Teczka pedagoga specjalnego – przedszkole + szkolenie z zaświadczeniem GRATIS*

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w przedszkolu

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

Teczka to zbiór 20 plików w wersji do edycji.  Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

109,00 

Brak w magazynie

, , ,

Teczka pedagoga specjalnego – przedszkole ( druki w formie elektronicznej) + szkolenie z zaświadczeniem GRATIS*

*dostęp do szkolenia 30 minut na MOJE KONTO w zakładce MOJE KURSY, zaświadczenie do wygenerowania po ukończeniu szkolenia

to zbiór najważniejszych dokumentów dla pedagogów specjalnych rozpoczynających pracę w przedszkolu

+ dostęp do nagrania szkolenie pn. Dokumentacja pedagoga specjalnego. Jak prowadzić dziennik? wraz z zaświadczeniem.

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w przedszkolu

Zbiór dokumentów do samodzielnej modyfikacji zgodnie z prowadzonymi działaniami dla pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolu.

Materiały są pomoce w rozpoczęciu realizacji podstawowych zadań pedagoga specjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W teczce znajdują się m.in. proponowane narzędzia diagnostyczne, arkusze obserwacji, WOPFD, IPET, plan pracy specjalisty oraz praktyczne wskazówki i pliki do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.
Teczka to zbiór 20 plików w wersji do edycji.  Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:

 

 • Wzór – Plan Pracy Pedagoga Specjalnego,
 • Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego w przedszkolu (do modyfikacji zgodnie z realizowanymi zadaniami),
 • Wzór Arkusz Diagnozy  Dziecka, 
 • Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 • Wzór – Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Wzór – Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
 • Linki do narzędzi diagnostycznych,
 • Posiedzenie zapolu IPET i WOPFU –  pytania do rodziców i nauczycieli,
 • Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach w przedszkolu,
 • Przykładowe zgeneralizowane dostosowania wymagań w bieżącej pracy w grupie przedszkolnej (do modyfikacji),
 • Tabela do uzupełnienia- zapis rozmowy,
 • WWR – materiały, w tym Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania, 
 • Wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form PPP,
 • Wykaz instytucji do współpracy (zgodnie z regionem),
 • Specjalne potrzeby edukacyjne –  prezentacja dla nauczycieli,
 • Wzór – Ocena Efektywności Udzielanej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Wzór – Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia( wypełniony) – uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim,
 • Wzór IPET  ( wypełniony ) – uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
 • Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu,
 • Wzór -Arkusz opisu oddziału/ grupy.

 

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

sporz./opr.

angelika removebg previewAngelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. poz. 1717 Data ogłoszenia: 2022-08-17 Data wejścia w życie: 2022-09-01.

 

Shopping Cart
Scroll to Top