Teczka pedagoga szkolnego i specjalnego w szkole ponadpodstawowej

Etap edukacyjny:

 • pedagodzy łączący funkcję pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, w szkole ponadpodstawowej.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 55 plików w formie elektronicznej, do edycji.  Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

159,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Teczka pedagoga szkolnego i specjalnego w szkole ponadpodstawowej

– to zbiór gotowych i edytowalnych dokumentów pomocnych w codziennej pracy pedagoga, który łączy funkcję pedagoga szkolnego z funkcją pedagoga specjalnego, w szkole ponadpodstawowej.

Etap edukacyjny:

 • pedagodzy łączący funkcję pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, w szkole ponadpodstawowej.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 55 plików w formie elektronicznej, do edycji. Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (zaksięgowaniu wpłaty),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

Materiały zebrane w Teczce pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla pedagogów rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory dokumentów są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika teczki. Materiały przeznaczone wyłącznie do własnego użytku. Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów.

Teczka zawiera:

 • Decyzja o skreśleniu ucznia z listy,
 • Linki – materiały internetowe przydatne w pracy,
 • Plan pracy pedagoga szkolnego,
 • Plan pracy zespołu wychowawczo-profilaktycznego,
 • Plan realizacji działań wych.- prof. zał. do SPWP,
 • Podstawy prawne organizacji PPP,
 • Procedura organizowania i udzielania pomocy p-p,
 • Procedura postępowania w przypadku skreślenia,
 • Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia uczniów,
 • Przykładowe zapisy statutu dot. ucznia pełnoletniego,
 • Wezwanie do wyjaśnienie nieobecności ucznia,
 • Sprawozdanie pedagoga szkolnego (przykładowe zapisy),
 • Szablon notatki z rozmowy pedagoga z rodzicem, uczniem,
 • SPP – Uchwała RADY RODZICÓW dot. SPWP,
 • Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
 • Upomnienie (nierealizowanie obowiązku szkolnego) wzór,
 • Wezwanie do wyjaśnienie nieobecności ucznia,
 • Wniosek do PPP o opinię w sprawie Indywidualnego Programu Nauczania,
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji (nierealizowanie obowiązku szkolnego),
 • wniosek rodzica o objęcie pomocą PPP,
 • Wykaz instytucji do współpracy,
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
 • Ewidencja zrealizowanych godzin nauczania indywidualnego,
 • Ankieta dla uczniów na temat spędzania wolnego czasu,
 • Arkusz oceny zachowania się ucznia,
 • Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów,
 • Dostosowania dla ucznia z nauczaniem indywidualnym,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów – dla uczniów objętych kształceniem specjalnym,
 • IPET – wzór,
 • Karta ucznia w ramach PPP,
 • Kwestionariusz wywiadu rodzinnego,
 • Kwestionariusze diagnozy rodziny,
 • Literatura, narzędzia diagnostyczne – wykaz,
 • Modyfikacja IPET (przykładowe zapisy),
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy (NI) – przykładowe zapisy,
 • Okresowa WOPFU,
 • Opracowanie dot. dysleksji rozwojowej,
 • Plan pracy pedagoga specjalnego,
 • Podstawy prawne opinii wydawanych przez PPP,
 • Praca z dzieckiem zdolnym,
 • Program zajęć korekcyjno -kompensacyjnych,
 • Protokół z posiedzenia zespołu,
 • Przykładowa ocena efektywności PPP,
 • Przykładowe wpisy dot. dostosowania wymagań,
 • Przykładowy IPET – uczeń słabowidzący,
 • Przykładowy IPET – uczeń z ZA,
 • Przykładowy zakres obowiązków pedagoga specjalnego (kadry),
 • Sytuacja rodzinna, materialna i wychowawcza wychowanków,
 • Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
 • Wniosek rodzica o objęcie PPP,
 • Wniosek ucznia o dostosowanie matury,
 • WOPFU – wzór,
 • Zawiadomienie rodzica o spotkaniu zespołu IPET,
 • Zgoda rodziców zajęcia specjalistyczne,
 • Program zajęć rozwijających kompetencje społeczne.

Dodatkowo bezpłatnie dołączone są:

 • Wykaz testów PIsmo Pracowni Testów psychologicznych i pedagogicznych,
 • Arkusz diagnostyczny niedostosowanie,
 • Kwestionariusz Kompetencji Społecznych,
 • Skala Kontroli Działania,
 • Skala Ustosunkowań Interpersonalnych,
 • Stanowisko MEN w sprawie rezygnacji rodzica z zajęć rewalidacyjnych

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
sporz./opr.

Lidia Cynt 

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top