Narzędziownik pedagoga specjalnego

jest wsparciem dla początkujących specjalistów w zakresie realizacji zadań: prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

Narzędziownik  dostępny bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu).

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

Narzędziownik pedagoga specjalnego, to II cześć teczki pedagoga specjalnego jest wsparciem dla początkujących specjalistów w zakresie realizacji zadań: prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

Dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.

Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.

Materiał to zbiór plików diagnostycznych z ukierunkowaniem na obserwację dziecka/ ucznia oraz przykładowych polecanych narzędzi.
W teczce znajduje się:
  1. Kwestionariusz SRD,
  2. Zgeneralizowane dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE do modyfikacji
  3. Materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej na temat diagnozy, specjalnych potrzeb edukacyjnych (do samodzielnej prezentacji),
  4. Arkusz obserwacji klasy (do wypełnienia),
  5. Arkusz obserwacji dziecka/ ucznia w celu planowania działań wspierających
  6. Materiał do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  7. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  8. Rodzaje informacji od członków zespołu IPET, WOPFU.
Arkusze wymagają samodzielnego uzupełnienia.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

  • sporz./opr.
Angelika Perdek-Chabinowska perdek 1 1
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Angelika Perdek – Chabinowska

Shopping Cart
Scroll to Top