SPP – teczka pedagoga

Dedykowana jest dla szkól ponadpodstawowych.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania).

99,00 

SKU: spp-teczka-pedagoga Kategoria: Tagi: , , ,

Availability: Na stanie

Teczka pracy pedagoga szkolnego

– to zbiór ponad 50 gotowych i edytowalnych dokumentów pomocnych w codziennej pracy pedagoga w szkole ponadpodstawowej, w tym przykładowe ankiety, gotowe procedury, prezentacje, plany pracy, dokumenty dot. kształcenia specjalnego, czy też wykaz aktów prawnych niezbędnych w tej pracy.

Materiały zebrane w Teczce pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla pedagogów rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory dokumentów są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika Teczki.

Teczka zawiera:

·         Ankieta dla rodziców – ewaluacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego

·         Ankieta dla rodziców – powrót do nauczania stacjonarnego

·         Ankieta dla rodziców – zachowania ryzykowne młodzieży

·         Ankieta dla uczniów – czynniki ryzyka i chroniące

·         Ankieta dla uczniów – powrót do nauczania stacjonarnego

·         Ankieta dla uczniów – diagnoza klimatu szkoły

·         Arkusz opisu klasy

·         Decyzja o skreśleniu ucznia z listy

·         Dostosowania dla ucznia realizującego nauczanie indywidualne

·         Dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów dla ucznia objętego kształceniem specjalnym

·         IPET

·         Karta ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną

·         Kontrakt z uczniem

·         Linki do materiałów internetowych przydatnych w pracy pedagoga

·         Modyfikacje IPET (przykładowe zapisy)

·         Ocena efektywności udzielanej pomocy (przykładowe zapisy)

·         Okresowa WOPFU

·         Pisemne upomnienie dla ucznia (kara statutowa)

·         Plan pracy pedagoga szkolnego

·         Plan pracy zespołu wychowawczego

·         Plan realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych (załącznik do SPWP)

·         Podstawy prawne opinii wydawanych przez PPP

·         Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

·         Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

·         Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy

·         Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia ucznia demoralizacją

·         Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

·         Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne

·         Protokół z zebrania zespołu IPET

·         Przykładowe sprawozdanie zespołu wychowawczego

·         Przykładowe zapisy statutu dot. Ucznia pełnoletniego

·         Scenariusz zajęć integracyjnych dla klas I

·         Sprawozdanie pedagoga szkolnego (przykładowe zapisy)

·         Stanowisko MEN w sprawie rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych

·         Szablon notatki z rozmowy

·         Tabela – diagnoza wychowawcza klasy

·         Uchwała rady rodziców dot. SPWP

·         Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną (wykaz)

·         Upomnienie dot. nierealizowania obowiązku szkolnego

·         Wniosek do PPP o opinię dot. indywidualnego programu nauczania

·         Wniosek o wszczęcie egzekucji w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego

·         Wniosek rodzica o objęcie pomocą pp

·         WOPFU

·         Wykaz instytucji do współpracy

·         Wykaz przeprowadzonych porad i konsultacji

·         Zawiadomienie rodzica o spotkaniu zespołu ds. kształcenia specjalnego

·         Zgoda rodziców na objęcie pomocą pp

·         Przykładowe prezentacje multimedialne : Inteligencja wieloraka; Style uczenia się; Nauczanie indywidualne + zindywidualizowana ścieżka kształcenia

·         Akty prawne: Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Rozporządzenie dot. funkcjonowania szkół w czasie COVID; rozporządzenie dot. organizacji kształcenia specjalnego; rozporządzenie dot. procedury „Niebieskie Karty”; rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji ppp; ustawa o ochronie zdrowia przed tytoniem; ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich; ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Shopping Cart
Przewiń do góry