O nas

 Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak, ul. Szosa Lubicka 16/2 , 87-100 Toruń, NIP: 8792210012, REGON: 367830579, Rejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pod nr 2.04/00119/2021

Dane do płatności:  Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak, ul. Szosa Lubicka 16/2 , 87-100 Toruń, Mbank: 47 1140 2004 0000 3902 7713 1665 ( tytuł płatności – wpisz nr zamówienia)

Podstawą prawną stworzenia i funkcjonowania Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak  jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 ze zmianami) oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Celem naszej działalności  jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie pracowników jednostek publicznych w tym nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz organizacja konferencji szkoleniowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Dla osiągnięcia ww. celów organizuje się i prowadzi pozaszkolne formy kształcenia określone w §3.5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz §22 Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

W ramach Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak,prowadzimy Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS przy ul. Targowa 17 w Toruniu ( budynek SP nr 2), adres korespondencyjny: ul. Szosa Lubicka 16/2  Toruń, tel. 729922401, e-mail : nodn@cos.edu.pl,www.cos.edu.pl  który został utworzony i działa w oparciu o przepisy art. 183 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

Działalność szkoleniowa prowadzona jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu  przy ul. Targowej 17 oraz na odległość przez internet lub innych miejscach wskazanych przez zleceniodawców. Działalność szkoleniowa prowadzona jest przez pracowników oraz kadrę zewnętrzną, zatrudnianą na potrzeby prowadzonych form doskonalenia.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców, których kwalifikacje spełniają wymogi określone w §19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zaswiadczenie_COS_wzor

Zaświadczenie

Po zakończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)..

Shopping Cart
Scroll to Top