30.08.2022 r.

16:00

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Być nauczycielem współorganizującym kształcenie i robić to dobrze.

Opis szkolenia:

Celem jest omówienie obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenia dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów, nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 • Usystematyzujesz wiedzę na temat specyfiki pracy nauczyciela wspomagającego w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej.

 • Pogłębisz wiedzę na temat skutecznej komunikacji z nauczycielem wiodącym oraz z rodzicami dziecka/ucznia ze spe.

 • Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia (wspomagającego) – podstawy prawne i rozwiązania praktyczne.
 • Rola i zadania oraz dokumentacja prowadzona przez nauczyciela współorganizującego (wspomagającego) w klasie szkolnej/oddziale przedszkolnym.
 • Komunikacja z rodzicami dziecka i z nauczycielem wiodącym.
 • Problemy pojawiające się w pracy nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia).
 • Wybrane skuteczne metody i techniki pracy z dzieckiem i jego rówieśnikami z klasy – rozwiązania sprawdzone.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

dr Amelia Dziurda-Multan

– polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry