SPP – teczka pedagoga

Dedykowana jest dla szkól ponadpodstawowych.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania).

99,00 

Availability: Na stanie

SKU: spp-teczka-pedagoga Kategoria: Tagi: , , ,

Teczka pracy pedagoga szkolnego ( druki w formie elektronicznej).

(dedykowana dla szkoły ponadpodstawowej)

– to zbiór gotowych i edytowalnych dokumentów pomocnych w codziennej pracy pedagoga w szkole ponadpodstawowej, w tym przykładowe ankiety, gotowe procedury, prezentacje, plany pracy, dokumenty dot. kształcenia specjalnego, czy też wykaz aktów prawnych niezbędnych w tej pracy.

Materiały zebrane w Teczce pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla pedagogów rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory dokumentów są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika Teczki wyłącznie do własnego użytku ( klauzula informacyjna załączona w wiadomości e-mail). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

 

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Teczka zawiera:

 1. ·         Ankieta dla rodziców – ewaluacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego
 2. ·         Ankieta dla rodziców – powrót do nauczania stacjonarnego
 3. ·         Ankieta dla rodziców – zachowania ryzykowne młodzieży
 4. ·         Ankieta dla uczniów – czynniki ryzyka i chroniące
 5. ·         Ankieta dla uczniów – powrót do nauczania stacjonarnego
 6. ·         Ankieta dla uczniów – diagnoza klimatu szkoły
 7. ·         Arkusz opisu klasy
 8. ·         Decyzja o skreśleniu ucznia z listy
 9. ·         Dostosowania dla ucznia realizującego nauczanie indywidualne
 10. ·         Dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów dla ucznia objętego kształceniem specjalnym
 11. ·         IPET
 12. ·         Karta ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną
 13. ·         Kontrakt z uczniem
 14. ·         Linki do materiałów internetowych przydatnych w pracy pedagoga
 15. ·         Modyfikacje IPET (przykładowe zapisy)
 16. ·         Ocena efektywności udzielanej pomocy (przykładowe zapisy)
 17. ·         Okresowa WOPFU
 18. ·         Pisemne upomnienie dla ucznia (kara statutowa)
 19. ·         Plan pracy pedagoga szkolnego
 20. ·         Plan pracy zespołu wychowawczego
 21. ·         Plan realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych (załącznik do SPWP)
 22. ·         Podstawy prawne opinii wydawanych przez PPP
 23. ·         Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 24. ·         Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 25. ·         Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy
 26. ·         Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia ucznia demoralizacją
 27. ·         Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 28. ·         Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
 29. ·         Protokół z zebrania zespołu IPET
 30. ·         Przykładowe sprawozdanie zespołu wychowawczego
 31. ·         Przykładowe zapisy statutu dot. Ucznia pełnoletniego
 32. ·         Scenariusz zajęć integracyjnych dla klas I
 33. ·         Sprawozdanie pedagoga szkolnego (przykładowe zapisy)
 34. ·         Stanowisko MEN w sprawie rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych
 35. ·         Szablon notatki z rozmowy
 36. ·         Tabela – diagnoza wychowawcza klasy
 37. ·         Uchwała rady rodziców dot. SPWP
 38. ·         Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną (wykaz)
 39. ·         Upomnienie dot. nierealizowania obowiązku szkolnego
 40. ·         Wniosek do PPP o opinię dot. indywidualnego programu nauczania
 41. ·         Wniosek o wszczęcie egzekucji w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego
 42. ·         Wniosek rodzica o objęcie pomocą pp
 43. ·         WOPFU
 44. ·         Wykaz instytucji do współpracy
 45. ·         Wykaz przeprowadzonych porad i konsultacji
 46. ·         Zawiadomienie rodzica o spotkaniu zespołu ds. kształcenia specjalnego
 47. ·         Zgoda rodziców na objęcie pomocą pp
 48. ·         Przykładowe prezentacje multimedialne : Inteligencja wieloraka; Style uczenia się; Nauczanie indywidualne + zindywidualizowana ścieżka kształcenia

·         Akty prawne: Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Rozporządzenie dot. funkcjonowania szkół w czasie COVID; rozporządzenie dot. organizacji kształcenia specjalnego; rozporządzenie dot. procedury „Niebieskie Karty”; rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji ppp; ustawa o ochronie zdrowia przed tytoniem; ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich; ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

spora./opr. Lidia Cynt

Shopping Cart
Scroll to Top