Regulamin promocji

„BLACK WEEK 2022

(dalej: „Regulamin”)

 1. Organizatorem Promocji jest Centrum Organizacji Szkoleń COS Dorota Jakubczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 16/2 , NIP 8792210012 (dalej: „Organizator”),
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „BLACK WEEK 2022  (dalej: „Promocja”) i uprawnieni do skorzystania z niej są klienci sklepu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://cos.edu.pl
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Promocja polega na tym, że każdy Klient, od 04 listopada 2022 r. od godziny 08:00 zakupi produkt dostępny w promocyjnej cenie na stronie sklepu oznaczony „Black week”
 7. Promocja cenowa dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych grafiką zawierającą hasło: BLACK WEEK(dalej: „Produkty oznaczone”), promocja cenowa nie przysługuje w zakresie zakupu produktów nie oznaczonych grafiką i hasłem.
 8. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 9. Promocja trwa od 04 listopada 2022 r. od godziny 00:00 do 30 listopada 2022 r. do godziny 23:59
 10. Termin zakończenia Promocji zostanie wskazany przez Organizatora w drodze informacji umieszczonej na stronach sklepu www.cos.edu.pl
 11. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie ww. przepisów, tzn. przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów jak również do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 12. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
 13. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.cos.edu.pl .
 14. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 04 listopada 2022 r.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 16. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 17. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres biuro@cos.edu.pl  
 18. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Centrum Organizacji Szkoleń COS Dorota Jakubczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 16/2 , NIP 8792210012. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 20. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@cos.edu.pl
 21. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 22. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 23. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 24. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 25. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

 

Shopping Cart
Scroll to Top