Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Dorota Jakubczak prowadząca działalność gospodarcza pod firmą CENTRUM ORGANIZACJI SZKOLEŃ DOROTA JAKUBCZAK z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń, w ramach której prowadzony jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS(RSPO: 277810, REGON: 389532244) (dalej zwana „Administratorem”) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 8792210012, REGON: 367830579, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, pod numerem  ewidencyjnym 2.04/00119/2021

 1. Dane kontaktowe do Administratora: Dorota Jakubczak prowadząca działalność gospodarcza pod firmą CENTRUM ORGANIZACJI SZKOLEŃ DOROTA JAKUBCZAK z siedzibą w Toruniu ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń, Biuro: tel.: 729 922 401, e-mail: biuro@cos.edu.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

 3.  Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. 

 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 

 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: we własnym zakresie

 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Administratora w tym w celu jego rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji(wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO):                                                                                                                                       
 • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet
 • zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
 • wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
 • wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

Ponadto dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

 1. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią), Administrator informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora jest:

  • realizacja umowy, zawartej przez Centrum Organizacji Szkoleń  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
  • finansowo – księgowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  • zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Centrum Organizacji Szkoleń , do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgonie z Kodeksem Cywilnym; 

  W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonaniu umowy, a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

 3. Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Administrator informuje, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach; organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez następujący okres:
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie 5 lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych Uczestnika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 3. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych są:                                                                                            
 • wyrażona zgoda                                                                                                                                                                                                                
 •  wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na Administratorze                                                                                                                                            
 • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora

      6. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Niniejsza Klauzula informacyjna objęta jest ochroną prawno-autorską i jej kopiowanie, powielanie w całości i w części bez zgody uprawnionych osób jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji może grozić wytoczeniem powództwa przeciwko naruszającemu te prawa.
Shopping Cart
Scroll to Top