Przedstawiamy dwa pakiety testów diagnozujących różne aspekty związane z uczeniem się i trudnościami w uczeniu się dla uczniów z klas 1-3 (pn. Zrozum Mnie) oraz dla uczniów z klas 4-8 (pn. Indywidualny Profil Uczenia się). W każdym pakiecie jest zestaw testów lub prób/zadań do obserwacji zachowania uczniów oraz podręcznik z komentarzami, wskazówkami i zaleceniami.

Testy warto wykorzystać do profilaktyki trudności szkolnych u dzieci młodszych oraz rozpoznania indywidualnego profilu uczenia się u uczniów starszych.
Wyniki mogą być istotnym wsparciem do diagnozy funkcjonalnej, projektowania procesu wsparcia uczniów i współpracy z rodzicami i nauczycielami oraz przeprowadzania warsztatów z uczenia się w małych grupach.

Do każdego zestawu dołączone będą dodatkowe materiały: 100 kart z ćwiczeniami na Optymalne Stany do Uczenia się (OSU), 16 plakatów edukacyjnych do wykorzystania w czasie warsztatów z uczenia się, scenariusz wdrażający tematykę na Radę Pedagogiczną oraz nagrane webinary związane z poruszaną tematyką.  

Masz do wyboru:

Zestaw 1, w ramach którego otrzymasz:

Nietypowe Testy pn. Zrozum Mnie, do diagnozy zakłóceń i zaburzeń rozwojowych w ramach  profilaktyki trudności szkolnych u dzieci z klas 1-3.

Testy Zrozum Mnie to zestawienie testów i prób do obserwacji , w celu wczesnej diagnozy problemów rozwojowych u dzieci, dla profilaktyki trudności szkolnych.  Zestawienie jest opracowane na podstawie długoletniego doświadczenia autorki/psychologa.  Ten zestaw został przetestowany w grupie 320 dzieci  w wieku od 5 do 10 lat oraz ich nauczycieli i rodziców pod kątem uzyskiwanych wyników, bezpieczeństwa, łatwości wykonania, rozumienia instrukcji.  Zadania można powtarzać wielokrotnie. 

Uwaga – nie są to testy psychometryczne, tylko narzędzia do obserwacji problemów dziecka ze zrozumieniem i większą uważnością.

Testy, arkusze, listy do obserwacji rozwoju dziecka na podstawie wykonanych rysunków i prób we współpracy z rodzicami dziecka:

 • rysunek koła, rysunek rombu, rysunek znaku plus, rysunek leżącej ósemki, test dominującego oka, test dominującego ucha, test dominującej ręki, test dominującej nogi, test schematu ciała
 • arkusz do zestawienia wyników i omówienie wyników obserwacji
 • arkusz do diagnozy inteligencji emocjonalnej do wypełnienia we współpracy z rodzicami dziecka
 • lista objawów zakłóceń integracji sensorycznej
 • lista objawów dysleksji rozwojowej
 • szkolenie online (webinar) Zrozum mnie 
 • zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), z w/w szkolenia


Do zestawu 1 dołączone są dodatkowe materiały: 100 kart z ćwiczeniami na Optymalne Stany do Uczenia się (OSU), 16 plakatów edukacyjnych do wykorzystania w czasie warsztatów z uczenia się, scenariusz wdrażający tematykę na Radę Pedagogiczną oraz nagrane webinary związane z poruszaną tematyką.

Żadne dziecko nie planuje zostać najgorszym uczniem w klasie ani sprawiać problemów wychowawczych!  

[pdf-embedder url=”https://cos.edu.pl/wp-content/uploads/0_Zrozum-Mnie-PROMO_compressed.pdf” title=”0_Zrozum Mnie PROMO_compressed”]

Uważna obserwacja dziecka i wczesne wychwycenie zakłóceń rozwojowych umożliwiają udzielenie odpowiedniej pomocy specjalistycznej.

W wielu przypadkach – bez pomocy – problemy się pogłębią, a niepowodzenia szkolne nawarstwią.

Przedstawione tu zadania, testy, ankiety i opisy służą do postawienia hipotez diagnostycznych i zebrania informacji do ewentualnej konsultacji specjalistycznej z psychologiem, pedagogiem, okulistą, fizjoterapeutą czy neurologiem.

[pdf-embedder url=”https://cos.edu.pl/wp-content/uploads/Segregator.pdf”]

Test PIW: Test diagnozujący 
Do testu jest dołączony podręcznik, w którym jest wyjaśnienie jaki to ma wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasie i jego profil uczenia się.

Do zestawu 2 dołączone są dodatkowe materiały:

 • 100 kart z ćwiczeniami na Optymalne Stany do Uczenia się (OSU)
 • 16 plakatów edukacyjnych do wykorzystania w czasie warsztatów z uczenia się
 • scenariusz wdrażający tematykę na Radę Pedagogiczną oraz nagrane webinary związane z poruszaną tematyką
 • 2 nagrane webinary na temat: Techniki uczenia się i metod uczenia się, Kreatywne metody nauczania
 • 2 zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), z w/w szkoleń

Zestaw 2, w ramach którego otrzymasz:

Testy  IPU – Indywidualny Profil Uczenia się, to testy psychometryczne.  Diagnozują podstawowe parametry tzw. biostruktur, czyli parametrów  funkcjonowania aparatu poznawczego pod kątem specyfiki przyjmowana i przetwarzania informacji , co ma wpływ na preferencje w zakresie uczenia się, metod i stylu uczenia się. Testy były poddane analizie psychometrycznej:  metodą sędziów kompetentnych oraz analizą statystyczną za pomocą testu Alfa Cronbacha, który jest używany do mierzenia wewnętrznej spójności albo rzetelności psychometrycznego narzędzia. W przypadku tego testu nie ma norm, ponieważ diagnozowana jest różnorodność.

Cztery Testy do diagnozy Indywidualnych Profilów Uczenia się dla uczniów z klas 4-8 SP:

Test WERS: Test diagnozujący preferencje sensoryczne (zmysłowe).

Tu analizujemy preferencje dotyczące 4 zmysłów podstawowych, które są pierwszymi filtrami pamięci.
Do testu jest dołączony podręcznik, w którym jest wyjaśnienie jaki to ma wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasie i jego profil uczenia się.

Test typu „papier-ołówek”.
Wyniki tekstu WERS należy traktować jako bazowe do poszukiwania odpowiednich metod uczenia się.
Pozostałe Testy uzupełniają informacje o dziecku i ew. wyjaśniają jego trudności w uczeniu się i zachowaniu.

Test D-ORUN: Testy/próby diagnozujące indywidualny układ lateralizacji (stronności) oka, ucha, ręki i nogi.
Do testu jest dołączony podręcznik, w którym jest wyjaśnienie jaki to ma wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasie i jego profil uczenia się.

Test typu „papier-ołówek”, w tym próby wykonywane „na żywo”.

Test LuP: Test diagnozujący preferencje w zakresie funkcji półkul mózgowych (dominacja funkcji  Lewej/tzw. analitycznej, naukowej czy Prawej/tzw. syntetycznej, artystycznej).
Do testu jest dołączony podręcznik, w którym jest wyjaśnienie jaki to ma wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasie i jego profil uczenia się.

Test typu „papier-ołówek”.

Test PIW: Test diagnozujący Profile Inteligencji Wielorakich. 
Do testu jest dołączony podręcznik, w którym jest wyjaśnienie jaki to ma wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasie i jego profil uczenia się.

Test typu „papier-ołówek”.

Profile Inteligencji Wielorakich. 

Zestaw 3, w ramach którego otrzymasz:

Nietypowe Testy pn. Zrozum Mnie, do diagnozy zakłóceń i zaburzeń rozwojowych w ramach profilaktyki trudności szkolnych u dzieci z klas 1-3 oraz cztery Testy do diagnozy Indywidualnych Profilów Uczenia się dla uczniów z klas 4-8 SP.
Nietypowe Testy pn. Zrozum Mnie zawierają: testy, arkusze, listy do obserwacji rozwoju dziecka na podstawie wykonanych rysunków i prób we współpracy z rodzicami dziecka:

 • rysunek koła, rysunek rombu, rysunek znaku plus, rysunek leżącej ósemki, test dominującego oka, test dominującego ucha, test dominującej ręki, test dominującej nogi, test schematu ciała
 • arkusz do zestawienia wyników i omówienie wyników obserwacji
 • arkusz do diagnozy inteligencji emocjonalnej do wypełnienia we współpracy z rodzicami dziecka
 • lista objawów zakłóceń integracji sensorycznej
 • lista objawów dysleksji rozwojowej

Żadne dziecko nie planuje zostać najgorszym uczniem w klasie ani sprawiać problemów wychowawczych!  

Uważna obserwacja dziecka i wczesne wychwycenie zakłóceń rozwojowych umożliwiają udzielenie odpowiedniej pomocy specjalistycznej.

W wielu przypadkach – bez pomocy – problemy się pogłębią, a niepowodzenia szkolne nawarstwią.

Przedstawione tu zadania, testy, ankiety i opisy służą do postawienia hipotez diagnostycznych i zebrania informacji do ewentualnej konsultacji specjalistycznej z psychologiem, pedagogiem, okulistą, fizjoterapeutą czy neurologiem

Uważna obserwacja dziecka i wczesne wychwycenie zakłóceń rozwojowych umożliwiają udzielenie odpowiedniej pomocy specjalistycznej.

W wielu przypadkach – bez pomocy – problemy się pogłębią, a niepowodzenia szkolne nawarstwią.

Zestaw ten został przetestowany w grupie 320 dzieci  w wieku od 5 do 10 lat oraz ich nauczycieli i rodziców pod kątem uzyskiwanych wyników, bezpieczeństwa, łatwości wykonania, rozumienia instrukcji.  Zadania można powtarzaćwielokrotnie.

Cztery Testy do diagnozy Indywidualnych Profilów Uczenia się dla uczniów z klas 4-8 SP:
Test WERS: Test diagnozujący preferencje sensoryczne (zmysłowe).

Tu analizujemy preferencje dotyczące 4 zmysłów podstawowych, które są pierwszymi filtrami pamięci.
Do testu jest dołączony podręcznik, w którym jest wyjaśnienie jaki to ma wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasie i jego profil uczenia się.

Test typu „papier-ołówek”. Wyniki tekstu WERS należy traktować jako bazowe do poszukiwania odpowiednich metod uczenia się.
Pozostałe Testy uzupełniają informacje o dziecku i ew. wyjaśniają jego trudności w uczeniu się i zachowaniu.

Test D-ORUN: Testy/próby diagnozujące indywidualny układ lateralizacji (stronności) oka, ucha, ręki i nogi.
Do testu jest dołączony podręcznik, w którym jest wyjaśnienie jaki to ma wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasie i jego profil uczenia się.

Test typu „papier-ołówek”, w tym próby wykonywane „na żywo”.

Test LuP: Test diagnozujący preferencje w zakresie funkcji półkul mózgowych (dominacja funkcji  Lewej/tzw. analitycznej, naukowej czy Prawej/tzw. syntetycznej, artystycznej).
Do testu jest dołączony podręcznik, w którym jest wyjaśnienie jaki to ma wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasie i jego profil uczenia się.

Test typu „papier-ołówek”.

[pdf-embedder url=”https://cos.edu.pl/wp-content/uploads/Segregator2.pdf”]

Test PIW: Test diagnozujący Profile Inteligencji Wielorakich. 
Do testu jest dołączony podręcznik, w którym jest wyjaśnienie jaki to ma wpływ na funkcjonowanie ucznia w klasie i jego profil uczenia się.

Test typu „papier-ołówek”.

 • Testy i podręczniki do testów przesyłane w pdf  wraz z mini scenariuszem do prezentacji tematu dla Rady Pedagogicznej dla podwyższenia kompetencji diagnostycznych, uważnej obserwacji i projektowania środowiska uczenia się zgodnego z potrzebami uczniów.
 • Do zestawu 3 dołączone są dodatkowe materiały: 100 kart z ćwiczeniami na Optymalne Stany do Uczenia się (OSU), 16 plakatów edukacyjnych do wykorzystania w czasie warsztatów z uczenia się, scenariusz wdrażający tematykę na Radę Pedagogiczną oraz nagrane webinary związane z poruszaną tematyką.
 • Każda szkoła, która zakupi zestaw 3 otrzyma bezpłatnie dodatkowe scenariusze warsztatów z uczenia się i myślenia do realizacji warsztatów z uczniami.

W skład pakietu wchodzi ponadto:

 • 100 Kart OSU
 • 15 plakatów  
 • 3 nagrane webinary na temat: Techniki uczenia się i metod uczenia się, Kreatywne metody nauczania, Zrozum Mnie
 • 3 zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), z w/w szkoleń

sporz./opr.

Małgorzata Taraszkiewicz

Malgorzata taraszkiewicz e1627821394705–psycholog, wykładowca, trener, coach, neurometodykt, ekspertka ds. analityki edukacyjnej.

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top