Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w przedszkolu,
 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w szkole podstawowej.
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

 

 

89,00 

, , , ,

Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego

to zbiór materiałów szkoleniowych, przykładowych dokumentów do wykorzystania w pracy pedagoga specjalnego oraz innych specjalistów ( druki w formie elektronicznej).

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w przedszkolu,
 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w szkole podstawowej.

Teczka to zbiór 16 materiałów  szkoleniowych, plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Materiały szkoleniowe dostępne bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl

Materiały szkoleniowe, to przykładowe wzory do samodzielnej modyfikacji zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami. Przedstawiają strukturę pomocnych dokumentów oraz wskazówki do pracy nad obowiązkową oceną efektywności działań wspierających. Celem ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dokonanie oceny efektywności działań realizowanych w placówce.

Wymagają one modyfikacji zgodnej z kwalifikacjami specjalisty oraz rzeczywistymi działaniami i potrzebami dzieci.

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Wykaz materiałów szkoleniowych (do samodzielnej edycji):

 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (wzór wypełniony),
 • Ewaluacja udzielanej pomocy dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Wskazówki dla nauczycieli,
 • Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutyczny (IPET),
 • Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami,
 • Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielanej PPP do samodzielnej modyfikacji,
 • Przykładowy wpis do dziennika jako ocena efektowności PPP – ocena postępów dziecka,
 • Przykładowy wzór do samodzielnej modyfikacji okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy,
 • Przykładowy wzór modyfikacji IPET (do samodzielnej zmiany) modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia/ dziecka,
 • Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze i roku szkolnego (przykładowe wzory x 2),
 • Przykładowe sprawozdanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej (wzór wypełniony),
 • Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  (przykładowy wzór),         
 • Zawiadomienie dla rodziców,
 • Końcowa  Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia /Uczenicy (wzór wypełniony),
 • Przykładowy, graficzny wzór oceny efektywności IPET ,
 • Okresowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia /Uczenicy ( do samodzielnej modyfikacji),

Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej to obligatoryjne zadanie nauczycieli i specjalistów. Przepisy prawa oświatowego nie zawierają wzorca do przeprowadzania ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu. Dobór metod, narzędzi należy do dyrektora oraz nauczycieli. Teczka to zbiór pomocy w tym zakresie.

Zakres obszarów ewaluacji IPET określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) ogłoszono dnia 28 lipca 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

 

Shopping Cart
Scroll to Top