Promocja

1. Nowe zadania placówek w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich. 2. Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich

Otrzymasz:

 • 2 zaświadczenia w formacie PDF
 • dostęp do nagrania na 3 m-ce
 • materiały: Czyn karalny – wzór pisma do SR/Policji, demoralizacja wzór pisma do SR/Policji, Nowe narkotyki poradnik dla nauczycieli GIS, Obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich – skrypt, Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją, Raport  ochrona dzieci przed tytoniem, Statut – przykładowe zapisy, Upomnienie – wzór, Wniosek o wszczęcie egzekucji, wzór pisma do SR, Bezpieczna Szkoła,

119,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia  w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem, a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF:

„Nowe zadania placówek w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich” 

Szkolenie online dla nauczycieli.

Nagranie szkolenia z dn. 10.10.2022r.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

przeszła do historii – od 9 czerwca 2022 r. zastąpiła ją

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

. Wejdzie ona w życie w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, tj. 1 września 2022 r. I jest to ważna data również dla środowiska oświatowego, bowiem dyrektorzy szkół otrzymali możliwość stosowania środka oddziaływania wychowawczego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie ważne zmiany pojawiły się w nowej ustawie i jak zmieni się zakres współpracy szkół z sądem rodzinnym.

Opis szkolenia 

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zmiany, ważne z punktu widzenia pracowników oświaty, pojawiły się w ustawie dotyczącej osób nieletnich.  Uczestnicy poznają nowe przywileje dyrektorów szkół w zwalczaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich i dowiedzą się, jakie środki oddziaływania wychowawczego mogą być stosowane na gruncie szkolnym.

Program szkolenia

 • Nowa ustawowa definicja osoby nieletniej.
 • Zadania szkół w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 • Środki oddziaływania wychowawczego stosowane przez dyrektora szkoły – dla kogo i jakie?

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz podstawowe zapisy Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
 • Zapoznasz się z procedurą stosowania środków oddziaływania wychowawczego.
 • Dowiesz się, kiedy niezbędna jest współpraca z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania w sprawie ucznia.
 • Uczestnicy, którzy wykupią dostęp otrzymają ponadto wzory pism tworzonych przez dyrekcję szkoły na potrzeby współpracy z sądem rodzinnym.

Dla kogo szkolenie

 • Dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów szkolnych.

Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania

Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!
Nagranie szkolenia zd. 31.10.2022 r.

Niejednokrotnie pracownicy oświaty stają przed dylematem, czy zachowanie ucznia wykracza tylko poza zapisy statutu szkoły, czy może łamie również obowiązujące przepisy prawa ogólnego.  Pojawiają się też wątpliwości, jak prawo reguluje odpowiedzialność osób niepełnoletnich i jaka jest rola oświaty w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom młodych ludzi.  Szkolenie pozwoli wyjaśnić najczęstsze wątpliwości w tym zakresie i przybliży procedury reagowania w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w każdej placówce – uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków, kradzież, wagary, działania Policji na terenie placówek oświatowych i inne.

Opis szkolenia online

Szkolenie ma na celu przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących odpowiedzialności przed prawem uczniów, zwłaszcza niepełnoletnich. Uczestnicy zdobędą wiedzę o prawnych rozwiązaniach przewidzianych w sytuacji łamania prawa przez uczniów, a przede wszystkim poznają procedury reagowania w takiej sytuacji. Wyjaśnione zostaną obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, w tym prawny i społeczny obowiązek reagowania pracowników oświaty. Omówione zostaną procedury reagowania w sytuacji, gdy uczeń pali papierosy, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innej substancji na terenie placówki oświatowej, gdy dokonana zostanie kradzież, popełniony czyn karalny lub gdy szkoła boryka się z problemem wagarowania uczniów. Poruszone zostanie również zagadnienie prawnej.

Program szkolenia

 • Podstawowe akty prawne regulujące problematykę przestępczości nieletnich.
 • Wyjaśnienie pojęć: nieletni, demoralizacja, czyn karalny, środki wychowawcze i poprawcze.
 • Społeczny i prawny obowiązek zawiadamiania o czynach zabronionych.
 • Schemat postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją – spożywanie alkoholu/ narkotyków, palenie papierosów, wagarowanie.
 • Schemat postępowania w przypadku zaistnienia czynu karalnego na terenie placówki oświatowej – przestępstwa narkotykowe, kradzież, pobicie i inne.
 • Nauczyciel – funkcjonariusz publiczny.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz skalę przestępczości nieletnich na terenie placówek oświatowych oraz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące problematyki przestępczości nieletnich i obowiązków szkół w przeciwdziałaniu temu zjawisku.
 • Zapoznasz się z procedurami reagowania w konkretnych sytuacjach, które mogą zdarzyć się na terenie szkoły, a których sprawcą lub ofiarą jest uczeń.
 • Otrzymasz  schematy działań interwencyjnych, gotowe procedury reagowania do wykorzystania w szkolnej dokumentacji (SPWP, statut), wzór pisma zawiadamiającego organy ścigania i przykład prezentacji edukacyjnej skierowanej do uczniów.

Dla kogo szkolenie

 • nauczycieli,
 • wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych,
 • dyrektorów szkół,
 • pedagogów szkolnych,
 • wychowawców i dyrektorzy burs szkolnych

Prowadząca:

Lidia Cynt 

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top