Wymogi kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać członkowie zespołu WWR, w skład którego wchodzą pedagog, psycholog

i logopeda.

Podstawa prawna: 

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć WWR

 §  15 ust. 4 rozporządzenia, ma  odniesienie do oceny kwalifikacji osób prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,  zgodnie z którym kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

  • ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub,
  • ukończyła studia w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub;
  • ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy określone w § 20.

Jednocześnie, z wcześniejszych stanowisk MEN wynika, że w odniesieniu do kwalifikacji osób prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju można przyjąć, że kwalifikacje te posiadają również specjaliści, którzy wchodzą w skład WWR tj. psycholog, pedagog i logopeda. Innymi słowy, wystarczą kwalifikacje psychologa, pedagoga i logopedy, aby wejść w skład zespołu WWR.

Dyrektor uwzględniając specyfikę problemów konkretnego dziecka, dokonuje ostatecznej oceny przygotowania do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym właściwego dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. 

Shopping Cart
Scroll to Top