Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego

Masz do wyboru:

 • Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego

 • Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego,  Teczka pedagoga specjalnego w przedszkolu, Narzedziownik pedagoga specjalnego
 • Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego,  Teczka pedagoga specjalnego w szkole podstawowej, Narzedziownik pedagoga specjalnego

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wystawiamy fakturę na osobę prywatną oraz organ prowadzący/placówkę, również z odroczonym terminem płatności – więcej

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego

to zbiór przykładowych dokumentów do wykorzystania w pracy pedagoga specjalnego oraz innych specjalistów ( druki w formie elektronicznej).

Przedstawione materiały mogą być wykorzystane na każdym etapie edukacyjnym. Wymagają one modyfikacji zgodnej z kwalifikacjami specjalisty oraz rzeczywistymi działaniami i potrzebami dzieci.

W teczce znajdują się przykładowe dokumenty (do samodzielnej edycji):

 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Ewaluacja udzielanej pomocy dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Wskazówki dla nauczycieli
 • Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutyczny (IPET)
 • Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami
 • Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielanej PPP do samodzielnej modyfikacji
 • Przykładowy wpis do dziennika jako ocena efektowności PPP – ocena postępów dziecka
 • Przykładowy wzór do samodzielnej modyfikacji okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy
 • Przykładowy wzór modyfikacji IPET (do samodzielnej zmiany) modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia/ dziecka-
 • Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze i roku szkolnego (przykładowe wzory x 2)
 • Przykładowe sprawozdanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej
 • Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  (przykładowy wzór)          
 • Zawiadomienie dla rodziców 

Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej to obligatoryjne zadanie nauczycieli i specjalistów. Przepisy prawa oświatowego nie zawierają wzorca do przeprowadzania ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu. Dobór metod, narzędzi należy do dyrektora oraz nauczycieli.

Teczka to zbiór pomocy w tym zakresie. Materiały, to przykładowe wzory do samodzielnej modyfikacji zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami. Przedstawiają strukturę pomocnych dokumentów oraz wskazówki do pracy nad obowiązkową oceną efektywności działań wspierających. Celem ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dokonanie oceny efektywności działań realizowanych w placówce.

Zakres obszarów ewaluacji IPET określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) ogłoszono dnia 28 lipca 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego,  teczka pedagoga specjalnego w przedszkolu, narzedziownik pedagoga specjalnego

Teczka pracy pedagoga specjalnego – przedszkole ( druki w formie elektronicznej)

to zbiór gotowych materiałów przydatnych w pracy początkującego pedagoga specjalnego w przedszkolu. Wszystkie materiały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowią wsparcie w realizacji podstawowych zadań specjalisty. Poszczególne materiały wymagają samodzielnego uzupelnienia: np. arkusz diagnostyczny i opisy grupy.

Teczka to zbiór 18 plików w wersji do edycji.
W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 1. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka
 2. Arkusz diagnozy dziecka ( arkusz obserwacji)
 3. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka (WOPFU)
 4. Arkusz opisu oddziału/ grupy
 5. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (IPET)
 6. Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
 7. Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 8. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  poniższy wywiad ma pomóc w uzyskaniu informacji na temat dziecka i jego środowiska wychowawczego.
 9. Plan pracy pedagoga specjalnego w przedszkolu
 10. Posiedzenie zespołu IPET i WOPFU
 11. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 12. Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach w przedszkolu
 13. Przykładowe zgeneralizowane dostosowania wymagań w bieżącej pracy w grupie przedszkolnej (do modyfikacji)
 14. Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego w przedszkolu (do modyfikacji zgodnie z realizowanymi zadaniami)
 15. SPE prezentacja dla nauczycieli
 16. Wczesne wspomaganie rozwoju -materiały
 17. Wykaz dzieci zakwalifikowanych do różnych form pomocy
 18. Wykaz instytucji do współpracy

Narzędziownik pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej) jest wsparciem dla początkujących specjalistów w zakresie realizacji zadań: prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

Materiał to zbiór plików diagnostycznych z ukierunkowaniem na obserwację dziecka/ ucznia oraz przykładowych polecanych narzędzi.
W narzędziowniku znajduje się:
 1. Kwestionariusz SRD,
 2. Zgeneralizowane dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE do modyfikacji
 3. Materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej na temat diagnozy, specjalnych potrzeb edukacyjnych (do samodzielnej prezentacji),
 4. Arkusz obserwacji klasy (do wypełnienia),
 5. Arkusz obserwacji dziecka/ ucznia w celu planowania działań wspierających
 6. Materiał do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 7. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
 8. Rodzaje informacji od członków zespołu IPET, WOPFU

Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego,  teczka pedagoga specjalnego w szkole podstawowej, narzedziownik pedagoga specjalnego

 

Teczka pracy pedagoga specjalnego – przedszkole ( druki w formie elektronicznej)to zbiór gotowych materiałów przydatnych w pracy początkującego pedagoga specjalnego w przedszkolu. Wszystkie materiały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowią wsparcie w realizacji podstawowych zadań specjalisty. Poszczególne materiały wymagają samodzielnego uzupelnienia: np. arkusz diagnostyczny i opisy grupy.

Teczka to zbiór 18 plików w wersji do edycji.
W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 1. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka
 2. Arkusz diagnozy dziecka ( arkusz obserwacji)
 3. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka (WOPFU)
 4. Arkusz opisu oddziału/ grupy
 5. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (IPET)
 6. Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
 7. Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 8. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  poniższy wywiad ma pomóc w uzyskaniu informacji na temat dziecka i jego środowiska wychowawczego.
 9. Plan pracy pedagoga specjalnego w przedszkolu
 10. Posiedzenie zespołu IPET i WOPFU
 11. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 12. Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach w przedszkolu
 13. Przykładowe zgeneralizowane dostosowania wymagań w bieżącej pracy w grupie przedszkolnej (do modyfikacji)
 14. Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego w przedszkolu (do modyfikacji zgodnie z realizowanymi zadaniami)
 15. SPE prezentacja dla nauczycieli
 16. Wczesne wspomaganie rozwoju -materiały
 17. Wykaz dzieci zakwalifikowanych do różnych form pomocy
 18. Wykaz instytucji do współpracy

Narzędziownik pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej) jest wsparciem dla początkujących specjalistów w zakresie realizacji zadań: prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

Materiał to zbiór plików diagnostycznych z ukierunkowaniem na obserwację dziecka/ ucznia oraz przykładowych polecanych narzędzi.
W narzędziowniku znajduje się:
 1. Kwestionariusz SRD,
 2. Zgeneralizowane dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE do modyfikacji
 3. Materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej na temat diagnozy, specjalnych potrzeb edukacyjnych (do samodzielnej prezentacji),
 4. Arkusz obserwacji klasy (do wypełnienia),
 5. Arkusz obserwacji dziecka/ ucznia w celu planowania działań wspierających
 6. Materiał do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 7. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
 8. Rodzaje informacji od członków zespołu IPET, WOPFU
 • sporz./opr.
Angelika Perdek-Chabinowska perdek 1 1
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Angelika Perdek – Chabinowska

Wariant:

Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego, Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego, teczka pedagoga specjalnego w szkole, narzędziownik pedagoga specjalnego, Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego, teczka pedagoga specjalnego w przedszkolu, narzędziownik pedagoga specjalnego

Shopping Cart
Scroll to Top