimalizować negatywne skutki zaburzeń

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

10. Jak organizować zajęcia stymulujące rozwój dzieci z wykorzystaniem metody motoryczno-słuchowo-narracyjnej.

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

11. Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami
u dzieci

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

12. Dobrostan i zdrowie psychiczne czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa dzieci

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

13. Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy w sytuacjach kryzysowych

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

14. Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami dzieci

Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

15.Strategie efektywnej współpracy z rodzicami

Szkolenie zapewniające wsparcie nauczycieli

16. Wypalenie zawodowe stop czyli jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać sytuacjom kryzysowym

Szkolenie zapewniające wsparcie nauczycieli

17. Budowanie zespołu i efektywna współpraca nauczycieli

Szkolenie zapewniające wsparcie nauczycieli

18. Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. Charakterystyka metody, otoczenia i roli nauczyciela. Różnice między placówką montessoriańską a konwencjonalną. Korzyści stosowania.

19. Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu. Zachęcanie przedszkolaków do współpracy w 10 krokach.

20. Asertywna i skuteczna komunikacja z wymagającym rodzicem – w przedszkolu i szkole. 15 kroków do budowania relacji i współpracy.

21. Czy niegrzeczne dzieci istnieją? Przyczyny złego zachowania u uczniów. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.

22. Szkoła bez kar. Czy to możliwe? Długofalowe skutki karania. Alternatywne narzędzia wychowawcze. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.

23.  Empatyczne podejście do ucznia. O komunikacji i współpracy z dziećmi, opartej na akceptacji uczuć.

24. Rola nauczyciela w  kształtowaniu u dzieci kompetencji i umiejętności społecznych. Pozytywna Dyscyplina w praktyce.

25. Praca z maluszkami do lat 3.  O czym należy wiedzieć?

26. Zaburzenia emocjonalne wczesnego dzieciństwa.

27. Kodowanie bez i z komputerem w przedszkolu.

family 34290 1280

Jak zamówić szkolenia dla rady pedagogicznej?

Szkolenia dla rady pedagogicznej można wykupić za pomocą dedykowanego formularza zamówienia. Formularz złożenia zamówienia jest bardzo przejrzysty i czytelny. Po wypełnieniu wszystkich danych wystarczy kliknąć „składam zamówienie”. Następnie w możliwie jak najszybszym czasie skontaktuje się Państwem pracownik COS. 

Szkolenia dla rad pedagogicznych prowadzone online

Ze względu na panującą pandemię oferowane szkolenia rady pedagogicznej odbywają się w formie online. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów ograniczyliśmy kontakt między pracownikami szkoły a osobami prowadzącymi szkolenia. Szkolenia w trybie online w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości przekazywanej specjalistycznej wiedzy. Zajęcia są prowadzone zawsze z największą starannością, aby umożliwić przekazanie wszystkich informacji uczestnikom szkoleń.

Shopping Cart
Scroll to Top