Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w przedszkolu,
 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w szkole podstawowej.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 16 plików w wersji do edycji.  Pliki  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Wakacyjna promocja do: 31.08.2023 r.

 

89,00 

, , , ,

Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego

to zbiór przykładowych dokumentów do wykorzystania w pracy pedagoga specjalnego oraz innych specjalistów ( druki w formie elektronicznej).

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w przedszkolu,
 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w szkole podstawowej.

Teczka to zbiór 16 plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl

Przykładowe wzory do samodzielnej modyfikacji zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami. Przedstawiają strukturę pomocnych dokumentów oraz wskazówki do pracy nad obowiązkową oceną efektywności działań wspierających. Celem ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dokonanie oceny efektywności działań realizowanych w placówce.

Wymagają one modyfikacji zgodnej z kwalifikacjami specjalisty oraz rzeczywistymi działaniami i potrzebami dzieci.

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

W teczce znajdują się przykładowe dokumenty (do samodzielnej edycji):

 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (wzór wypełniony),
 • Ewaluacja udzielanej pomocy dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Wskazówki dla nauczycieli,
 • Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutyczny (IPET),
 • Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami,
 • Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielanej PPP do samodzielnej modyfikacji,
 • Przykładowy wpis do dziennika jako ocena efektowności PPP – ocena postępów dziecka,
 • Przykładowy wzór do samodzielnej modyfikacji okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy,
 • Przykładowy wzór modyfikacji IPET (do samodzielnej zmiany) modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia/ dziecka,
 • Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze i roku szkolnego (przykładowe wzory x 2),
 • Przykładowe sprawozdanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej (wzór wypełniony),
 • Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  (przykładowy wzór),         
 • Zawiadomienie dla rodziców,
 • Końcowa  Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia /Uczenicy (wzór wypełniony),
 • Przykładowy, graficzny wzór oceny efektywności IPET ,
 • Okresowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia /Uczenicy ( do samodzielnej modyfikacji),

Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej to obligatoryjne zadanie nauczycieli i specjalistów. Przepisy prawa oświatowego nie zawierają wzorca do przeprowadzania ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu. Dobór metod, narzędzi należy do dyrektora oraz nauczycieli. Teczka to zbiór pomocy w tym zakresie.

Zakres obszarów ewaluacji IPET określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) ogłoszono dnia 28 lipca 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

sporz./opr.

Angelika Perdek-Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top