Standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placówek oświatowych


15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające standardy ochrony małoletnich przed przemocą. Dyrektorzy szkół i placówek mają 6 miesięcy na ich wdrożenie – czyli od 15.02.2024 r. do 15 sierpnia 2024 r. (art. 10. Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2023 poz. 1606).


Opcja:

 1. Zaświadcznie + nagranie = 69 zł
 2. Materiały = 90 zł
 3. Zaświadcznie + nagranie +materiały = 115 zł

już od: 69,00 

, ,

Standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placówek oświatowych


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Miejsce szkolenia: Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu ).

Etap edukacyjny: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa.

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 1. zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku ( w opcji 1 lub 3),
 2. dostęp do nagrania na okres 3 m-cy ( w opcji 1 lub 3),
 3. materiały ( w opcji 2 lub 3):
  • Standardy Ochrony Małoletnich – prezentacja,
  • Standardy Ochrony Małoletnich opracowana procedura– 16 str,
  • Karta przebiegu interwencji,
  • Karta zdarzeń zagrażających,
  • Oświadczenie kandydata,
  • Załącznik rozdziała 4 – procedury,
  • Zarządzenie dyrektora,
  • Wersja skrócona dla uczniów szkół ponadpodstawowej
  • Plakaty – wersja skrócona dla szkoły podstawowej.

Szkolenie offline ( do odsłuchania)  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.


Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli, pedagogów szkolnych i specjalnych, dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół  oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych (wszystkie etapy edukacyjne).
 • wszystkich zainteresowanych.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zadania spoczywają na dyrektorach placówek edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych w związku z nowymi przepisami w zakresie ochrony małoletnich przed przemocą. Omówione zostaną nowe regulacje prawne, związane z wprowadzaniem nowych lub aktualizowaniem istniejących procedur, w tym elementy Standardów Ochrony Małoletnich, kontrola pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie niekaralności za przestępstwa seksualne oraz procedury interwencji w sytuacji podejrzenia, że dochodzi do krzywdzenia osoby małoletniej.

Program szkolenia :

 • Nowe obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej, w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi ochrony osób małoletnich przed przemocą – procedury wymagane przepisami prawa, tworzenie nowych, aktualizacja istniejących.
 • Kontrola pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • Elementy Standardów Ochrony Małoletnich – jak opracować wzorcową dokumentację w tym zakresie.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz nowe obowiązki dyrektorów, wynikające z nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Dowiesz się, w jaki sposób stworzyć procedury w zakresie ochrony dzieci przed przemocą .
 • Otrzymasz wzory dokumentów związanych z wprowadzaniem Standardów Ochrony Małoletnich, w tym przykładowe procedury.
 • Wzmocnią swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób małoletnich

Prowadząca:

Lidia Cynt

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcje:

Standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placówek oświatowych (1), Materiały – standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placówek oświatowych, Standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placówek oświatowych – pakiet

Shopping Cart
Scroll to Top