Teczka pracy nauczyciela wspomagającego

to wykaz szesnastu niezbędnych dokumentów dla nauczyciela wspomagającego pracującego z dzieckiem/uczniem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Dostosowana jest do pracy, na każdym etapie edukacyjnym.

Masz do wyboru dwa warianty zakupu teczki:

 1. Wariant: Teczka pracy nauczyciela wspomagającego (69 zł).
 2. Wariant: Teczka pracy nauczyciela wspomagającego + szkolenie online pn. Nauczyciel wspomagający – obowiązująca dokumentacja (99 zł 156 zł).

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania).

Teczka pracy nauczyciela wspomagającego (druki w formie elektronicznej)

 to wykaz szesnastu niezbędnych dokumentów dla nauczyciela wspomagającego pracującego z dzieckiem/uczniem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Jest dostosowana do pracy na każdym etapie edukacyjnym.

Materiały zebrane w Teczce pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla nauczycieli wspomagających rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory dokumentów są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika Teczki wyłącznie do własnego użytku.
To wsparcie w rozpoczęciu zadań zgodnie z najnowszymi przepisami prawa:
 1. Arkusz obserwacji,
 2. Diagnoza funkcjonalna małego dziecka w tym dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią PPP,
 4. Ewaluacja IPET,
 5. Inne przykładowe zapisy w IPET,
 6. IPET – wzór,
 7.  Scenariusz zajęć modelowych terapii pedagogicznej prowadzonych w klasie,
 8. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi rok szkolny,
 9. Plan pracy nauczyciela wspomagającego,
 10. Procedury  postępowania w sytuacjach zagrożeni,
 11. Program zajęć rewalidacyjnych – wzór,
 12. Zawiadomienie dla rodziców o spotkaniu Zespołu Nauczycieli,
 13. Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego,
 14. Strategia postępowania w sytuacji występowania u dziecka zachowań trudnych,
 15. WOPFU – wzór,
 16. Zestaw bezpłatnych platform i materiałów do pracy.

sporz./opr. Dorota Fornalska

Akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
 •  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Ważne: jeśli wybrałaś/es wariant 1, szkolenie nie będzie dołączone do teczki.

Nauczyciel wspomagający – obowiązująca dokumentacja

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na 3 m-ce.

Szkolenie online odpowiada na potrzeby nauczycieli wspomagających, terapeutów, logopedów, psychologów pracujących z dziećmi z różnymi deficytami. Pomoże dobrze przygotować dokumentację swojej pracy.

Program szkolenia:

 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego.
 • Szczegółowe zapoznanie z obowiązującą dokumentacją dotycząca nauczyciela wspomagającego.
 • Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela wspomagającego.

Opis szkolenia:

Szkolenie Nauczyciel wspomagający-obowiązująca dokumentacja, przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli wspomagających, jeśli chodzi o przygotowanie obowiązującej dokumentacji swojej pracy.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego
 • zaplanujesz opracowywanie dokumentacji
 • wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowywania poszczególnych dokumentów
 • otrzymasz wzór  IPET, WOPF

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Nauczycieli wspomagających , pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów,
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Warianty zakupu teczki

Teczka pracy nauczyciela wspomagającego, Teczka pracy nauczyciela + szkolenie Nauczyciel wspomagający – dokumentacja pracy

Shopping Cart
Scroll to Top