Nauczyciela stażysta – wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego 

 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien:
 • poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;
 • uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
 •  prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
 • uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.

 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

 •  znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 • umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 •  umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 • umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
 • umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
 • umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
 •  znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

 Nauczyciel stażysta – koniec stażu i co dalej?

 

Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu. /Oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły/przedszkola: po zapoznaniu się z projektem oceny dorobku zawodowego opracowanym przez opiekuna stażu, po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania/.

Nauczyciel przygotowuje dokumentację – do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumentacja, którą należy dołączyć do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:

 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

 •  zaświadczenie dyrektora szkoły;

 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczon przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza rozmowę, podczas której nauczyciel:

 • prezentuje dorobek zawodowy;
 • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa; wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
 • Odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych

  do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Shopping Cart
Scroll to Top