Jak komunikować się z uczniem ze spektrum autyzmu?

W ramach odpłatnego dostępu otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały (szczegółowy opis poniżej)

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

1,5  – godziny dydaktyczne szkolenia online  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

Jak komunikować się z uczniem ze spektrum autyzmu?

Data szkolenia: 08.03.2023 r. g. 18:00

Program szkolenia:

 • Spektrum autyzmu – charkterystyka
 • Autyzm jako zaburzenie neurorozwojowe (kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne dziecka oraz zaburzenia integracji sensorycznej)
 • Terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje językowe
 • Wskazówki do pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem z autyzmem/zespołem Aspergera

Opis szkolenia:

Dzieci z autyzmem w większości przypadków mają trudności z porozumiewaniem się. Każde dziecko z autyzmem jest inne, nie ma jednego wzorca komunikacji, którym posługiwałyby się osoby z tym zaburzeniem. Literatura podaje, iż zaburzenia komunikacji mają u dzieci z autyzmem zróżnicowaną formę. Od całkowitego braku umiejętności porozumiewania się, braku umiejętności mówienia i elementów komunikacji niejęzykowej po zachowaną zdolność mówienia pełnymi zdaniami, bez zachowanej świadomości perspektywy odbiorcy. Podczas szkolenia prowadząca zajmie się zagadnieniem komunikacji w autyzmie oraz omówi najczęściej wystepujące zjawiska w tym obszarze.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą charakterystyki dziecka z spektrum autyzmu
 • Dowiesz się czy pojęcie: mowa oznacza to samo co komunikacja
 • Zrozumiesz zachowanie uczniów ze spectrum autyzmu
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki do pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem z autyzmem/zespołem Aspergera

Dla kogo jest to szkolenie:

 • pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, nauczycieli wspomagających, rodziców dzieci ze spektrum autyzmem oraz pozostałych  osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem

Prowadząca:
dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top