Data: 19.10.2022 r.

Czas: 4 godz. dydaktyczne

Miejsce: Łódź

Inwestycja: 280 zł brutto

pedagog 1

Agenda szkolenia stacjonarnego

 • środa  – 19.10.2022 r. w godz. 15:00 – 18:00
 • Inwestycja: 280 zł brutto
 • Miejsce: Łódź 

Prowadząca: Niepubliczny Osrodek Doskonalenia Nauczyciela COS 1 Angelika Perdek – Chabinowska

Szkolenie jest wsparciem dla początkujących nauczycieli i specjalistów w zakresie dokumentowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki uczestnictwie w spotkaniu nauczyciel podniesie swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, indywidualizacji oraz planowaniu działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka w placówce.

Program:

1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Formy PPP i ich organizacja.
3. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 09.2022r
4. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- jak sporządzić IPET i WOPFU?
5. Dziecko z opinią w placówce. Dokumentacja.
6. Jak wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego rodziców?
7. Obieg dokumentacji i zadania nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Dokumentacja nauczyciela- dzienniki, plany, programy i sprawozdania.
attention ga501019f5 1280

Płatność za szkolenie jest dokonywane, po zebraniu się minimalnej grupy uczestników. Zostaniesz poinformowana/y o konieczności dokonania płatności za szkolenie.

Akredytacja e1635599801698

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS, posiada Akredytację Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty  oraz został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

faktura 4 08 2022

Wystawiamy fakturę na osobę prywatną oraz organ prowadzący/placówkę, również z odroczonym terminem płatności

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce,
 • zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • zaświadczenie, 
 • zbiór obowiązujących przepisów prawa,
 • procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
 • wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia,
 • kartę pomocy psychologiczno pedagogicznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych.
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkiem każdego nauczyciela i specjalisty.
Dzięki szkoleniu dowiesz się jak realizować i dokumentować to zadanie zgodnie z przepisami prawa.
Shopping Cart
Scroll to Top