13.10.2022 r.

19:00

Bezpłatne

Bezpłatne szkolenie uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w szkoleniu, w czasie rzeczywistym.

 • Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.
 • Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Jeśli:

to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE!

TYLKO 69 zł

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN:

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

  2.Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Opis szkolenia na żywo:

Handel ludźmi stanowi współczesną formę niewolnictwa. W grupie ryzyka są zwłaszcza osoby młode, np. wyjeżdżające za granicę w celach zarobkowych lub nieodpowiednio przygotowane do zagranicznych wyjazdów. Ministerstwo Edukacji i Nauki włącza się w działania prewencyjne, których realizatorami i odbiorcami stają się placówki oświatowe. Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022 – 2024 zakłada m.in. pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej.

Podczas szkolenia przybliżona zostanie specyfika przestępstwa handlu ludźmi. Wyjaśnione zostanie, dlaczego wiedza o tym zagrożeniu powinna być upowszechniana wśród uczniów, a także w jaki sposób i jakie informacje przekazywać uczniom – zwłaszcza tym najmłodszym. Uczestnicy otrzymają materiały do wykorzystania podczas zajęć i podpowiedzi, jak zorganizować szkolne obchody Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli,
 • pedagogów szkolnych,
 • doradców zawodowych,
 • wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorów szkół
 •  zaświadczenia PDF do pobrania z poziomu uczestnika szkolenia na www.cos.edu.pl, 
 • dostępu do nagrania szkolenia na okres 3 m-cy
 • materiałów: wykaz przydatnej literatury, materiałów profilaktycznych, filmów, przykładowych scenariuszy zajęć z przedmiotowej tematyki (w tym prezentację dla dzieci i młodzieży).

 

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo ( dotyczy odpłatnego dostępu) uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia) – w ramach wykupionego pakietu szkolenia.

 •  

 

 • Poznasz specyfikę i skalę zjawiska handlu ludźmi oraz najważniejsze uregulowania prawne w tym zakresie, również dotyczące obowiązków szkół w przeciwdziałaniu zjawisku.
 • Zapoznasz się ze sposobami włączenia tematyki handlu ludźmi w zagadnienia z doradztwa zawodowego, w szkolny program wychowawczo – profilaktyczny, w zajęcia z uczniami klas młodszych szkół podstawowych.
 • Otrzymasz przykłady zapisów o podejmowanych działaniach w sprawozdaniach do instytucji zewnętrznych, w sprawozdaniach z pracy własnej.
 • Otrzymasz materiały profilaktyczne, scenariusze zajęć, przykłady inicjatyw profilaktycznych możliwych do przeprowadzenia w szkole, podpowiedzi o instytucjach, mogących wesprzeć szkołę w edukacji w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.
 • Pojęcie handlu ludźmi – skala zjawiska, akty prawne.
 • Przegląd kampanii i programów profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi.
 • Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi – wykaz treści do przekazania uczniom, rola doradcy zawodowego, możliwe formy i przebieg zajęć.
 •  Sprawozdawczość z podejmowanych działań.

Udział w bezpłatnym szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Lidia Cynt

lidia cynt e1627821345432 removebg preview– magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, 

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top