Jak napisać program poprawy efektywności kształcenia?

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEiN:

1.Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

2.Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

87,00 

Brak w magazynie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-ce oraz otrzymasz :

 • Bank narzędzi do diagnozy.
 • Budowa celu SMART.
 • Przykładową matrycę Programu poprawy efektywności kształcenia.

„Jak napisać program Poprawy Efektywności Kształcenia?”

Szkolenie na żywo dla nauczycieli!

Data: 26.09 2022 r. g.17:00

Podczas szkolenia uczestnicy poznają etapy  diagnozy oraz nauczą się tworzenia programu poprawy efektywności kształcenia.

Program szkolenia

 • Czego potrzeba, aby dokładnie zdiagnozować potrzeby szkoły w zakresie poprawy efektów egzaminu?
 • Zadania nauczycieli i dyrektora – diagnoza wstępna.
 • Diagnoza pogłębiona –I etap.
 • Diagnoza pogłębiona II etap- metaplan.
 • Z czego składa się Program poprawy efektywności kształcenia?
 • Konstrukcja celu metodą SMART.
 • Praca nad fragmentem Programem poprawy efektywności kształcenia.

Opis szkolenia

Wiele szkół we wrześniu staje przed problemem diagnozy wyników egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu maturalnego oraz jeśli ten wynik jest niski napisania Programu poprawy efektywności kształcenia. Szkolenie będzie odpowiedzią na te wyzwania . Podczas wspólnej pracy  uczestnicy nauczą się, jak stworzyć Program poprawy efektywności kształcenia.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Dowiesz się , z jakich etapów składa się diagnoza.
 • Nauczysz się tworzyć Program poprawy efektywności kształcenia szyty na potrzeby szkoły.
 • Poznasz metodę SMART do konstruowania celu.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie diagnozy i planowania.
 • Otrzymasz inspirację oraz materiały pomagające.

Dla kogo jest to szkolenie

 • dyrektorów,
 • liderów zespołów przedmiotowych,
 • nauczycieli szkół podstawowych i średnich i zawodowych.
Prowadząca:
Dorota Podorska
Dorota Podorska

Jestem trenerem, coachem, tutorem, doradcą zawodowym, dyplomowanym nauczycielem jęz. polskiego z 32-letnim stażem, wykładowcą i e-konsultantem w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, trenerem: myślenia krytycznego, wspomagania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, The Coaching Maps i treningu umiejętności społecznych, mentorem w kursach internetowych Ok zeszyt i Uczymy myślenia. Specjalizuje się m.in. w kompetencjach kluczowych, ocenianiu kształtującym, myśleniu krytycznym, nowoczesnych technologiach, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwie zawodowym, Autorką kursów internetowych: Wykorzystanie narzędzi TOC na jęz. polskim, czyli jak ciekawie uczyć form wypowiedzi, zastosowanie The Coaching Maps w pracy nauczycieli różnych specjalności, Jak uczyć online? Współautorką publikacji: „Szkoła uczenia się”, Co sądzą uczniowie o zdalnym nauczaniu?

Shopping Cart
Scroll to Top