Teczka pedagoga specjalnego – szkoła ponadpodstawowa

to zbiór 35 gotowych materiałów przydatnych w pracy na stanowisku pedagoga specjalnego w szkołach ponadpodstawowych. Wszystkie autorskie materiały opierają się na obowiązujących przepisach prawa i stanowią wsparcie w realizacji podstawowych zadań stawianych przed pedagogiem specjalnym w szkole ponadpodstawowej.

Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu).

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

139,00 

Availability: Brak w magazynie

Teczka pedagoga specjalnego –  szkoła ponadpodstawowa

( druki w formie elektronicznej)

to zbiór 35 gotowych materiałów przydatnych w pracy na stanowisku pedagoga specjalnego w szkołach ponadpodstawowych. Wszystkie autorskie materiały opierają się na obowiązujących przepisach prawa i stanowią wsparcie w realizacji podstawowych zadań stawianych przed pedagogiem specjalnym w szkole ponadpodstawowej.

W dokumentach znajdują się m.in.  odniesienia do wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych, pomocnych w codziennej pracy, a także wykaz literatury pomocnej w pracy.  Znajdziesz tu również stanowisko ministerialne, dotyczące zatrudnienia nowego specjalisty – pedagoga specjalnego. 

Teczka jest zbiorem plików służących do samodzielnego wypełnienia, w oparciu o specyfikę pracy w danej placówce.
Materiały te, w zdecydowanej większości służących do edycji zgodnie z własnymi potrzebami.

Otrzymasz  bonus w postaci wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych, pomocnych w codziennej pracy ( 5 dokumentów).

W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:

1. Plan pracy pedagoga specjalnego w szkole ponadpodstawowej
2. Ewidencja zrealizowanych godzin nauczania indywidualnego
3. Ankieta dla uczniów na temat spędzania czasu wolnego
4. Arkusz oceny zachowania się ucznia
5. Przykładowy IPET – uczeń słabowidzący
6. Dostosowania dla ucznia realizującego nauczanie indywidualne
7. Przykładowy IPET – uczeń z ZA
8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym – wzór dokumentu
9. IPET – wzór dokumentu
10. Karta ucznia zakwalifikowanego do pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wzór dokumentu
11. Kwestionariusz wywiadu rodzinnego
12. Wykaz kwestionariuszy do diagnozy rodziny
13. Modyfikacja IPET – przykładowe zapisy
14. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przykładowe zapisy
15. WOPFU – wzór dokumentu
16. Wykaz narzędzi diagnostycznych Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
17. Okresowa WOPFU – wzór dokumentu
18. Opracowanie dotyczące dysleksji
19. Podstawy prawne wydawania opinii dla szkół ponadpodstawowych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
20. Praca z uczniem zdolnym
21. Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
22. Protokół posiedzenia zespołu ds. kształcenia specjalnego – wzór dokumentu
23. Ocena efektywności zajęć specjalistycznych – przykładowe zapisy
24. Przykładowy zakres obowiązków pedagoga specjalnego
25. Przykłady dostosowań wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
26. Stanowisko MEiN dot. standardów zatrudniania pedagoga specjalnego
27. Stanowisko MEiN dot. rezygnacji z rewalidacji
28. Ankieta – sytuacja rodzinna,materialna i wychowawcza uczniów
29. Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną – wzór dokumentu
30. Wniosek rodzica o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną – wzór dokumentu
31. Zasady diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia
32. Zawiadomienie rodzica o posiedzeniu zespołu – wzór dokumentu
33. Zgoda rodziców na objęcie ucznia pomocą – wzór dokumentu
34. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
35. Wykaz przykładowej literatury, narzędzi diagnostycznych

sporz./opr.

Lidia Cynt Unknown

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top