Teczka ucznia ze SPE

Masz do wyboru dwa warianty zakupu teczki:

Wariant 1: Teczka ucznia ze SPE (79 zł).

Wariant 2: Teczka ucznia ze SPE + szkolenie online pn. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE (129 zł 166 zł).

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania).

Teczka ucznia ze SPE

– to pomoc nauczycielom na wszystkich etapach edukacji w prowadzeniu dokumentacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce (uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczeń z opinią, uczeń potrzebujący wsparcia w wybranych formach PPP na wniosek). W teczce każdy nauczyciel (pedagog, wychowawca, osoba odpowiedzialna za koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce) otrzyma gotowe materiały w edytowalnej formie z możliwością modyfikacji do indywidualnych potrzeb ucznia i placówki.

Teczka to zbiór gotowych do wykorzystania plików:

 1. Arkusz oceny efektywności PPP;
 2. Arkusz OKRESOWEJ WOPFU, jako_ewaluacja podejmowanych działań modyfikacja zdalne – Wzór;
 3. Dostosowania (przykładowe – zapisy – wzory) – zbiór;
 4. IPET – aneks, kształcenie na odległość;
 5. IPET – „Asperger” – wzór;
 6. IPET – wypełniony – niepełnosprawność intelektualna wzór;
 7. IPET – wzór;
 8. IPET – zebranie;
 9. Karta pomocy pp;
 10. Karta ucznia w ramach PPP;
 11. Klasyfikacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 12. Literatura – polecane pozycje, do pracy z uczniem ze SPE;
 13. Modyfikacja IPET – przykładowy wzór;
 14. Opis dokumentacji – teczka ucznia ze spe;
 15. Procedura organizowania i udzielania pomocy pp  i dostosowania;
 16. WOPFU poprzedzająca IPET – przykładowy wzór;
 17. Wzór zawiadomienia IPET;
 18. Wykaz aktów prawnych – organizacja pomocy pp.

sporz./opr. Angelika Perdek – Chabinowska

Wariant 2: teczka ze szkoleniem:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE

Szkolenie o dokumentacji ucznia ze SPE !

Nagranie szkolenia zd. 15.09.2022 r.

Opis szkolenia

Szkolenie zaopatrzy nauczycieli w wiedzę niezbędną przy pracy z uczniami ze SPE, ich klasyfikacją, możliwościami dostosowania form, metod i narzędzi pracy oraz prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji.
Specjalne potrzeby edukacyjne wiążą się z odpowiednim podejściem do kształcenia i wychowania dostosowanym do możliwości ucznia. Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć, czym są SPE, jak je rozpoznawać, klasyfikować oraz kreować swoje zajęcia tak, aby wspierały uczniów.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz swoje obowiązki względem uczniów ze SPE,
 • Nauczysz się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Otrzymasz przykładowe zapisy dostosowań wymagań edukacyjnych.

Program

 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- klasyfikacja potrzeb.
 • Dokumentacja – dostosowanie wymagań edukacyjnych w świetle przepisów prawa.
 • Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp.

Dodatkowe, darmowe materiały edukacyjne dla uczestników szkolenia!

 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia słabowidzącego/niedowidzącego,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawność ruchowa w tym afazja,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształceniu,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia),
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z chorobą przewlekłą,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia cudzoziemca w Szkole,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia szczególnie uzdolnionego,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym,
 • Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wszystkich przedmiotów,
 • pedagogów,
 • wychowawców,
 • wszystkich zainteresowanych,

Prowadząca

Niepubliczny Osrodek Doskonalenia Nauczyciela COS 1Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Warianty zakupu teczki:

Teczka ucznia ze SPE, Teczka ucznia ze SPE + szkolenie Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE

Shopping Cart
Scroll to Top