Teczka pedagoga szkolnego – szkoła ponadpodstawowa

Etap edukacyjny:

 • szkoła ponadpodstawowa.
“Teczka” to zbiór 48 materiałów szkoleniowych, plików w formie elektronicznej do edycji.  Materiały szkoleniowe dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

 

99,00 

Availability: Na stanie

, , , , ,

Zbiór gotowych i edytowalnych materiałów szkoleniowych, pomocnych w codziennej pracy pedagoga w szkole ponadpodstawowej, w tym przykładowe ankiety, gotowe procedury, prezentacje, plany pracy, dokumenty dot. kształcenia specjalnego, czy też wykaz aktów prawnych niezbędnych w tej pracy.

Materiały szkoleniowe zebrane w “Teczce” pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla pedagogów rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory materiałów szkoleniowych (dokumentów) są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika Teczki wyłącznie do własnego użytku ( klauzula informacyjna załączona w wiadomości e-mail). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Wykaz materiałów szkoleniowych:

 • Ankieta dla rodziców – ewaluacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego,
 • Ankieta dla rodziców – powrót do nauczania stacjonarnego,
 • Ankieta dla rodziców – zachowania ryzykowne młodzieży,
 • Ankieta dla uczniów – czynniki ryzyka i chroniące
 • Ankieta dla uczniów – powrót do nauczania stacjonarnego,
 • Ankieta dla uczniów – diagnoza klimatu szkoły
 • Arkusz opisu klasy,
 • Decyzja o skreśleniu ucznia z listy,
 • Dostosowania dla ucznia realizującego nauczanie indywidualne,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów dla ucznia objętego kształceniem specjalnym,
 • IPET,
 • Karta ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
 • Kontrakt z uczniem,
 • Linki do materiałów internetowych przydatnych w pracy pedagoga,
 • Modyfikacje IPET (przykładowe zapisy),
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy (przykładowe zapisy),
 • Okresowa WOPFU,
 • Pisemne upomnienie dla ucznia (kara statutowa),
 • Plan pracy pedagoga szkolnego,
 •  Plan pracy zespołu wychowawczego,
 •  Plan realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych (załącznik do SPWP),
 •  Podstawy prawne opinii wydawanych przez PPP,
 •  Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
 • Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
 •  Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy,
 • Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia ucznia demoralizacją,
 • Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 • Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • Protokół z zebrania zespołu IPET,
 • Przykładowe sprawozdanie zespołu wychowawczego,
 • Przykładowe zapisy statutu dot. Ucznia pełnoletniego,
 • Scenariusz zajęć integracyjnych dla klas I,
 •  Sprawozdanie pedagoga szkolnego (przykładowe zapisy),
 • Stanowisko MEN w sprawie rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych,
 • Szablon notatki z rozmowy,
 •  Tabela – diagnoza wychowawcza klasy,
 • Uchwała rady rodziców dot. SPWP,
 • Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną (wykaz),
 •  Upomnienie dot. nierealizowania obowiązku szkolnego,
 • Wniosek do PPP o opinię dot. indywidualnego programu nauczania,
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego,
 • Wniosek rodzica o objęcie pomocą pp,
 • WOPFU,
 •  Wykaz instytucji do współpracy,
 •  Wykaz przeprowadzonych porad i konsultacji,
 • Zawiadomienie rodzica o spotkaniu zespołu ds. kształcenia specjalnego,
 • Zgoda rodziców na objęcie pomocą pp,
 • Przykładowe prezentacje multimedialne : Inteligencja wieloraka; Style uczenia się; Nauczanie indywidualne + zindywidualizowana ścieżka kształcenia,

·         Akty prawne: Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Rozporządzenie dot. funkcjonowania szkół w czasie COVID; rozporządzenie dot. organizacji kształcenia specjalnego; rozporządzenie dot. procedury „Niebieskie Karty”; rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji ppp; ustawa o ochronie zdrowia przed tytoniem; ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich; ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania).

Shopping Cart
Scroll to Top