Zadania i dokumentacja obowiązująca pedagoga specjalnego w szkole średniej

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Opcje:

 1. Szkolenie pn. Zadania i dokumentacja obowiązująca pedagoga specjalnego w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej ( 87 zł ),
 2. Szkolenie pn. Zadania i dokumentacja obowiązująca pedagoga specjalnego w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej z teczką pedagoga specjalnego w spp ( 206 zł 139 zł )

 

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

, , , ,

Zadania i dokumentacja obowiązująca pedagoga specjalnego w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej

Data szkolenia: 26.09.2023 r. g. 19:00. liczba godzin: 1,5 ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, ( w opcji nr 2 dodatkowo teczkę pedagoga specjalnego w SPP),
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • pedagogów specjalnych szkół ponadpodstawowych.

Wdrożenie nowych standardów pomocy psychologiczno – pedagogicznej zobowiązało placówki oświatowe na każdym etapie edukacyjnym, również ogólnodostępne, do zatrudnienia nowych specjalistów. Podczas szkolenia uwaga skupiona będzie na roli i zadaniach pedagoga specjalnego w ponadpodstawowej szkole ogólnodostępnej.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zadania spoczywają na pedagogu specjalnym w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jakie uprawnienia posiada i w jaki sposób może dzielić swoją pracę z innymi specjalistami i nauczycielami w szkole.

Program:

 • Pedagog specjalny – wymagania kwalifikacyjne.
 • Dokumentacja obowiązująca pedagoga specjalnego w szkole średniej.
 • Podział zadań pomiędzy specjalistami w szkole.
 • Zadania pedagoga specjalnego w ponadpodstawowej szkole ogólnodostępnej.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz zadania spoczywające na pedagogu specjalnym w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej.
 • Poszerzysz swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dowiesz się, jak podzielić obowiązki pomiędzy pedagogiem szkolnym, a pedagogiem specjalnym.
 • Nauczysz się właściwie dokumentować swoją pracę.

TECZKA PEDAGOGA SPECJALNEGO W SPP dostępna w wersji II

Wykaz dokumentów:

1.Plan pracy pedagoga specjalnego w szkole ponadpodstawowej
2. Ewidencja zrealizowanych godzin nauczania indywidualnego
3. Ankieta dla uczniów na temat spędzania czasu wolnego
4. Arkusz oceny zachowania się ucznia
5. Przykładowy IPET – uczeń słabowidzący
6. Dostosowania dla ucznia realizującego nauczanie indywidualne
7. Przykładowy IPET – uczeń z ZA
8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym – wzór dokumentu
9. IPET – wzór dokumentu
10. Karta ucznia zakwalifikowanego do pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wzór dokumentu
11. Kwestionariusz wywiadu rodzinnego
12. Wykaz kwestionariuszy do diagnozy rodziny
13. Modyfikacja IPET – przykładowe zapisy
14. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przykładowe zapisy
15. WOPFU – wzór dokumentu
16. Wykaz narzędzi diagnostycznych Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
17. Okresowa WOPFU – wzór dokumentu
18. Opracowanie dotyczące dysleksji
19. Podstawy prawne wydawania opinii dla szkół ponadpodstawowych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
20. Praca z uczniem zdolnym
21. Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
22. Protokół posiedzenia zespołu ds. kształcenia specjalnego – wzór dokumentu
23. Ocena efektywności zajęć specjalistycznych – przykładowe zapisy
24. Przykładowy zakres obowiązków pedagoga specjalnego
25. Przykłady dostosowań wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
26. Stanowisko MEiN dot. standardów zatrudniania pedagoga specjalnego
27. Stanowisko MEiN dot. rezygnacji z rewalidacji
28. Ankieta – sytuacja rodzinna,materialna i wychowawcza uczniów
29. Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną – wzór dokumentu
30. Wniosek rodzica o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną – wzór dokumentu
31. Zasady diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia
32. Zawiadomienie rodzica o posiedzeniu zespołu – wzór dokumentu
33. Zgoda rodziców na objęcie ucznia pomocą – wzór dokumentu
34. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
35. Wykaz przykładowej literatury, narzędzi diagnostycznych

Prowadząca

Lidia Cynt 
magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcja:

Szkolenie:Pedagog specjalny w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej, Szkolenie:Pedagog specjalny w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej z teczką pedagoga specjalnego w spp

Shopping Cart
Scroll to Top