Opracowanie PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO – krok po kroku

Cele szkolenia: Podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas budowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

120,00 

Availability: Na stanie

, ,

Data i godzina szkolenia: 29.08.2024 r. godz. 18.00,. Czas trwania szkolenia (godz. dydakt.):1,5 w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl


Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 6 m-cy,
 • materiały szkoleniowe: etapy przeprowadzania badań i zadania z nich wynikające, przykłady czynników chroniących i czynników ryzyka oraz arkusz zbiorczy po przeprowadzonych badaniach,  arkusz zbiorczy wyników przeprowadzonej diagnozy sytuacji wychowawczej w klasie,  przykładowa struktura programu, arkusz planu pracy wychowawczej w klasie,  arkusz wyników ewaluacji działalności wychowawczo-profilaktycznej w klasie.
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu szkolenie ( po części merytorycznej szkolenia).

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli i specjalistów szkół i placówek,

Program szkolenia:

 • Omówienie najważniejszych treści przepisów prawa, będących podstawą i delegacją do opracowania w szkole/placówce programu profilaktyczno – wychowawczego.
 • Przybliżenie założeń działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej szkoły, mających na celu przeciwdziałanie występowaniu zachowaniom ryzykownym.
 • Etapy opracowywania programu wychowawczo – profilaktycznego.
 • Założenia i warunki przeprowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka.
 • Przedstawienie przykładowej struktury programu wychowawczo – profilaktycznego.
 • Podstawowe założenia przeprowadzania ewaluacji programu profilaktyczno – wychowawczego.

Opis szkolenia:

Do obowiązków szkoły i placówki należy opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo – profilaktycznego, opartego na wynikach corocznej diagnozy przeprowadzonej w środowisku szkolnym.

Podczas szkolenia zapoznasz się z przepisami prawa, określającymi warunki realizacji działań w omawianym obszarze. Krok po kroku omówione zostaną etapy podejmowania działań w zakresie przeprowadzania diagnozy, wyciągania wniosków i planowania oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych. Zostaną określone cechy dobrego programu, wraz z propozycją jego struktury. Dowiesz się w jaki sposób można dokonywać ewaluacji programu, by powstałe na jej bazie wnioski i rekomendacje posłużyły planowaniu diagnozy środowiska szkolnego i programu wychowawczo – profilaktycznego w kolejnym roku szkolnym.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Zapoznasz się z regulacjami prawnymi, będącymi delegacją do opracowania i wdrożenia programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Usystematyzujesz swoją wiedzę na temat celów i założeń programu.
 • Poznasz etapy służące opracowaniu programu.
 • Przyjrzysz się zasadom i sposobom dokonywania diagnozy potrzeb uczniów.
 • Otrzymasz przykłady możliwych struktur programu.

Prowadząca: Sabina Müller

Shopping Cart
Scroll to Top