Nauczyciel współorganizujący – obowiązująca dokumentacja

Otrzymasz:

 • w ramach opcji 1: dostęp szkolenia na okres 3 m-cy, zaświadczenie, teczka pracy nauczyciela współorganizującego
 • w ramach opcji 2: dostęp do 2 szkoleń na okres 3 m-cy, 2 zaświadczenia, teczka pracy nauczyciela współorganizującego

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Oferta cenowa ograniczona czasowo do: 13.04.2023 r.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opcja: 1
Nauczyciel współorganizujący – obowiązująca dokumentacja

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na 3 m-ce oraz teczka pracy nauczyciela współorganizującego tj.

 • Arkusz obserwacji,
 • Diagnoza funkcjonalna małego dziecka w tym dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią PPP,
 • Ewaluacja IPET,
 • Inne przykładowe zapisy w IPET,
 • IPET – wzór,
 •  Scenariusz zajęć modelowych terapii pedagogicznej prowadzonych w klasie,
 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi rok szkolny,
 • Plan pracy nauczyciela wspomagającego,
 • Procedury  postępowania w sytuacjach zagrożeni,
 • Program zajęć rewalidacyjnych – wzór,
 • Zawiadomienie dla rodziców o spotkaniu Zespołu Nauczycieli,
 • Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego,
 • Strategia postępowania w sytuacji występowania u dziecka zachowań trudnych,
 • WOPFU – wzór,
 • Zestaw bezpłatnych platform i materiałów do pracy.

Szkolenie online odpowiada na potrzeby nauczycieli współorganizujących, terapeutów, logopedów, psychologów pracujących z dziećmi z różnymi deficytami. Pomoże dobrze przygotować dokumentację swojej pracy.

Program szkolenia:

 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego.
 • Szczegółowe zapoznanie z obowiązującą dokumentacją dotycząca nauczyciela współorganizującego.
 • Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela współorganizującego.

Opis szkolenia:

Szkolenie Nauczyciel współorganizującego – obowiązująca dokumentacja, przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli wspomagających, jeśli chodzi o przygotowanie obowiązującej dokumentacji swojej pracy.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego
 • zaplanujesz opracowywanie dokumentacji
 • wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowywania poszczególnych dokumentów
 • otrzymasz wzór  IPET, WOPF
Dla kogo jest to szkolenie:
 • Nauczycieli współorganizujących, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów,

Opcja: 2

Opcja 1 +

Nauczyciel współorganizujący – prawa i obowiązki w praktyce

Opis szkolenia:

Celem jest omówienie obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenia dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program :

 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące nauczyciela współorganizującego
 • Rola i zadaniami nauczyciela współorganizującego
 • Współpraca z nauczycielami wiodącymi na lekcji – rozwiązywanie trudnych sytuacji.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • usystematyzujesz wiedzę na temat specyfiki pracy nauczyciela wspomagającego w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej
 • pogłębisz wiedzę na temat skutecznej komunikacji z nauczycielem wiodącym oraz z rodzicami dziecka/ucznia ze spe

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli współorganizujących
 • dyrektorów
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcje:

Nauczyciel wspomagający – obowiązująca dokumentacja z teczką pracy nauczyciela wspomagającego, Nauczyciel wspomagający – obowiązująca dokumentacja z teczką pracy nauczyciela wspomagającego oraz Nauczyciel współorganizujący – prawa i obowiązki w praktyce

Shopping Cart
Scroll to Top