Teczka pedagoga specjalnego – szkoła podstawowa + szkolenie z zaświadczeniem GRATIS*

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w szkole podstawowej.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 24 plików w wersji do edycji.  Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

119,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Teczka pedagoga specjalnego – szkoła podstawowa ( druki w formie elektronicznej) + szkolenie z zaświadczeniem GRATIS*

*dostęp do szkolenia 30 minut na MOJE KONTO w zakładce MOJE KURSY, zaświadczenie do wygenerowania po ukończeniu szkolenia

to zbiór najważniejszych dokumentów dla pedagogów specjalnych rozpoczynających pracę

+ dostęp do nagrania szkolenie pn. Dokumentacja pedagoga specjalnego. Jak prowadzić dziennik? wraz z zaświadczeniem.

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w szkole podstawowej.
Teczka jest kompleksowym wsparciem w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji pracy własnej i współpracy z nauczycielami oraz innymi specjalistami. Dokumenty pozwolą na prawidłowe organizowanie i dokumentowanie pracy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W teczce znajdują się dokumenty do samodzielnej edycji zgodnie z realizowanymi zadaniami.
Teczka to zbiór 24 plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 • Wzór – Plan Pracy Pedagoga Specjalnego,
 • Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego,
 • Opinia nauczyciela o uczniu – ankieta diagnozująca,
 • Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 • Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Materiały do prelekcji na temat spektrum autyzmu,
 • Obserwacje zajęć – arkusz,
 • Materiał dla nauczycieli – rola wychowawcy,
 • Wzór – Indywidualny Program  Zajęć Rewalidacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową ( wypełniony),
 • Wzór – Rezygnacja z zajęć specjalistycznych,
 •  Nowe standardy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zadania pedagoga specjalnego,
 • Arkusz organizacyjny – tabela Exel PPP,
 • Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • Wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form PPP,
 •  Załącznik do IPET – dostosowania z edukacji wczesnoszkolnej,
 • Zbiór gier pomocnych do pracy na zajęciach,
 • Zgoda na przytrzymanie ucznia,
 • Tabela do uzupełnienia – zapis rozmowy,
 • Wzór IPET – Zespół Aspergera ( wypełniony ),
 • Wzór IPET – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (wypełniony),
 • Wzór IPET – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wypełniony),
 • Wzór – Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia( do wypełnienia),
 • Przykładowy wzór – WOPFU poprzedzająca IPET (wypełniony)
 • Skrypt do WOPFU,

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

sporz./opr.

angelika removebg previewAngelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. poz. 1717 Data ogłoszenia: 2022-08-17 Data wejścia w życie: 2022-09-01.

 

Shopping Cart
Scroll to Top