60 SIERPNIOWYCH I WRZEŚNIOWYCH OBOWIĄZKÓW DYREKTORA SZKOŁY.

Sprawdź, o czym powinieneś pamiętać zanim na dobre rozpocznie się nowy rok szkolny 2021/2022. Nie tylko dotrzymasz wszystkich terminów, ale również – dowiesz się na co zwrócić uwagę w kontekście nowych przepisów.

 

 

Lp.

 

TERMIN

 

ZADANIE

 

PRZEPIS PRAWNY

 

Obowiązki organizacyjne

1.

21 – 22

sierpnia

Dopilnować procedur związanych zorganizacją egzaminu maturalnego wterminie poprawkowym dla zdających

egzamin, którzy przystąpili do egzaminumaturalnego ze wszystkich przedmiotówobowiązkowych i nie zdali egzaminutylko z jednego przedmiotu w częścipisemnej.

Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r.

(wtorek), godz. 9:00

Komunikat dyrektora Centralnej

Komisji Egzaminacyjnejz 20 sierpnia 2020 r. wsprawie harmonogramuprzeprowadzania

egzaminu ósmoklasistyoraz egzaminumaturalnego w 2021 roku

2.

ostatni tydzień ferii letnich

Zorganizować i nadzorowaćprzeprowadzenie egzaminów

poprawkowych.

art. 44m ust. 3 ustawy osystemie oświaty z dnia 7

września 1991 r.

3.

31 sierpnia

Przygotować plan uroczystego

rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

art. 68 ustawy Prawo

oświatowe

4.

do 31 sierpnia

Przedstawić radzie pedagogicznej wynikii wnioski ze sprawowanego nadzorupedagogicznego w roku szkolnym2020/2021.

Uwagi eksperta

§ 24 rozporządzeniaMinistra EdukacjiNarodowej z dnia 25sierpnia 2017 r. w sprawienadzoru pedagogicznego

 

  

To zadanie należy traktować z wyjątkowąuwagą, gdyż może i powinno poprawić iwzmocnić funkcjonowanie szkoły.

Uzyskane z poprzedniego roku wnioskipowinny być podstawą do tworzeniaplanu nadzoru pedagogicznego nakolejny rok szkolny, dlatego powinnybyć konkretne i precyzyjne, np.:Wnioski ze wspomagania:

1)     wypracowanie systemuutrwalania wiedzy prawnej nauczycieli, uzyskiwanej na szkoleniach –

cel: zwiększenie stopnia przestrzeganiaprawa przez nauczycieli,

2)     regulowanie stosunków

międzyludzkich zgodnie z zasadamietyki nauczyciela poprzez wdrożeniepomysłów na zwiększenie integracjioraz zapoznanie z konsekwencjaminie przestrzegania zasadobowiązujących w szkole –

cel: wyeliminowanie sytuacjikonfliktowych pomiędzypracownikami szkoły, poprawaobecnych stosunków i atmosferypomiędzy pracownikami,

3)     zintensyfikowanie kontroliprzestrzegania prawa w zakresieopieki nad uczniami objętymipomocą psychologiczno-

pedagogiczną –

 

 

  

cel: wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Wnioski ze sprawowanego nadzoru:

1)   Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów dokonywana jestsystematycznie.

2)        Ocenianie uczniów jestsystematyczne i terminowe.

3)        Rodzice informowani są terminowo o postępach w nauce, owymaganiach edukacyjnych izasadach oceniania.

4)        Wymagania edukacyjne niezawsze są dostosowywane do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

5)        Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jestsystematycznie i na ogół prawidłowo.

6)        Nauczyciele terminowo realizująharmonogram uroczystości i imprezszkolnych.

7)        Promocja szkoły realizowanajest zgodnie z założeniami, z dużym zaangażowaniem ze strony nauczycieli.

 

Zalecenia do dalszej pracy:

1) Wzmocnić współpracę pomiędzynauczycielami realizującymi zajęcia

 

 

  

z tym samym uczniem, w celuuzyskania jak najlepszych efektów.

2)        Wzmocnić pracę zespołówprzedmiotowych oraz zespołuwychowawców.

3)        Zachęcać uczniów do udziału wkonkursach, turniejach, olimpiadach.

4)        Dbać o konsekwentneprzestrzeganie zapisów statutu szkoły.

5)        W miarę posiadanychśrodków finansowych wzbogacać bazę dydaktyczną według potrzeb nauczycieli.

6)        Zachęcać nauczycieli dodzielenia się swoją wiedzą zdobytą na szkoleniachpozaszkolnych.

7)        Zwracać uwagę nabezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, zajęćpozalekcyjnych.

8)        Rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, rozpoczynać i kończyć je punktualnie.

9)        Zwracać uwagę na zachowanie i

strój uczniów podczas zajęćlekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

5.

do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Złożenie do okręgowej komisjiegzaminacyjnej wniosku o udzielenieupoważnienia do przeprowadzania częścipisemnej egzaminu zawodowego oraz

złożenie do okręgowej komisjiegzaminacyjnej wniosku o udzielenieupoważnienia do przeprowadzania częścipraktycznej egzaminu zawodowego wzakresie kwalifikacji, w których tenegzamin będzie przeprowadzany w roku

szkolnym 2021/2022.

W dniu oddania do drukunie było jeszczekomunikatu. O wszystkichnowościach i

komunikatach będziemyinformować na łamach

„Aktualnościoświatowych”.

6.

 

Przeprowadzić procedurę podejmowaniadecyzji przez radę pedagogiczną, którauwzględniając możliwości edukacyjneucznia, może jeden raz w ciągu danegoetapu edukacyjnego promować do klasyprogramowo wyższej ucznia, który niezdał egzaminu poprawkowego z jednychobowiązkowych zajęć edukacyjnych albozajęć z języka mniejszości narodowej,

mniejszości etnicznej lub językaregionalnego, pod warunkiem że tezajęcia są realizowane w klasieprogramowo wyższej, a w szkolepolicealnej – semestrze programowowyższym.

art. 44m. ust. 6 ustawy osystemie oświaty

7.

w terminie wskazanym przez organ prowadzący

Przygotować aneksu do arkuszaorganizacyjnego pracy szkoły narozpoczynający się rok szkolny i przesłaćgo do organu prowadzącego, zgodnie zobowiązującymi procedurami iterminami.

Uwagi eksperta

Każdy arkusz organizacji może stać siębardzo szybko nieaktualny, bowiem jestopracowywany na kolejny rok szkolny, ajuż początek tego roku może przynieść

istotne zmiany kadrowe, których dyrektornie był w stanie przewidzieć w czasie,gdy arkusz był przygotowywany. W

takim wypadku przygotowuje się aneksdo arkusza.

W przypadku aneksów składanych do 30 września:

•       opinie związków zawodowych iopinia kuratora są wydawane wterminie 4 roboczych dni od dniaotrzymania zmian;

•       organ prowadzący szkołę lubprzedszkole zatwierdza zmiany, niepóźniej niż w terminie 7 dni

roboczych od dnia ich otrzymania.

§ 17 ust. 11.rozporządzenia MinistraEdukacji Narodowej zdnia 28 lutego 2019 r. wsprawie szczegółowejorganizacji publicznychszkół i publicznychprzedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502).

8.

na przełomie sierpnia i września

Zapoznać się z planem nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty oraz priorytetami ministerstwa edukacji narodowej na rozpoczynający się rok

§ 23. rozporządzeniaMinistra EdukacjiNarodowej z dnia 25

  

szkolny. Z jego uwzględnieniemopracowanie planu nadzorupedagogicznego dyrektora szkoły iprzedstawić go radzie pedagogicznej dodnia 15 września.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektoraszkoły jest opracowywany zuwzględnieniem:

1)  wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym –warto zwrócić szczególną uwagę na te obszary działania szkoły, które wymagają szczególnej uwagi, które wymagają poprawy oraz

2) podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa – ukazują się zwykle podczas ferii letnich.

Kierunki polityki oświatowej państwaw roku szkolnym 2021/2022 to:

•       Wspomaganie przez szkołęwychowawczej roli rodziny, m.in.przez właściwą organizację zajęćedukacyjnych wychowanie do życia

w rodzinie oraz realizację zadań

sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

  

programu wychowawczo-profilaktycznego.

•   Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowaniewłaściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

•  Działanie na rzecz szerszegoudostępnienia kanonu edukacjiklasycznej, wprowadzenia wdziedzictwo cywilizacyjne Europy,edukacji patriotycznej, nauczaniahistorii oraz poznawania polskiejkultury, w tym osiągnięć duchowych imaterialnych. Szersze i przemyślanewykorzystanie w tym względzie m.in.wycieczek edukacyjnych.

•    Podnoszenie jakości edukacji poprzezdziałania uwzględniającezróżnicowane potrzeby rozwojowe iedukacyjne wszystkich uczniów,zapewnienie wsparciapsychologiczno-pedagogicznego,szczególnie w sytuacji kryzysowejwywołanej pandemią COVID-19 wcelu zapewnienia dodatkowej opieki ipomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz

 

 

  

metod kształcenia wykorzystującychtechnologie informacyjno-komunikacyjne.

•       Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

•       Wzmocnienie edukacji ekologicznejw szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 Plan ten zawiera w szczególności:

1)        przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia – wyboru przedmiotu ewaluacji dyrektornie powinien dokonywaćjednoosobowo, należy zasięgnąćopinii i  uwzględnić uwagi

nauczycieli i rodziców, można takżeuczniów;

2)        tematykę i terminyprzeprowadzania kontroliprzestrzegania przez nauczycieliprzepisów prawa dotyczącychdziałalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej orazinnej działalności statutowej szkołylub placówki – tego wyboru

dokonuje dyrektor szkoły, są

 

 

  

kontrole, do których jestzobowiązany prawnie np. kontrolabezpieczeństwa, dokumentacjiszkolnej, a o pozostałych kontrolachdecyduje biorąc pod uwagę potrzebyszkoły lub wskazania po kontrolachzewnętrznych;

3)        zakres wspomagania nauczycieliw realizacji ich zadań – w tej kwestii także najlepiej na początku roku zapytać nauczycieli jaki zakreswspomagania jest im najbardziejpotrzebny, najczęściej nauczycieleproszą o szkolenia z wybranychprzez siebie obszarów

funkcjonowania szkoły, warto także,aby dyrektor znając zmianyprzepisów prawa oświatowegozasugerował nauczycielom tematykęszkoleń czy warsztatów potrzebnychdo zapoznania się z nowymiobowiązkami i zadaniami wkolejnym roku szkolnym;wspomaganie realizowane jest takżeprzez:

•     diagnozę pracy szkoły lubplacówki,

•     planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

 

 

  

•     prowadzenie działańrozwojowych, w tymorganizowanie szkoleń i narad;

4)     plan obserwacji – decyzje w tym zakres podejmuje dyrektorszkoły, należy zwrócić uwagę na to, że obserwacji powinno się poddawać nie tylko zajęcia dydaktyczne wynikające z ramowego planu nauczania, ale także inne zadania nauczycieli takie jak zajęcia pozalekcyjne,konkursy

wewnątrzszkolne, uroczystości orazakademie szkolne i klasowe,zebrania klasowe z rodzicami;

5)     zakres monitorowania – należyprzez to rozumieć działaniadyrektora obejmujące zbieranie ianalizę informacji o działalnościdydaktycznej, wychowawczej iopiekuńczej oraz innej działalnościstatutowej, w celu identyfikowania ieliminowania zagrożeń wprawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki.

 

9.

do końca sierpnia

Opracować kalendarium szkolne(uroczystości, imprezy, ważne wydarzenia) z uwzględnieniem kalendarza przygotowanego na rok szkolny 2021/2022 przez MEN oraz terminarza CKE.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

10.

do końca sierpnia

Opracować tygodniowy rozkład zajęć, przydział sal i dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, a także plan zajęć dodatkowych dla poszczególnych oddziałów.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

11.

do końca sierpnia

Zaplanować składy zespołów nauczycielskich, które mają działać w rozpoczynającym się roku szkolnym i poinformowaniu o nich nauczycieli.Zlecić zespołom wybór ich przewodniczących.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

12.

do końca sierpnia

Powołać opiekuna SamorząduUczniowskiego.

Należy pamiętać, że prawo wyboruopiekuna samorządu spoczywa na jegoczłonkach. Dyrektor powinien jedynienadzorować wybory w tym zakresie orazwybranemu przez uczniów nauczycielowiprzydzielić funkcję opiekuna samorząduuczniowskiego.

 Zgodnie z zapisami prawaoświatowego samorząd uczniowskimoże przedstawiać radzie szkoły lubplacówki, radzie pedagogicznej orazdyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz art.

85 ust. 5 ustawy Prawooświatowe

 

  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)  prawo redagowania iwydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

  Ponadto:

1.   Samorząd w porozumieniu zdyrektorem szkoły lub placówkimoże podejmować działania zzakresu wolontariatu.

2.   Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

 

13.

do końca sierpnia

Ustalić z zespołem do spraw ewaluacji(lub samodzielnie bądź z zastępcą) – plan ewaluacji wewnętrznej szkoły.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

14.

do końca

sierpnia

Przygotować harmonogram zebrań i szkoleń rady pedagogicznej.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo oświatowe

15.

do końca sierpnia

Przygotować i przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej związane z organizacją nowego roku szkolnego(przydziału zajęć edukacyjnych, wychowawstw, zatwierdzeniu tygodniowego rozkładu zajęć, planu dyżurów nauczycielskich).

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

16.

do końca sierpnia

Sprawdzić czy dla wszystkich klas i zajęć edukacyjnych są dopuszczone do użytku programy nauczania.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

17.

do końca sierpnia

Sprawdzić czy są przygotowanewszystkie rozkłady materiału,wymagania edukacyjne z poszczególnychzajęć edukacyjnych oraz ichdostosowania do szczególnych potrzebuczniów.

Przepisy dotyczące pomocypsychologiczno-pedagogicznej bardzodokładnie precyzują zasady pracy zuczniami o specjalnych potrzebachedukacyjnych.

 Nauczyciel jest obowiązany dostosowaćwymagania edukacyjne doindywidualnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz możliwościpsychofizycznych ucznia.

 W przypadku uczniów objętych pomocąpsychologiczno-pedagogicznąwychowawcy grup wychowawczych ispecjaliści udzielający uczniom pomocypsychologiczno-pedagogicznej wspierająnauczycieli obowiązkowych zajęćedukacyjnych w dostosowaniu sposobówi metod pracy do możliwości

psychofizycznych ucznia.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

18.

do końca sierpnia

Przygotować i przedstawić radziepedagogicznej plan pracy szkoły na rokszkolny 2021/2022.

Plan pracy szkoły powinien byćopracowany został w oparciu o:

1) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

2)  Koncepcję pracy szkoły.

3) Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

19.

do końca sierpnia

Przeprowadzić procedurę zatwierdzenia przez radę pedagogiczną rocznego planu pracy.

art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz art.

70 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

20.

do końca

sierpnia

Zlecić opracowanie planu pracy psychologiczno-pedagogicznej.

art. 68 ustawy Prawo

oświatowe

21.

do końca sierpnia

Ustalić plan obserwacji zajęćprowadzonych przez nauczycieli.

§ 24 rozporządzeniaMinistra EdukacjiNarodowej z 25 sierpnia2017 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego

22.

do końca sierpnia

Stworzenie Wewnątrzszkolnego planudoskonalenia zawodowego nauczycieli narok 2021/2022.

art. 70. ust. 1. pkt 4.ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. Prawo oświatowe

23.

do końca sierpnia

Zlecić zespołowi wychowawcówprzygotowanie planu pracywychowawczej, zestawu tematów godzinwychowawczych będących w korelacji zprogramem wychowawczo-profilaktycznym.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

24.

do końca sierpnia

Przygotować plan awansu nauczycieli według nowych zasad. Przydzielić opiekunów stażu w każdym przypadku, który tego wymaga.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

25.

do końca sierpnia

Przygotować plan innowacjipedagogicznych i planowanych

eksperymentów pedagogicznych.

ustawa z 14 grudnia 2016

r. Prawo oświatowe

26.

do końca sierpnia

Przygotować plan zebrań z rodzicami.

Bardzo dobrym pomysłem (wygodnym i chwalonym zarówno przez rodziców, jaki nauczycieli) jest wprowadzenie jednego dnia w tygodniu, w którym to dniu będą się odbywać zebrania z rodzicami – łatwiej wówczas zorganizować pozostałe obowiązki i zgrać je z terminami wywiadówek szkolnych.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

27.

do 30 września, ale jeśli dokona się tego w sierpniu ,będzie można zamieścić daty w kalendarium szkolnym

Ustalić, po zasięgnięciu opinii radyszkoły lub placówki, a w przypadku szkółlub placówek, w których rada nie zostałapowołana, rady pedagogicznej, rady

rodziców i samorządu uczniowskiego,biorąc pod uwagę warunki lokalowe imożliwości organizacyjne szkoły lubplacówki, terminy dodatkowych dniwolnych od zajęć dydaktyczno–

wychowawczych. Poinformowanie o nich

nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców(prawnych opiekunów).

§ 5 ust. 1 rozporządzeniaw sprawie organizacji rokuszkolnego

28.

do końca sierpnia

Przygotować plan doradztwazawodowego.

Wszelkie potrzebne materiały z tegozakresu można znaleźć na stronie:http://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

art. 109 ust. 1 pkt 7 w zw.z ust. 6 i 7 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe

29.

do końca sierpnia

Przygotować i przekazać przydziałyczynności dla nauczycieli.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe,

art. 42 Karty nauczyciela

30.

do końca sierpnia

Przygotować plan promocji szkoły.

Aby promocja szkoły była skutecznanależy ją dobrze przemyśleć izorganizować.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

 

  

PLAN PROMOCJI SZKOŁY –

przykład

1)   Powołanie zespołu do sprawpromocji szkoły i wyłonienie lideragrupy.

2)   Uświadomienie pracownikomszkoły znaczenia promocji szkoły iwpływu, jaki może mieć na wynikiilościowe i jakościowe rekrutacji doszkoły.

3)   Prośba o zaangażowanie w pracezwiązane z promocją szkoływszystkich jej pracowników oraz owłączenie w nią uczniów szkoły, amoże także jej absolwentów irodziców.

4)   Zebranie od uczniów i pracownikówszkoły pomysłów na jak najlepszewypromowanie szkoły.

5)   Spotkanie zespołu do sprawpromocji szkoły z dyrektorem iinnymi osobami zainteresowanymiudziałem w przebiegu prac orazprzedstawicielami uczniów, w celuzapoznania się z wszystkimizebranymi pomysłami i wybranienajlepszych propozycji.

6)   Utworzenie projektu planuprzebiegu promocji.

7)   Przedstawienie planu na zebraniuSamorządu Uczniowskiego oraz nazebraniu pracowników szkoły.

8)   Uwzględnienie w planieewentualnych uwagzaakceptowanych na zebraniach.

9)   Ustalenie harmonogramu przebiegu promocji wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych czynności(najwygodniej, gdy osoby kierujące poszczególnymi zadaniami będą

 
  

członkami zespołu do spraw promocji).

 

31.

do końca sierpnia

Zorganizować dodatkowe zajęcia,których celem jest uzupełnienie brakówpowstałych podczas kształcenia naodległość.

W ramach tych zajęć mogą byćorganizowane lekcje wspomagająceuczniów w opanowaniu i utrwalaniuwiadomości i umiejętności:

•       wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

•       zajęć z języka mniejszości narodowej,języka mniejszości etnicznej i językaregionalnego.

 Procedura organizacji zajęćKrok 1.

Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z radąpedagogiczną ustala przedmiot lubprzedmioty, które będą realizowane wramach zajęć wspomagających, biorącpod uwagę potrzeby uczniów wszystkichoddziałów oraz możliwościorganizacyjne szkoły.

Rozporządzenie MinistraEdukacji i Nauki z dnia 28maja 2021 r. zmieniającerozporządzenie w sprawieszczególnych rozwiązań wokresie czasowegoograniczeniafunkcjonowania jednosteksystemu oświaty wzwiązku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19

 

  

Krok 2.

Dyrektor szkoły informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując:

•       przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone,

•       planowane terminy tych zajęć zposzczególnych przedmiotów.

 Krok 3.

 W terminie ustalonym przez dyrektoraszkoły, rodzice ucznia lub pełnoletniuczeń składają dyrektorowi tej szkołypisemną deklarację uczestnictwa uczniaw organizowanych w szkole zajęciachwspomagających z danego przedmiotulub przedmiotów.

Zajęcia wspomagające mogą byćorganizowane w grupach oddziałowych(ewentualnie grupach

międzyoddziałowych lubmiedzyklasowych) liczących co najmniej

•       10 uczniów w szkołach liczących co

najmniej 60 uczniów,

 

 

  

•       5 uczniów w szkołach liczącychmniej niż 60 uczniów,

•       w szkołach podstawowych, w którychnauczanie jest organizowane wklasach łączonych – bez tego limitu

Maksymalna liczba godzin zajęćwspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych w szkole wedługstanu na dzień 31 marca 2021 r., i 10 godzin zajęć wspomagających, z tym że w przypadkuszkoły podstawowej oraz szkoły artystycznejrealizującej kształcenie ogólne w zakresieszkoły podstawowej do liczby oddziałów niewlicza się oddziałów klas I–III szkoły

podstawowej lub klas szkoły artystycznejodpowiadających klasom I–III szkołypodstawowej.

 Liczba godzin = liczba oddziałów* x 10

* – wg stanu na 31.III.2021, bez klas I-III

 Jak obliczyć kwotę do wniosku

 Kwota zawarta we wniosku nie może byćwyższa niż iloczyn liczby oddziałów, o

których mowa w ust. 3, i 10 godzin zajęćwspomagających oraz kwoty przeznaczonejna jedną lekcję tych zajęć.

 
  

Kwota dotacji = ilość oddziałów* x 10 x 70zł

* – wg stanu na 31.III.2021, bez klas I-III

 

32.

do końca sierpnia

Rozpatrzeć wnioski rodziców owcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły.

art. 36 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. – Prawooświatowe

33.

do końca sierpnia

Rozpatrzeć wnioski rodziców w sprawieodroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

art. 36 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. – Prawo

oświatowe

34.

do końca sierpnia

Podjąć decyzji dotyczącej odmowy lub zgody na indywidualny program lub toknauki.

art. 115 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. – Prawooświatowe

35.

do końca

sierpnia

Wydać zgody lub odmowy działalności w szkole stowarzyszeń i organizacji.

art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy

Prawo oświatowe

36.

do 30 września

Ustalić Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny w uzgodnieniu z organemsprawującym nadzór pedagogiczny, jeślirada rodziców nie uchwaliła programu wporozumieniu z radą pedagogiczną.(Program ustalony przez dyrektora szkołyobowiązuje do czasu uchwalenia

programu przez radę rodziców wporozumieniu z radą pedagogiczną).

Program wychowawczo-profilaktycznypowinien obejmować:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

art. 26 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. – Prawooświatowe

 

  

2) treści i działania o charakterzeprofilaktycznym dostosowane dopotrzeb rozwojowych uczniów,przygotowane w oparciu oprzeprowadzoną diagnozę potrzeb iproblemów występujących w danejspołeczności szkolnej, skierowanedo uczniów, nauczycieli i rodziców.

WAŻNE

Programu wychowawczo-profilaktycznego nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.

 

Dokumentacja

37.

do 31 sierpnia

Sprawdzić podstawowe dokumentyszkolne takie jak statut, regulaminy,procedury – uwzględniając zmiany prawaoświatowego oraz propozycje zmian

zgłoszone przez pracowników szkoły.

art. 68 ustawy Prawooświatowe

38.

do 31 sierpnia

Przygotować dokumentację przebiegunauczania:

 

•       księgi ewidencji,

•       księgi uczniów,

•       dzienniki lekcyjnych,

•       arkusze ocen,

•       dzienniki zajęć,

•       dzienniki pedagoga, psychologa,doradcy zawodowego, bibliotekarza,

•       indeksy dla słuchaczy.

art. 68 ustawy Prawooświatowe

39.

do 31 sierpnia

Podpisać świadectwa uczniom, którym

§ 3 ust. 1

 

  

wyznaczono terminy egzaminówpoprawkowych. Uczniowie, którzy zdaliegzaminy otrzymają świadectwopromocji do klasy programowo wyższejlub ukończenia szkoły, a uczniowie,którzy nie zdali egzaminupoprawkowego i nie mają prawa dopromocji z oceną niedostateczną –świadectwo potwierdzające brak

promocji.

rozporządzenia MinistraEdukacji Narodowej zdnia 17 marca 2017 r. wsprawie szczegółowejorganizacji publicznychszkół i publicznychprzedszkoli

40.

do końca sierpnia

Sprawdzić, czy nauczyciele przekazalidokumentację dotyczącą ubiegłego rokuszkolnego i czy jest ona właściwie

przechowywana i zarchiwizowana.

art. 68 ustawy Prawooświatowe

41.

do końca

sierpnia

Wprowadzenie danych do dziennika

elektronicznego.

art. 68 ustawy Prawo

oświatowe

Obowiązki kadrowe

42.

według ustaleń organu prowadzące go

Wziąć udział w pracach komisji dlanauczycieli ubiegających się o stopieńnauczyciela mianowanego idyplomowanego (jeśli termin egzaminubędzie przypadał na czas urlopudyrektora – w egzaminie może

uczestniczyć zastępca dyrektora).

art. 9 g ust. 2 i ust.3 KartyNauczyciela

43.

30 sierpnia

Zakończyć postępowanie dotycząceawansu zawodowego dla nauczycieli,którzy złożyli wniosek do dnia 30czerwca 2021 r.

§ 9 ust. 1 pkt 2rozporządzenia z dnia 26lipca 2018 r.

w sprawie uzyskiwania

stopni awansu

   

zawodowego przeznauczycieli

44.

31 sierpnia

Uwzględnić nowe statusy zawodoweuzyskane przez nauczycieli.

 W przypadku nauczycieli, którzyuzyskali stopień awansu zawodowegonauczyciela mianowanego – należydokonać przekształcenia umowy o pracę.Stosunek pracy nawiązany na podstawieumowy o pracę na czas nieokreślonyprzekształca się w stosunek pracy napodstawie mianowania z pierwszymdniem miesiąca kalendarzowegonastępującego po miesiącu, w którym:

1)        nauczyciel uzyskał stopieńnauczyciela mianowanego, o ilespełnione są warunki określone wart. 10 ust. 5 KN;

2)        w przypadku nauczycielamianowanego lub dyplomowanegow czasie trwania umowy o pracęzostały spełnione warunki, o których

mowa w art. 10 ust. 5 KN.

art. 9b pkt 3,

art. 10 ust. 2, 3, 5, 5a, 8aKarty Nauczyciela

 

45.

do 31sierpnia

Wystąpić do kuratorium oświaty o zgodęna zatrudnienie nauczycieli

nieposiadających wymaganychkwalifikacji do zajmowania stanowiskanauczyciela danego przedmiotu lubrodzaju prowadzonych zajęć, jeśli

zachodzi taka potrzeba.

art. 10 ust. 9 KartyNauczyciela

46.

31 sierpnia

Dokonać przeszeregowania płacowegonauczycieli, którzy uzyskali do 31sierpnia wyższy stopień awansu

zawodowego z dniem 1 września.

art. 39 ust. 1 KartyNauczyciela

47.

31 sierpnia

Podpisać umowy z nowymipracownikami, po której pracownikpowinien otrzymać pisemną informację owarunkach zatrudnienia, opis stanowiskapracy, z ryzykiem zawodowym oraz

informacją o uprawnieniach

pracowniczych.

art. 29 § 3 Kodeksu pracy

48.

31 sierpnia

Podpisać świadectwa pracy dlapracowników, którzy zakończyli pracę w

danej szkole.

art. 97 Kodeksu pracy;rozporządzenie MPiPS z

15 maja 1996 r.

49.

31 sierpnia

Wypłacić należne świadczenianauczycielom i innym pracownikom, zktórymi rozwiązano stosunek pracy.

Karta Nauczyciela,ustawa o pracownikachsamorządowych,

Kodeks pracy

50.

do 31sierpnia

Wypłacić wynagrodzenia dla nauczycieli,którzy wprawdzie nie wykonują pracy,

lecz zostali przeniesieni w stan nieczynny

art. 225 ustawy Przepisywprowadzające ustawę

Prawo światowe

51.

do 31 sierpnia

Poinformować kuratora oświaty o

wolnych nauczycielskich miejscachpracy.

art. 224 ustawy Przepisy

wprowadzające ustawęPrawo oświatowe

 

52.

do 31 sierpnia

Rozwiązać stosunek pracy zpracownikami niepedagogicznymi w

przypadku nadwyżek kadrowych.

art. 230 ustawy Przepisywprowadzające ustawę

Prawo oświatowe

53.

do końca sierpnia

Zapoznać się ze zmianami prawa

oświatowego, które zaczną obowiązywaćw rozpoczynającym się roku szkolnym,poinformowaniu o nich nauczycieli orazinnych pracowników, jeśli ich dotyczą i

wdrożeniu ich w swojej szkole.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

54.

do końca

sierpnia

Przyznać    dodatki    motywacyjne    oraz

funkcyjne.

art. 68 ustawy Prawo

oświatowe

55.

do końca

sierpnia

Sprawdzić, czy zostało dla nauczycieli

wypłacone świadczenie urlopowe.

art. 68 ustawy Prawo

oświatowe

56.

do końca

sierpnia

Wydać akty nadania stopnia nauczyciela

kontraktowego.

art. 68 ustawy Prawo

oświatowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

57.

do końca sierpnia

Przygotować szkołę pod względem bezpieczeństwa do nowego roku szkolnego:

•        przegląd stanu technicznego isanitarnego budynku,

•        ocena placówki pod względembhp i ppoż.,

•        przegląd warunków pracy z

udziałem społecznego inspektorapracy,

•        przegląd wyposażenia, pomocydydaktycznych i sprzętów

szkolnych,

art. 68 ustawy Prawooświatowe

  

•        sprawdzenie, czy wyposażenieposiada odpowiednie atesty icertyfikaty.

Dokonanie rzetelnej kontroli będzie możliwe po przeprowadzeniu dokładnego przeglądu budynków i terenów

należących do szkoły. Zadania dyrektoraw tym zakresie:

1)         Powołanie komisji doprzeprowadzenie kontroli.

2)         Nadzór przebiegu kontroli.

3)         Kontrola dokumentacji przeglądu.

4)         Wnioski z kontroli.

5)         Zlecenie usunięcia usterekosobom odpowiedzialnym wwyznaczonym terminie.

6)         Kontrola wykonaniapowierzonych zadań.

 

Pierwszym zadaniem dyrektorapowinno być powołanie

zespołu/komisji do przeprowadzeniaprzeglądu. Przepisy nie precyzują jakipowinien być skład takiej komisji. Jednakwarto w składzie uwzględnić osoby o

największej wiedzy i doświadczeniu ztego zakresu, czyli w kilkuosobowejkomisji mogą się znaleźć:

•       dyrektor szkoły,

 

 

  

•       społeczny inspektor pracy,

•       inspektor lub pracownik służbyBHP,

•       kierownik warsztatów szkolnych,szkolnych pracowni,

•       konserwator,

•       kierownik administracyjny.

 

Jeśli zachodzi taka potrzeba związanaz upływem terminu poprzednichkontroli, to należy zapewnić obecnośćspecjalistów odpowiedzialnych za:

•       stan budynków – osobyposiadające uprawnieniabudowlane,

•       stan techniczny instalacjielektrycznych i piorunochronnychoraz gazowych – osoby z

kwalifikacjami do usług wzakresie ich naprawy lubkonserwacji,

•       stan przewodów kominowych –kominiarze,

•       kontrolę z zakresu ochronyprzeciwpożarowej – pełniącysłużbę w Państwowej StrażyPożarnej.

 

O konieczności takich decyzji stanowiart. 62. ust. 1. Prawa budowlanego, na

podstawie którego obiekty budowlane

 

 

  

powinny być w czasie ich użytkowaniapoddawane przez właściciela lubzarządcę kontroli:

1)         co najmniej raz w roku -polegającej na sprawdzeniu stanutechnicznego:

•       elementów budynku, budowlii instalacji narażonych naszkodliwe wpływy

atmosferyczne i niszczącedziałania czynnikówwystępujących podczasużytkowania obiektu,

•       instalacji i urządzeń służącychochronie środowiska,

•       instalacji gazowych orazprzewodów kominowych(dymowych, spalinowych iwentylacyjnych);

2)         co najmniej raz na 5 lat -polegającej na sprawdzeniu stanutechnicznego i przydatności do

użytkowania obiektu budowlanego,estetyki obiektu budowlanego orazjego otoczenia; kontrolą tą powinno

być objęte również badanie instalacjielektrycznej i piorunochronnej wzakresie stanu sprawności połączeń,osprzętu, zabezpieczeń i środków

ochrony od porażeń, oporności

 

 

  

izolacji przewodów oraz uziemieńinstalacji i aparatów;

3) w zakresie, o którym mowa w pkt 1,co najmniej dwa razy w roku, wterminach do 31 maja oraz do 30

listopada, w przypadku budynków opowierzchni zabudowy

przekraczającej 2000 m2 oraz innychobiektów budowlanych o powierzchnidachu przekraczającej 1000 m2;osoba dokonująca kontroli jestobowiązana bezzwłocznie pisemniezawiadomić właściwy organ o

przeprowadzonej kontroli.

 

58.

do 31sierpnia

Sprawdzenie wytycznych MEiNdotyczących sytuacji epidemicznej izastosowanie ich w organizacji pracyszkoły w rozpoczynającym się roku

szkolnym.

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawyPrawo oświatowe

59.

do końca sierpnia

Pomoc w przygotowaniu planu,podpisaniu umowy ubezpieczenia NWuczniów oraz NW i OC dla pracownikówszkoły.

art. 68 ustawy Prawooświatowe

60.

do końca sierpnia

Zastosować zasady ochrony danychosobowych zgodne z obowiązującą wszkole Polityką bezpieczeństwa danych

osobowych.

art. 68 ustawy Prawooświatowe

Shopping Cart
Scroll to Top