Teczka pedagoga specjalnego szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Etap edukacyjny:

  • szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.
Teczka to zbiór 35 materiałów  szkoleniowych,  plików w formie elektronicznej do edycji. Materiały  szkoleniowe  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

129,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Teczka to zbiór 32 materiałów  szkoleniowych,  plików w formie elektronicznej do edycji. Materiały  szkoleniowe  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Wykaz materiałów  szkoleniowych:

1.Plan pracy pedagoga specjalnego w szkole
2. Ankieta dla uczniów na temat spędzania czasu wolnego
3. Przykładowy IPET – uczeń słabowidzący
4. Dostosowania dla ucznia realizującego nauczanie indywidualne
5. Przykładowy IPET – uczeń z ZA
6. Przykładowy IPET klasy młodsze – uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole podstawowej
7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym – wzór dokumentu
8. IPET – wzór dokumentu dla starszych klas szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej
9. Karta ucznia zakwalifikowanego do pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wzór dokumentu
10. Kwestionariusz wywiadu rodzinnego
11. Wykaz kwestionariuszy do diagnozy rodziny
12. Modyfikacja IPET – przykładowe zapisy
13. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przykładowe zapisy
14. WOPFU – wzór dokumentu
15. WOPFU – młodsze klasy szkoły podstawowej, przykładowe zapisy
16. Okresowa WOPFU – wzór dokumentu
17. Podstawy prawne wydawania opinii dla szkół ponadpodstawowych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
18. Praca z uczniem zdolnym
19. Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
20. Protokół posiedzenia zespołu ds. kształcenia specjalnego – wzór dokumentu
21. Ocena efektywności udzielanej pomocy pp  – przykładowe zapisy
22. Przykładowy zakres obowiązków pedagoga specjalnego
23. Przykłady dostosowań wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
24. Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną – wzór dokumentu
25. Wniosek rodzica o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną – wzór dokumentu
26. Zgoda rodziców na objęcie ucznia pomocą – wzór dokumentu
27.  Zawiadomienie rodzica o posiedzeniu zespołu – wzór dokumentu
28. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
29. Wykaz przykładowej literatury, narzędzi diagnostycznych
30. Zasady diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia
31. Wniosek o dostosowanie egzaminu maturalnego
32. Wniosek rodzica o opinię
Bezpłatne materiały:
  • Stanowisko MEiN dot. standardów zatrudniania pedagoga specjalnego.
  • Stanowisko MEiN dot. rezygnacji z rewalidacji.
  • Wykaz testów Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
  • Kwestionariusz Kompetencji Społecznych.
  • Arkusz Diagnostyczny Niedostosowania Społecznego Stotta.
  • Skala Ustosunkowań Interpersonalnych SUI.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

Shopping Cart
Scroll to Top