Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Jednym z współczesnych zagrożeń, przed którymi należy przestrzegać uczniów, jest handel ludźmi. Najbardziej narażona jest młodzież szkół ponadpodstawowych, np. wyjeżdżająca za granicę do pracy sezonowej. Jednak zgodnie z wytycznymi ministerialnymi oraz z zapisami Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, o tym zjawisku powinni edukować nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 18 października obchodzony jest Dzień Walki z Handlem Ludźmi, który jest doskonałą okazją do zrealizowania wytycznych. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, czym jest handel ludźmi i jak edukować o tym zjawisku w przystępny i skuteczny sposób – nawet wśród najmłodszych.

Opis szkolenia na żywo

Celem szkolenia jest zrozumienie istoty oraz sposobów rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom czyhającym w świecie wirtualnym na współczesną młodzież. Uczestnicy szkolenia poznają możliwe środki zaradcze i sposoby reagowania, gdy uczeń stanie się ofiarą lub sprawcą cyberzagrożeń. Zostaną wyposażeni także w umiejętność przekazania zdobytej wiedzy teoretycznej swoim podopiecznym, by skutecznie edukować w zakresie istniejących zagrożeń. Podczas szkolenia przybliżone zostaną najczęstsze zagrożenia internetowe, jakie czyhają na nastoletnich użytkowników Internetu, a także omówione zostaną procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia takiego zjawiska. Uczestnicy otrzymają narzędzia ułatwiające współpracę międzyinstytucjonalną oraz przykłady zajęć i materiałów profilaktycznych z przedmiotowej tematyki.

Szkolenie wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2022/ 2023.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli,
 • pedagogów szkolnych,
 • wychowawców  szkół ponadpodstawowych,
 • dyrektorów szkół
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.
 • Specyfika korzystania z Sieci przez młodzież i dzieci starsze, w tym wpływ edukacji zdalnej na ich funkcjonowanie.
 • Klasyfikacja zagrożeń internetowych – niebezpieczne treści, zachowania, kontakty, naruszenie prywatności i danych osobowych oraz zagrożenia związane z działalnością komercyjną firm online.
 • Wyjaśnienie zjawisk sekstingu, fake news, online challenge, clickbait, patostreaming.
 • Ochrona prawna przed cyberzagrożeniami.
 • Uzależnienie od Internetu.
 • Warte polecenia przykłady oddziaływań profilaktycznych z zakresu cyberzagrożeń skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 • Poznasz klasyfikację cyberzagrożeń oraz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące przeciwdziałania temu zjawisku.
 • Zapoznasz się ze sposobami interweniowania w sytuacji ujawnienia na terenie placówki oświatowej zjawiska cyberprzemocy.
 • Otrzymasz schematy działań interwencyjnych, przykłady materiałów i scenariuszy do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia) – w ramach wykupionego pakietu szkolenia.

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Lidia Cynt

lidia cynt e1627821345432 removebg preview– magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, 

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top