Regulamin sklepu internetowego Centrum Organizacji Szkoleń Dorota  Jakubczak

§1

Strony transakcji

 1. Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul. Szosa Lubicka 16/2 , 87-100 Toruń, NIP: 8792210012, w ramach którego prowadzony jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS, Rejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pod nr 04/00119/2021 jest właścicielem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem URL: https://cos.edu.pl (dalej: „Strona internetowa”) stanowiącego system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących artykułów i produktów: produktów fizycznych, elektronicznych oraz szkoleń stacjonarnych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną (dalej: „Towarów”).
 2. Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dokonujące zakupów za pośrednictwem Strony internetowej (dalej: „Nabywcy”) oświadczają, że są pełnoletni oraz dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych, niezbędną w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży Towarów w za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sklep.
 4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady nabywania Towarów i składania zamówień za pośrednictwem Strony internetowej, zasady przyjmowania i realizacji (dostawy) zamówionego Towaru oraz koszty z tym związane, regulacje związane ze zwrotem Towaru oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy sprzedaży, w tym prawa i obowiązki wynikające z ewentualnej niezgodności Towaru z umową.

§2

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://cos.edu.pl/regulamin,
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://cos.edu.pl/sklep/,
 5. Sprzedawca – Dorota Jakubczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul. Szosa Lubicka 16/2 , 87-100 Toruń, NIP: 8792210012.
 6. Zamówienie -oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 7. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym Centrum Organizacji Szkoleń prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);
 8. Data ważnościdata, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie Centrum Organizacji Szkoleń i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów
 9. Szkolenie na żywo (webinar) – to szkolenie, które odbywa się na odległość, za pomocą platformy ClickMeeting. Uczestnik szkolenia ma możliwość zadania pytań nt. szkolenia prowadzącemu szkolenie, za pomocą czatu. Akceptacja regulaminu, jest jednoznaczne z zapoznaniem się z instrukcją – tutaj
 10. Szkolenie online – treść cyfrowa, nagranie audiowizualne udostępniane Klientowi, do odtworzenia za pośrednictwem Konta na Platformie E-learningowej ( nagranie webinaru – szkolenia na żywo) . Akceptacja regulaminu, jest jednoznaczne z zapoznaniem się z instrukcją – tutaj
 11. Zaświadczenie – dokument elektroniczny w formacie PDF, potwierdzający udział Użytkownika w szkoleniu. Generowany automatycznie, po spełnieniu warunków ukończenia szkolenia( dostępny wyłącznie do wydruk z poziomu konta użytkownika). Zaświadczenie dostępne jest na koncie użytkownika,  przez okres do 6 m-cy od dnia zakupu szkolenia.

 12. Za wydanie duplikatu zaświadczenia ( w formacie pdf) po tym okresie wskazanym w pkt. 11 niniejszego  §, pobierana jest opłata wysokości 50 zł netto

 13. Dostęp  dostęp do szkolenia oraz plików wynosi 90 dni ( szkolenie na żywo – od daty odbycia się szkolenia, szkolenia online – od daty zakupu). Dostęp w ramach pakietu szkoleń to 180 dni, od dnia zakupu. Po wygaśnięciu dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do szkolenia, bez dokonania ponownej płatności. 
 14. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 15. Platforma E-Learningowa – Usługa Elektroniczna, odpłatna elektroniczna usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom uzyskania dostępu do szkoleń online. Korzystanie z Platformy E-learningowej możliwe jest po wykonaniu trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) zalogowanie się na Moje konto (2) złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży oraz (3) przejście do zakładki „Moje konto” i odtworzenie szkolenia online. Korzystanie z platformy następuje,  poprzez zakupienie produktu: abonament szkoleniowy lub platforma dla placówki. Termin dostępu rozpoczyna się z datą dokonania zakupu, kończy się z okresem na jaki został wykupiony.

§3

Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji umów sprzedaży, zawieranych poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej są Towary wskazane w ofercie handlowej Sklepu, widniejące na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia pod warunkiem, że są dostępne w momencie przyjęcia zamówienia przez Sklep. Opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie mogą być odczytywane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nabywca składając zamówienie, składa jednocześnie ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Towaru na Stronie internetowej.
 2. Aktualne informacje o dostępności i stanie magazynowym  w odniesieniu do konkretnych Towarów, a także ich ceny są udostępniane Nabywcy najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową. Ceny zamieszczone na Stronie internetowej nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Sklepu, o czym Sklep będzie informował, zamieszczając nową cenę.
 3. Ceny wszystkich Towarów dostępnych na Stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży na Stronie internetowej. Powyższe uprawnienie Sklepu nie będzie miało wpływu na prawa Nabywców, w tym na warunki zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 5. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych, elektronicznych oraz szkoleń stacjonarnych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną
 6. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 7. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,( do  szkoleń „webinary na żywo”- rekomendujemy przeglądarkę GOOGLE CHROME)
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

     8. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

     9. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

   10. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

    11.Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na Stronie Internetowej.

§4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest po założeniu konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie, uzyskane zaświadczenia, członkostwa, powiadomienia. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@cos.edu.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 9. Po opłaceniu szkolenia i zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestnik otrzymuje link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.
 10. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia na żywo lub jego odwołania, z powodu niezależnych od organizatora lub z uwagi na brak wymaganej liczby uczestników szkolenia: 

         a) w przypadku odwołania szkolenia, uczestnikami zostaje dokonany zwrot za wykupione szkolenie lub   uczestnik ma do wyboru inne szkolenie na żywo lub szkolenie online, w wysokości ceny  odwołanego szkolenia.

11. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany formuły szkolenia na żywo z uwagi na brak wymaganej liczby uczestników szkolenia, polegający na udostępnienie w zamian szkolenia na żywo, tożsamego szkolenia online.

§5

Składanie zamówienia

 1. Nabywca powinien w ramach składania zamówienia na Stronie internetowej dokonać wyboru rodzaju i ilości Towarów, formy zapłaty oraz terminu i czasu dostawy, a także wskazać miejsce dostawy Towarów.
 2. Zamówienie niektórych lub wszystkich Towarów może być objęte limitem ilości sztuk lub limitem wagowym Towarów w ramach jednego zamówienia. W przypadku, jak opisany w zdaniu powyżej, gdy podczas kompletowania zamówienia na Stronie internetowej ilość wybranych Towarów lub ich waga przekroczy dopuszczalny limit, Nabywca zostanie o tym poinformowany, najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W takim przypadku Nabywca może zrezygnować z zamówienia lub też zrezygnować z jego części, umożliwiając jednocześnie Sklepowi wykonanie częściowego zamówienia, nieprzekraczającego wskazanego limitu.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, w sposób szczegółowo opisany w 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przesyła na adres e-mail lub/oraz numer telefonu podane przez Nabywcę, potwierdzenie złożenia zamówienia.
 5. Jeżeli na Stronie internetowej dostępne są Towary, których cena zależna jest od ich wagi, cena tych Towarów określona jest jako cena za daną jednostkę wagi. W takim wypadku, cena, jaką Nabywca powinien zapłacić za zamówiony Towar jest uzależniona od rzeczywistej wagi zamówionego Towaru.
 6. Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie  jako zarejestrowany klient(posiadając konto).
 • W trakcie rejestracji Użytkownik wskazuje  imię i nazwisko oraz adres jego zamieszkania. Powyższe dane wykorzystywane będą  wyłącznie w celach umożliwienia dokonania płatności.
 • W trakcie rejestracji Użytkownik może wskazać lub uzupełnić w późniejszym czasie datę i miejsce urodzenia. Powyższe dane wykorzystywane będą wyłącznie, w celach umożliwienia umieszczenia na zaświadczeniu, po ukończeniu szkolenia (zakres danych umieszczonych na zaświadczeniu, określa Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wygenerowania zaświadczenia.

7. Zarejestrowane w ten sposób konto nie może być udostępniane przez Użytkownika osobom trzecim.

8. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.

9. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

10. wybrać produkt fizyczny, produkt elektroniczny lub szkolenie stacjonarne będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – w przypadku szkolenia stacjonarnego Kupujący musi wybrać wariant płatności za szkolenie – wpisowe albo płatność całościowa (konsekwencje wyboru opisane są w § 8 Regulaminu),

11. przejść do widoku koszyka,

12. kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

13. zalogować się do swojego konta w Sklepie– jeżeli Kupujący nie posiada konta w Sklepie, może zadecydować o założeniu takiego konta w trakcie składania zamówienia, zaznaczając stosowny checkbox,

14. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,

15. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

16. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

17. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt fizyczny, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt elektroniczny, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest szkolenie stacjonarne, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Jeżeli mamy do czynienia z różnymi przedmiotami zamówienia w ramach jednego koszyka, dochodzi do zawarcia tylu umów, ile różnych przedmiotów zamówienia znajduje się w koszyku. Oznacza to, że w ramach jednego zamówienia może dojść do zawarcia więcej niż jednej umowy.  

18. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

19. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 6

 Sposób kontaktu z Nabywcą

Najpóźniej w chwili przekazania swoich danych osobowych podczas składania zamówienia lub w celu uzyskania informacji w przedmiocie dostępności lub charakterystyki Towaru znajdującego się w ofercie handlowej Sklepu, Nabywca podaje swój adres e-mail w celu umożliwienia Sklepowi wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), a także swój numer telefonu. Sklep kontaktuje się z Nabywcą w związku z zawartą umową lub w związku z przesłanym zapytaniem za pośrednictwem wskazanego przez Nabywcę adresu e – mail oraz/lub numeru telefonu.

§ 7

 Potwierdzanie zamówień

 1. Każde zamówienie złożone przez Nabywcę w Sklepie musi zostać potwierdzone przez Sklep w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przez Sklep jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Nabywcą, a Sklepem.
 2. Niepotwierdzone przez Sklep zamówienie może zostać anulowane przez Sklep w przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji z uwagi na nieprzekazanie przez Nabywcę niezbędnych danych kontaktowych lub adresu do doręczenia zamówionego Towaru, w braku dostępności wybranego przez Nabywcę Towaru lub braku odpowiedzi Nabywcy na pytania Sklepu dotyczące dokonanego zamówienia, niezbędne do jego realizacji (ważna przyczyna), w szczególności kwestie związane z limitem zamówienia, o którym mowa w 3 ust. 2 Regulaminu. Anulowanie zamówienia w formie komunikatu zostanie wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem ważnych przyczyn anulowania zamówienia.
 3. Pomiędzy stronami nie zostaje zawarta umowa sprzedaży, ani żadna inna umowa cywilno-prawna, do momentu potwierdzenia otrzymania zamówienia Nabywcy i jego potwierdzenia przez Sklep.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem, z tym, że Sklep może od umowy odstąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego, 14-dniowego terminu, wyznaczonego Nabywcy będącemu konsumentem, w następstwie dopuszczenia się przez tego ostatniego zwłoki w wykonaniu zobowiązania poprzez brak zapłaty należnego wynagrodzenia. W przypadku braku dostępności zakupionego przez Nabywcę Towaru, Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywcę o zaistniałej okoliczności, pozostawiając mu wybór pomiędzy żądaniem zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia oraz odstąpieniem od umowy i odzyskaniem wpłaconej kwoty pieniężnej.

§ 8

Formy płatności
 1. Zapłata za zamówiony Towar może być dokonana w sposób wskazany na Stronie internetowej, w terminie do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia:
  1. przelewem tradycyjnym przed dostawą Towaru lub
 2. Dla realizacji płatności w przedmiotowej formie, Sklep może korzystać z zewnętrznych dostawców usług płatniczych (PayU, Przelewy24, DotPay, Blik i inne). W konsekwencji, w celu dokonania płatności, Nabywca może zostać przekierowany na stronę internetową określonego dostawcy usług płatniczych. Przed dokonaniem płatności Nabywca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Nabywcę z wybranych form płatności pokrywa Sklep. Przedmiotowe nie dotyczy opłat i prowizji, które mogą być pobierane przez określony bank, za pośrednictwem którego Nabywca dokonuje zakupu Towaru na Stronie internetowej.
 4. Informacja o płatności zostaje wysłana Nabywcy pocztą elektroniczną przy składaniu zamówienia, na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sklepu.
 6. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sklep dostarczy Nabywcy informacje o łącznej cenie Towarów oraz o wszelkich dodatkowych opłatach, jeśli takie mają być poniesione przez Nabywcę (transport, ewentualne inne usługi dodatkowe).

§ 9

Termin realizacji

 1. Czas realizacji to czas, który liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep (ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania pełnej zapłaty za zamówione Towary) do chwili wysłania zamówienia do Nabywcy, przy czym przy liczeniu czasu realizacji zamówienia uwzględnia się wyłącznie dni robocze.
 2. W przypadku złożenia zamówienia, w skład którego wchodzi Towar niedostępny, Sklep poinformuje o tym Nabywcę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W takim wypadku, czas realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do czasu podjęcia przez Nabywcę decyzji o oczekiwaniu na dostępność brakującego Towaru, celem realizacji całego zamówienia lub też zrealizowania zamówienia z wyłączeniem brakującego Towaru.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w sytuacjach niezależnych od Sklepu (w szczególności okoliczność siły wyższej, awarii serwera, strajku, przerwy w dostawie mediów lub uchwalenia przepisów, które w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie dostaw Towarów w sposób przyjęty przez Sklep lub też w inny sposób utrudniają lub uniemożliwiają jego działalność w dotychczasowej formie) nie jest zdolny zrealizować zamówienia w terminie. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w drodze kontaktu telefonicznego.

Realizacja zamówienia – produkty fizyczne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy. W razie braku zapłaty, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

Realizacja zamówienia – produkty elektroniczne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni roboczych  od chwili zawarcia umowy. W razie braku zapłaty, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 7 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Po zaksięgowaniu płatności od Kupującego, Sprzedawca prześle Kupującemu instrukcję uzyskania dostępu albo pobrania produktu elektronicznego objętego zamówieniem.
 4. Sposób dostawy produktu elektronicznego oraz wymagania techniczne niezbędne do korzystania z produktu elektronicznego są zawsze szczegółowo opisane na stronie Sklepu zawierającej informacje na temat danego produktu elektronicznego.
 5. Uczestnik szkolenia po spełnieniu warunków ukończenia szkolenia otrzymuje „zaświadczenie”,   które jest potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie wyłącznie, po ukończeniu szkolenia odpłatnego.
 6. Zaświadczenie jest WYŁĄCZNIE do wydruku bezpośrednio z konta kupującego.
 7. Użytkownik otrzymuje 3 miesięczny dostęp do szkolenia online( nagrania), lub do nagrania ze szkolenia na żywo,  liczony od dnia dokonania zakupu

Realizacja zamówienia – szkolenia stacjonarne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał wariant płatności za szkolenie stacjonarne w postaci wpisowego, zobowiązany jest wpłacić wpisowe na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy. W razie braku zapłaty, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Pozostałą kwotę Kupujący zobowiązany jest uiścić najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W razie braku zapłaty pozostałej kwoty, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy z zachowaniem wpisowego, informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał wariant płatności za szkolenie stacjonarne w postaci płatności całościowej, zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych  od zawarcia umowy. W razie braku płatności, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Szkolenie stacjonarne zrealizowane zostanie zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu w ramach informacji o szkoleniu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia stacjonarnego z ważnych powodów, a w szczególności z powodu niezebrania się minimalnej liczby uczestników niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (liczba ta zawsze wskazana jest w ramach opisu danego szkolenia), choroby prowadzącego szkolenie lub innych przyczyn losowych.
 6. O odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia, Kupujący zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia.
 7. W przypadku odwołania szkolenia, Kupującemu przysługuje zwrot całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu. W przypadku zmiany terminu szkolenia, Kupujący może podjąć decyzję, czy weźmie udział w szkoleniu w nowym terminie, czy rezygnuje ze szkolenia, co skutkuje zwrotem całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu.
 8. Kupujący może zrezygnować z udziału w szkoleniu, otrzymując zwrot całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu, nie później niż do tygodnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu później niż tydzień przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Kupującemu nie przysługuje jakikolwiek zwrot płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu.


  § 10

      Dostawa towaru

 1. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towarów jest realizowana tylko na wybranym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nabywca przed złożeniem Zamówienia może sprawdzić czy interesujący go obszar jest objęty dostawą Towarów za pośrednictwem Strony internetowej, a w braku takiego modułu na Stronie internetowej lub chwilowej jego niedostępności, Nabywca może skierować pytanie w tym zakresie do Sklepu, który powinien udzielić odpowiedzi bez zwłoki.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem kurierów, działających na zlecenie Sklepu. 
 4. Koszty związane z dostarczeniem zamówionego Towaru ponosi Nabywca, w szczególności w zakresie, w jakim chodzi o opłaty za dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.
 5. Koszt dostawy Towarów zależy od wybranego sposobu dostawy (jeśli Sklep aktualnie oferuje większą ilość możliwych do wyboru sposobów dostawy), wartości brutto zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu ewentualnych rabatów, jeśli takie w określonym czasie są oferowane przez Sklep) oraz od terminu i przedziału czasowego dostawy.
 6. Opłaty za dostarczenie przesyłki zawierającej zamówiony Towar są podawane Nabywcy bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia.
 7. Ewentualna zmiana warunków dostawy (w stosunku do pierwotnie ustalonych), dokonana przez Nabywcę już po wysyłce towaru z magazynu Sklepu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały wyłącznie Nabywcę. Dodatkowe koszty dostawy powinny być uzasadnione, m.in. decyzją firmy kurierskiej.
 8. Odbiór zamówienia od firmy kurierskiej powinien zostać potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Nabywcę przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
 9. Odbierając Towar, Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 10. Nabywca, składając zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy w wybranym przez Nabywcę podczas składania zamówienia terminie i przedziale czasowym. Sklep dokłada największych starań, by dostawa zamówienia była realizowana w wybranym przez Nabywcę terminie i przedziale czasowym. Nie ma możliwości zastrzeżenia dokładnej godziny dostawy zamówienia.
 11. W przypadku niedostarczenia zamówienia z powodu nieobecności Nabywcy w wybranym przez niego podczas składania zamówienia terminie i przedziale czasowym pod adresem dostawy, zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Nabywca zapłacił z tytułu zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.
 12. Sklep ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad.
 13. W przypadku gdy dostarczenie zamówionego Towaru nie będzie możliwe z powodu braku możliwości dojazdu pod wskazany adres na skutek przeszkód, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, takich jak np. wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu  adresu dostawy lub zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy, obowiązującego w godzinach realizacji zamówienia wskazanych przez Nabywcę, bądź przekazanych Nabywcy przez Sklep, zamówienie zostanie anulowane, a wpłacona przez Nabywcę kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana. W sytuacji jak opisana powyżej, Sklep dysponuje również uprawnieniem do skontaktowania się z Nabywcą celem uzgodnienia innej daty doręczenia Towaru, jeśli, mając na uwadze okoliczności faktyczne, będzie to możliwe.
 14. Jeżeli zamówienie dotyczy produktu elektronicznego, produkt zostanie Kupującemu dostarczony drogą elektroniczną. Dostawa produktu elektronicznego jest nieodpłatna.
 15. Jeżeli zamówienie dotyczy szkolenia stacjonarnego, szkolenie stacjonarne odbędzie się w ściśle określonym miejscu, do którego Kupujący musi dotrzeć na własną rękę i na własny koszt.

§ 11 

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Jeśli Nabywcą jest konsument lub podmiot, o którym mowa w ust. 2 poniżej, ma on prawo odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej.
 2. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „PKU”), przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w rozdziale 4 PKU (dotyczące prawa odstąpienia od umowy w określonych przypadkach), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Zgodnie z PKU,  Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, jak również przedsiębiorca, który zawiera umowę nie mającą charakteru zawodowego (dalej łącznie jako: „Uprawniony”), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sklepu, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wyszczególnionych w  33art. 34 ust. 2art. 35 PKU, w terminie 14 dni od daty:

      a)objęcia Towaru w posiadanie przez Uprawnionego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba że umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

      b) zawarcia umowy – dla pozostałych umów.

     4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem, Uprawniony zobowiązany jest poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu).

     5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Uprawnionemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Uprawnionego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Niezależnie od powyższego, Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

    6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Uprawniony użył dokonując płatności za zwrócony Towar. Wyjątek od powyższego może stanowić sytuacja, gdy Uprawniony zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

    7. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z akcesoriami, opakowaniem i jakimikolwiek dodatkami, stanowiącymi jego integralną część). Uprawniony odpowiada za zmniejszenie wartości odsyłanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

    8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uprawnionemu w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 PKU. Odnosi się to przede wszystkim do Towarów:

     a) które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,

     b) dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

    c) które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

    d) którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (produkt elektroniczny w postaci „Szkolenie na żywo” jeżeli odstąpienie zostało złożone po terminie odbycia się „Szkolenia na żywo”, produkt elektroniczny w postaci „Szkolenia na żywo”, jeżeli konsument poprzez zalogowanie uczestniczył w nim, (bez względu na czas jaki spędził  na  szkoleniu),produkt elektroniczny w postaci „Szkolenie online”, jeżeli konsument poprzez zalogowanie uczestniczył w nim, produkt elektroniczny w postaci „Materiały do pobrania”, jeżeli konsument poprzez zalogowanie się pobrał te materiały lub otrzymał je na adres e-mail)

   e) będących dziennikami, periodykami lub czasopismami,

f) treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

  9. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://cos.edu.pl/regulamin jednak nie jest to obowiązkowe.

10. W przypadku odwołania szkolenia kupujący może otrzymać za jego zgodą, zamiennie dostęp do innego szkolenie w takiej samej cenie lub zbliżonej.  

                        §12             

          Kupony rabatowe

Warunki ogólne.

 1.  Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym Centrum Organizacji Szkoleń.
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
 5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
 6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

Zasady przekazania i korzystania z Kuponu rabatowego.

1. Udostępnienie Kuponu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
2. Skorzystanie z przesłanego Kuponu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kuponu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kuponu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kuponu  rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Zastosuj kupon” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Wpisanie Kuponu  rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kuponu rabatowego. Kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
5. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.
7. Kupony rabatowe nie sumują się ze sobą. Kupony rabatowe  dotyczą wyłącznie szkoleń nie objętych promocją cenową.
8. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kupon rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

    §13 

Reklamacje i zwrot towarów.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://cos.edu.pl/regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Kupujący może również dokonać reklamacji szkolenia stacjonarnego, w którym wziął udział. W takiej sytuacji, Kupujący powinien opisać okoliczności uzasadniające reklamację i wskazać na żądanie związane z reklamacją.  
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  


§14

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul. Szosa Lubicka 16/2 , 87-100 Toruń, NIP: 8792210012 zarejestrowana w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Ddziałalności Gospodarczej, pod numerem, NIP: 8792210012, REGON: 367830579 

 1. Nawiązanie kontaktu ze Spółką w celu podjęcia przez nią działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Od momentu zawarcia umowy (złożenia zamówienia), przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Dane osobowe przekazane przez Nabywcę w procesie realizacji zamówienia są danymi niezbędnymi do jego realizacji i będą przetwarzane przez Sklep w celu wykonania zawartej umowy.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep dokonywane jest zgodnie z postanowieniami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), jak również ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).  W związku z celami, dla których Sklep przetwarza dane osobowe Nabywców, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z umowy (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub firmy wykonujące usługi związane z wykonaniem umowy jak np. firmy transportowe), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora, np. dostawcy usług IT, biura rachunkowe, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.
 4. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na Sklepie), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych). Nabywca ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie zgody (np. Nabywca skontaktował się ze Sklepem w celu uzyskania informacji na temat Towaru), cofnięcie przez Nabywcę zgody do przetwarzania jego danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przez administratora przed cofnięciem zgody.
 6. Nabywca może wyrazić zgodę na  otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu).
 7. Nabywca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Sklep  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego.

§ 15 

 Zasady sprzedaży towarów z zastosowaniem odwrotnego obciążenia VAT

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 177; poz. 1054 z późn. zm., dalej: „Ustawa o VAT”) umowa sprzedaży Towarów z określonego asortymentu Sklepu na łączną kwotę przekraczającą 20.000,00 zł netto , dokonana na rzecz przedsiębiorcy zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, podlega mechanizmowi tzw. odwrotnego obciążenia VAT. W konsekwencji powyższego, niniejszy paragraf Regulaminu reguluje zasady sprzedaży Towarów w sytuacji, gdy Nabywca zamierza dokonać jednorazowego zakupu Towaru na kwotę powyżej 20.000,00 zł netto, zakładając, że zakup ten miałby zostać potwierdzony fakturą VAT oraz:
  1. transakcja nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT, tj. nie dotyczy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku;
  2. Nabywca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny;
  3. łączna wartość sprzedanych Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20.000 zł netto.
 2. Nabywca, zamierzający dokonać zakupu Towarów na łączną kwotę 20.000,00 zł netto, która to transakcja miałaby zostać potwierdzona fakturą VAT, zobowiązany jest do wysłania wstępnego zamówienia na adres e-mail Sklepu, wskazany na Stronie internetowej wraz ze skanami dokumentów o których mowa w ust. 3 poniżej. Nabywca jest następnie zobowiązany do niezwłocznego przesłania oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 3 poniżej na adres Sklepu, wskazany na Stronie internetowej.
 3. Nabywca w celu dokonania transakcji, o której mowa w ust. 1 powyżej jest zobowiązany do wysłania na adres elektroniczny, a następnie wskazany w ust. 2 powyżej, następujących dokumentów:
 4. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Centralnej Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk elektroniczny),
 5. odpis postanowienia potwierdzającego rejestrację Nabywcy jako podatnik VAT czynny (VAT-5) (nie starszy niż 3 miesiące od daty wydania);
 6. podpisane przez Nabywcę lub osobę należycie przez Nabywcę umocowaną oświadczenie w zakresie opodatkowania VAT transakcji dostawy towarów jak również oświadczenie w zakresie wskazania Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Nabywcy
 7. Sklep, niezależnie od wszelkich pozostałych uprawnień przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu oraz na mocy prawa, ma prawo do zwrócenia się do Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego dla Nabywcy, aby potwierdzić status Nabywcy jako czynnego podatnika VAT (procedura wskazana w art. 96 ust.13 ustawy o VAT)
 8. W sytuacji przejścia przez Nabywcę pozytywnej weryfikacji, w następstwie przesłania i analizy dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Sklep poinformuje Nabywcę o dalszej procedurze sprzedaży Towaru.
 9. Po dokonaniu zapłaty za Towary przez Nabywcę, Sklep wystawi na Nabywcę fakturę bez podatku VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu zakupu Towarów na zasadach określonych w niniejszym dokumencie jest Nabywca.
 10. Sklep jest uprawniony do dochodzenia od Nabywcy odszkodowania za wszelkie szkody, które będą następstwem przedstawienia nieprawdziwych, niepełnych lub sfałszowanych dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej lub złożenia przez Nabywcę niezgodnych z prawdą lub niekompletnych oświadczeń

§16

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§17

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały zamieszczone na Serwisie pod adresem www.cos.edu.pl stanowią własność  Centrum Organizacji Szkoleń DOROTA JAKUBCZAK(zwanego w tej części Regulaminu Licencjodawcą) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne ((Dz. U. 1994 r., Nr 27, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i w tym też zakresie stanowią przedmiot wyłącznej ochrony.
 2. Licencjodawca oświadcza, że:
  1. korzystanie z wszystkich zasobów Serwisu www.cos.edu.pl przez Użytkownika (zwanego w tej części Regulaminu Licencjobiorcą) nie będzie naruszać praw osób trzecich;
  2. przysługuje mu do wszystkich zasobów Serwisu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie majątkowe;
  3. może rozporządzać prawami autorskimi do wszystkich zasobów Serwisu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umów licencji, określonych w niniejszym pkt. Regulaminu.
 3. Z chwilą poprawnej rejestracji w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do materiałów udostępnianych w Serwisie, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas określony wyłącznej licencji na korzystanie z zasobów Serwisu poprzez możliwość pobierania, drukowania, powielania, odtwarzania i tworzenia materiałów w obrębie jednego gospodarstwa domowego oraz ich wykorzystania do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu i/lub w ilości odpowiadającej danej grupie oraz ich wykorzystania do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych.
 4. Z chwilą poprawnej rejestracji w Serwisie, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz opłaceniu za Towar wskazany w ofercie handlowej Sklepu, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas określony, uzależniony od okresu na jaki wykupiony został Towar, niewyłącznej licencji na korzystanie z zasobów Serwisu z możliwością pobierania, drukowania, powielania i tworzenia materiałów w obrębie jednego gospodarstwa domowego oraz ich wykorzystania do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu i/lub w ilości odpowiadającej danej grupie oraz ich wykorzystania do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.
 5. Każdorazowo zawarta przez strony umowa licencji nie obejmuje prawa do odpłatnego lub bezpłatnego kopiowania (w inny sposób, niż określony w ust.3 i 4), cyfrowego bądź analogowego powielania, modyfikacji oraz publikacji jakichkolwiek zasobów Serwisu bez wyraźnej, pisemnej zgody Licencjodawcy.
 6. Licencjobiorca nie nabywa prawa do udostępniania zasobów Serwisu osobom trzecim, w sposób odmienny, niż określony w ust.3 i 4, w szczególności poprzez umożliwienie im korzystania z zarejestrowanego przez niego konta.
 7. Z chwilą wygaśnięcia abonamentu, o którym mowa w Rozdziale IV ust.2 niniejszego Regulaminu, umowa licencji, określona w ust.4, wygasa. Z tą też chwilą Licencjobiorca traci uprawnienie do wykorzystywania zasobów Serwisu, objętych abonamentem.
 8. W przypadku naruszenia warunków udzielonej licencji, Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od zawartej przez strony umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, składając w formie pisemnej drogą elektroniczną stosowne oświadczenie woli. W tym też zakresie Licencjodawca nabywa uprawnienie do dochodzenia naprawienia powstałej w ten sposób szkody na zasadach ogólnych.
 9. W przypadku naruszenia zakazu, określonego w ust.9, bądź wykorzystywania przez Licencjobiorcę zasobów Serwisu po wygaśnięciu umowy licencji, o czym mowa w ust.8, Licencjodawca nabywa prawo do dochodzenia naprawienia powstałej w ten sposób szkody oraz zaniechania naruszeń na zasadach ogólnych.
 10. Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania).

§18

Konto 

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Założenie konta następuje automatycznie podczas składnia zamówienia lub podczas odrębnego procesu rejestracji.
 3. Konto daje Kupującemu możliwości, takie jak: dostęp do nagrania szkolenia na żywo i szkolenia online, dostęp do plików szkoleniowych, dostęp do pobrania zaświadczenia, przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie,  czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 4. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 5. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 6. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@cos.edu.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta., a tym samym utrata posiadanych zasobów konta (zaświadczeń, plików, szkoleń).
 8. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§19

Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:

a) spowodowanych działaniem siły wyższej,

b) zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Sklep lub zaprzestania prowadzenia przez Sklep działalności gospodarczej,

c) zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,

d) z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Sklepie, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Nabywców lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.

2. Wszystkie prezentowane na Stronie internetowej zdjęcia Towarów i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe lub mogą być objęte prawami autorskimi, przysługującymi osobom trzecim, a ich dalsze używanie, wykorzystywanie i prezentacja w części lub w całości są zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób.

3. Sklep nie wypożycza oferowanych Towarów do testowania, w związku z czym niedopuszczalne jest zawieranie umów na próbę lub innych podobnych umów nienazwanych, jak np. umowy na testowanie Towaru lub sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu, co nie wyłącza uprawnień Nabywców będących konsumentami w tym zakresie.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na Stronie internetowej, nie dotyczy to zmiany cen Towarów.

7. Do umowy zawartej między Sklepem, a Nabywcą stosuje się Regulamin obowiązujący i opublikowany na Stronie internetowej w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron. 

8. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu będą sprzeczne lub nie dające się pogodzić z przepisami dotyczącymi uprawnień Konsumentów, w szczególności z przepisami ustawy o prawach konsumenta lub będą stanowić niedozwolone postanowienie umowne, wówczas takie postanowienia nie będą stosowane jedynie wobec konsumentów i wobec nich uważane będą tak jakby nie zostały w niniejszym Regulaminie zastrzeżone. Postanowienia ust. 8 znajdą odpowiednie zastosowanie względem przedsiębiorców, zawierających umowę niemającą charakteru zawodowego, w zakresie w jakim wynika to z brzmienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Niniejszy Regulamin objęty jest ochroną prawno-autorską i jego kopiowanie, powielanie w całości i w części bez zgody uprawnionych osób jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji może grozić wytoczeniem powództwa przeciwko naruszającemu te prawa.

10. Sklep może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Stronie internetowej bez konieczności uprzedniego zawiadamiania jej użytkowników oraz Nabywców Towarów, czy osób trzecich w tym zakresie, w szczególności może usunąć ze Strony internetowej dostępne Towary, zmienić wskazane ceny lub inne elementy dotyczące prezentowanych Towarów jak i dodać opisy czy funkcje dla poszczególnych Towarów, może wprowadzić nowe Towary, może wprowadzić, zmienić lub usunąć promocje, wyprzedaże itp. Zmiany na Stronie internetowej obowiązują od daty ich opublikowania na Stronie internetowej i nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed ich opublikowaniem. 

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.06.2021 r.

Niniejsza Regulamin objęty jest ochroną prawno-autorską i jego kopiowanie, powielanie w całości i w części bez zgody uprawnionych osób jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji może grozić wytoczeniem powództwa przeciwko naruszającemu te prawa

Pliki do pobrania

Plik Opis Data dodania Pobrania
doc FORMULARZ REKLAMACYJNY 05/09/2021 18:23 206
doc FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 05/09/2021 18:26 120
Shopping Cart
Przewiń do góry