Teczka pedagoga szkolnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Etap edukacyjny:

  • szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.

129,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Zbiór gotowych i edytowalnych materiałów szkoleniowych, pomocnych w codziennej pracy pedagoga w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, w tym przykładowe ankiety, gotowe procedury, prezentacje, plany pracy, dokumenty dot. kształcenia specjalnego, czy też wykaz aktów prawnych niezbędnych w tej pracy.

Teczka to zbiór 46 materiałów szkoleniowych,  plików w formie elektronicznej, do edycji. Materiały szkoleniowe dostępne bezpośrednio  po zakupie (zaksięgowaniu wpłaty),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

Materiały szkoleniowe zebrane w „Teczce” pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla pedagogów rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory materiałów szkoleniowych (dokumentów) są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika Teczki wyłącznie do własnego użytku ( klauzula informacyjna załączona w wiadomości e-mail). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Przykładowe prezentacje multimedialne : Inteligencja wieloraka; Style uczenia się; Nauczanie indywidualne + zindywidualizowana ścieżka kształcenia, cyberzagrożenia (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa).

Wykaz materiałów szkoleniowych:

1. Wzór pisma do sądu rodzinnego – demoralizacja.
2. Wzór pisma do sądu rodzinnego – czyn karalny.
3. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy.
4. Linki do materiałów internetowych przydatnych w pracy pedagoga – szkoła ponadpodstawowa.
5. Uchwała rady rodziców dot. SPWP.
6. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia ucznia demoralizacją.
7. Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
8.  Podstawy prawne opinii wydawanych przez PPP.
9. Plan realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych (załącznik do SPWP).
10. Pisemne upomnienie dla ucznia (kara statutowa).
11. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
12. Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
13. Plan pracy pedagoga szkolnego.
14. Plan pracy zespołu wychowawczego.
15. Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy.
16. Sprawozdanie pedagoga szkolnego (przykładowe zapisy).
17. Szablon notatki z rozmowy.
18. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną (wykaz).
19. Wniosek do PPP o opinię dot. indywidualnego programu nauczania.
20. Wniosek rodzica o objęcie pomocą pp.
21. Wykaz instytucji do współpracy.
22. Wniosek rodzica o wystawienie opinii.
23. Wzór pisma do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.
24. Karta ucznia objętego PPP.
25. Zgoda rodzica na zajęcia specjalistyczne.
26. Wniosek o wszczęcie egzekucji (nie realizacja obowiązku nauki).
27. Ocena efektywności udzielanej pomocy.
28. IPET – wzór.
29. WOPFU – wzór.
30. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne.
31. Linki do materiałów internetowych przydatnych w pracy pedagoga – szkoła podstawowa.
32. Uchwała dyrektora – skreślenie z listy uczniów.
33. Wzór decyzji dyrektora – skreślenie z listy uczniów.
34. Linki dot. materiałów nt. handlu ludźmi.
35. Pisemne upomnienie wychowawcy.
36. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
37. Zezwolenie dyrektora na indywidualny tok/program nauki.
38. Kontrakt z uczniem.
39. Zawiadomienie rodzica o spotkaniu zespołu ds. kształcenia specjalnego.
40. Wykaz przeprowadzonych porad i konsultacji.
41. Scenariusz zajęć integracyjnych dla klas I.
42. Tabela – diagnoza wychowawcza klasy.
43. Ankieta dla rodziców – ewaluacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
44. Przykładowe sprawozdanie zespołu wychowawczego.
45. Ankieta dla uczniów – diagnoza klimatu szkoły.
46. Ankieta dla uczniów – diagnoza czynników ryzyka i chroniących.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

Shopping Cart
Scroll to Top