Teczka pedagoga specjalnego – szkoła podstawowa

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w szkole podstawowej.
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS

119,00 

Pensum specjalisty. Zajęcia z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i przedszkolu( GRATIS)

szkolenie w zestawie

Na stanie

Dziennik pedagoga specjalnego. Co wpisywać do dziennika?

szkolenie w zestawie

Na stanie

Availability: Na stanie

Materiały szkoleniowe „teczka” są kompleksowym wsparciem w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji pracy własnej i współpracy z nauczycielami oraz innymi specjalistami. Dokumenty pozwolą na prawidłowe organizowanie i dokumentowanie pracy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W „teczce” znajdują się materiały szkoleniowe, do samodzielnej edycji zgodnie z realizowanymi zadaniami.
„Teczka” to zbiór 24 materiałów  szkoleniowych, plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Materiały  szkoleniowe dostępne bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
W materiałach szkoleniowych znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 • Wzór – Plan Pracy Pedagoga Specjalnego,
 • Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego,
 • Opinia nauczyciela o uczniu – ankieta diagnozująca,
 • Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 • Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Materiały do prelekcji na temat spektrum autyzmu,
 • Obserwacje zajęć – arkusz,
 • Materiał dla nauczycieli – rola wychowawcy,
 • Wzór – Indywidualny Program  Zajęć Rewalidacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową ( wypełniony),
 • Wzór – Rezygnacja z zajęć specjalistycznych,
 •  Nowe standardy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zadania pedagoga specjalnego,
 • Arkusz organizacyjny – tabela Exel PPP,
 • Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • Wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form PPP,
 •  Załącznik do IPET – dostosowania z edukacji wczesnoszkolnej,
 • Zbiór gier pomocnych do pracy na zajęciach,
 • Zgoda na przytrzymanie ucznia,
 • Tabela do uzupełnienia – zapis rozmowy,
 • Wzór IPET – Zespół Aspergera ( wypełniony ),
 • Wzór IPET – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (wypełniony),
 • Wzór IPET – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wypełniony),
 • Wzór – Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia( do wypełnienia),
 • Przykładowy wzór – WOPFU poprzedzająca IPET (wypełniony)
 • Skrypt do WOPFU,

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. poz. 1717 Data ogłoszenia: 2022-08-17 Data wejścia w życie: 2022-09-01.
Shopping Cart
Scroll to Top