Teczka pedagoga specjalnego – przedszkole

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w przedszkolu

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

109,00 

Pensum specjalisty. Zajęcia z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i przedszkolu( GRATIS)

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Na stanie

Dziennik pedagoga specjalnego. Co wpisywać do dziennika?

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Na stanie

Availability: Na stanie

, , ,

Teczka pedagoga specjalnego – przedszkole

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Teczka to zbiór najważniejszych dokumentów dla pedagogów specjalnych rozpoczynających pracę w przedszkolu

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w przedszkolu

Zbiór materiałów szkoleniowych – „teczka” do samodzielnej modyfikacji zgodnie z prowadzonymi działaniami dla pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolu.

Materiały szkoleniowe są pomoce w rozpoczęciu realizacji podstawowych zadań pedagoga specjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W „teczce” znajdują się m.in. proponowane narzędzia diagnostyczne, arkusze obserwacji, WOPFD, IPET, plan pracy specjalisty oraz praktyczne wskazówki i pliki do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.
„Teczka” to zbiór materiałów szkoleniowych składający się z 20 plików w wersji do edycji.  Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
W materiałach szkoleniowych  znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 • Wzór – Plan Pracy Pedagoga Specjalnego,
 • Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego w przedszkolu (do modyfikacji zgodnie z realizowanymi zadaniami),
 • Wzór Arkusz Diagnozy  Dziecka, 
 • Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 • Wzór – Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Wzór – Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
 • Linki do narzędzi diagnostycznych,
 • Posiedzenie zapolu IPET i WOPFU –  pytania do rodziców i nauczycieli,
 • Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach w przedszkolu,
 • Przykładowe zgeneralizowane dostosowania wymagań w bieżącej pracy w grupie przedszkolnej (do modyfikacji),
 • Tabela do uzupełnienia- zapis rozmowy,
 • WWR – materiały, w tym Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania, 
 • Wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form PPP,
 • Wykaz instytucji do współpracy (zgodnie z regionem),
 • Specjalne potrzeby edukacyjne –  prezentacja dla nauczycieli,
 • Wzór – Ocena Efektywności Udzielanej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Wzór – Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia( wypełniony) – uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim,
 • Wzór IPET  ( wypełniony ) – uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
 • Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu,
 • Wzór -Arkusz opisu oddziału/ grupy.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. poz. 1717 Data ogłoszenia: 2022-08-17 Data wejścia w życie: 2022-09-01.

 

Shopping Cart
Scroll to Top