Teczka pracy pedagoga specjalnego (przedszkole)

Otrzymasz:

Wariant: Teczka pracy pedagoga specjalnego (przedszkole)

Wariant: Teczka pracy pedagoga specjalnego (przedszkole) + szkolenie Wsparcie Pedagoga Specjalnego w Przedszkolu. Realizacja zadań i dokumentacja z teczką pracy pedagoga specjalnego w przedszkolu

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka, Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny (IPET), Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Plan pracy pedagoga specjalnego w przedszkolu, diagnoza – linki
 • teczka pracy pedagoga specjalnego (przedszkolu)

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Wariant 1:

Teczka pracy pedagoga specjalnego – przedszkole ( druki w formie elektronicznej)

to zbiór gotowych materiałów przydatnych w pracy początkującego pedagoga specjalnego w przedszkolu. Wszystkie materiały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowią wsparcie w realizacji podstawowych zadań specjalisty. Poszczególne materiały wymagają samodzielnego uzupelnienia: np. arkusz diagnostyczny i opisy grupy. 

Teczka to zbiór 18 plików w wersji do edycji.
W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 1. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka
 2. Arkusz diagnozy dziecka ( arkusz obserwacji)
 3. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka (WOPFU)
 4. Arkusz opisu oddziału/ grupy
 5. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (IPET)
 6. Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
 7. Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 8. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  poniższy wywiad ma pomóc w uzyskaniu informacji na temat dziecka i jego środowiska wychowawczego.
 9. Plan pracy pedagoga specjalnego w przedszkolu
 10. Posiedzenie zespołu IPET i WOPFU
 11. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 12. Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach w przedszkolu
 13. Przykładowe zgeneralizowane dostosowania wymagań w bieżącej pracy w grupie przedszkolnej (do modyfikacji)
 14. Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego w przedszkolu (do modyfikacji zgodnie z realizowanymi zadaniami)
 15. SPE prezentacja dla nauczycieli
 16. Wczesne wspomaganie rozwoju -materiały
 17. Wykaz dzieci zakwalifikowanych do różnych form pomocy
 18. Wykaz instytucji do współpracy

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

Wariant 2: Teczka pracy pedagoga specjalnego – przedszkole ze szkoleniem Wsparcie Pedagoga Specjalnego w Przedszkolu. Realizacja zadań i dokumentacja

Nagranie szkolenia zd. 21.11.2022 r.

 

60-minutowe szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na 3 m-ce i materiałów w postaci: Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka, Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny (IPET), Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Plan pracy pedagoga specjalnego w przedszkolu, diagnoza – linki

Szkolenie dla nauczycieli

„Wsparcie Pedagoga Specjalnego w Przedszkolu. Realizacja zadań i dokumentacja”

Szkolenie online!

Nagranie szkolenia zd. 21.11.2022 r.

Szkolenie jest wprowadzeniem dla pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolu w efektywne udzielanie wsparcia dla dzieci, rodziców, nauczycieli i specjalistów oraz prowadzeniu obowiązującej dokumentacji.

Opis szkolenia:

Szkolenie wprowadzi słuchaczy w obowiązujące przepisy, zasady udzielania i dokumentowania swoich zadań  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz prawne aspekty pracy pedagoga specjalnego
 •  Nauczysz się prowadzić efektywnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 • Otrzymasz gotowe inspiracje, materiały do wykorzystania w pracy
Program szkolenia:
 • Przepisy prawa – obligatoryjne zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu
 • Pomoc psychologiczna – pedagogiczna w przedszkolu
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego w przedszkolu
Dla kogo jest to szkolenie
 • początkujących pedagogów specjalnych zatrudnionych w przedszkolu
Prowadząca:
perdek e1668589353220

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. poz. 1717 Data ogłoszenia: 2022-08-17 Data wejścia w życie: 2022-09-01.

 

Shopping Cart
Scroll to Top