Teczka Pedagoga  Specjalnego w szkole ponadpodstawowej – obowiązująca dokumentacja

Etap edukacyjny:

  • szkoła ponadpodstawowa.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 35 materiałów  szkoleniowych,  plików w formie elektronicznej do edycji. Materiały  szkoleniowe  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
W ramach zakupu materiałów  szkoleniowych, otrzymujesz poniższe szkolenie GRATIS! (zaświadczenie, nagranie):

 

139,00 

Wyzwania pedagoga specjalnego w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej - od kwalifikacji do dokumentacji

Na stanie

Availability: Na stanie

, ,

Teczka Pedagoga  Specjalnego w szkole ponadpodstawowej

– obowiązująca dokumentacja ( druki w formie elektronicznej).

(dedykowana dla szkoły ponadpodstawowej).

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Wykaz materiałów  szkoleniowych:

1.Plan pracy pedagoga specjalnego w szkole ponadpodstawowej
2. Ewidencja zrealizowanych godzin nauczania indywidualnego
3. Ankieta dla uczniów na temat spędzania czasu wolnego
4. Arkusz oceny zachowania się ucznia
5. Przykładowy IPET – uczeń słabowidzący
6. Dostosowania dla ucznia realizującego nauczanie indywidualne
7. Przykładowy IPET – uczeń z ZA
8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym – wzór dokumentu
9. IPET – wzór dokumentu
10. Karta ucznia zakwalifikowanego do pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wzór dokumentu
11. Kwestionariusz wywiadu rodzinnego
12. Wykaz kwestionariuszy do diagnozy rodziny
13. Modyfikacja IPET – przykładowe zapisy
14. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przykładowe zapisy
15. WOPFU – wzór dokumentu
16. Wykaz narzędzi diagnostycznych Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
17. Okresowa WOPFU – wzór dokumentu
18. Opracowanie dotyczące dysleksji
19. Podstawy prawne wydawania opinii dla szkół ponadpodstawowych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
20. Praca z uczniem zdolnym
21. Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
22. Protokół posiedzenia zespołu ds. kształcenia specjalnego – wzór dokumentu
23. Ocena efektywności zajęć specjalistycznych – przykładowe zapisy
24. Przykładowy zakres obowiązków pedagoga specjalnego
25. Przykłady dostosowań wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
26. Stanowisko MEiN dot. standardów zatrudniania pedagoga specjalnego
27. Stanowisko MEiN dot. rezygnacji z rewalidacji
28. Ankieta – sytuacja rodzinna,materialna i wychowawcza uczniów
29. Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną – wzór dokumentu
30. Wniosek rodzica o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną – wzór dokumentu
31. Zasady diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia
32. Zawiadomienie rodzica o posiedzeniu zespołu – wzór dokumentu
33. Zgoda rodziców na objęcie ucznia pomocą – wzór dokumentu
34. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
35. Wykaz przykładowej literatury, narzędzi diagnostycznych

Shopping Cart
Scroll to Top