05.09.2022 r.

17:00

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia:

Każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, w ramach swojego stosunku pracy, wykonuje zadania wynikające z zapisów w prawie oświatowym. Zapisy te są jednakowe dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego w całej Polsce, jednakże już ich interpretacja i praktyka, pokazuje zupełnie coś innego.

Od czego zależy więc to, że w jednej placówce nauczyciele nie odczuwają tzw. biurokracji i skupiają się na pracy z dziećmi, w innej natomiast, często znajdującej się w bliskim sąsiedztwie, dokumentacja jest nie do przerobienia i jest zmorą nauczycieli.

Pomoże Ci to w pracy ponieważ jako nauczyciel i członek rady pedagogicznej jesteś odpowiedzialny za tworzenie prawa wewnątrzprzedszkolnego (statut, regulaminy, procedury), które później należy przestrzegać.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli (przedszkola, specjalistów) zatrudnionych w  publicznych placówkach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Poznasz podstawy prawne odpowiedzialne za dokumentację pedagogiczną w przedszkolu.
 • Nauczysz się weryfikować przepisy dotyczące dokumentacji pedagogicznej w swoich placówkach.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie prowadzenia dokumentacji.
 • Otrzymasz inspiracje i przykładowe materiały
 • Podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć.
 • Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej.
 • Praktyczne aspekty dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Przykłady dobrych praktyk – wybrane metody rozwijania kompetencji językowej i kompetencji społecznych uczniów autyzmem i Zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Jolanta Barszcz-Skowronek

– dyrektor, trener w edukacji, coach, ekspert ds. awansu zawodowego.

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry