Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

87,00 

Brak w magazynie

1,5 godziny dydaktyczne szkolenie na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy  i materiałów. Dodatkowo uczestnik otrzyma ogromną ilość materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE

Szkolenie o dokumentacji ucznia ze SPE !

Data szkolenia: 15.09.2022 r. g.18:30

Opis szkolenia

Szkolenie zaopatrzy nauczycieli w wiedzę niezbędną przy pracy z uczniami ze SPE, ich klasyfikacją, możliwościami dostosowania form, metod i narzędzi pracy oraz prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji.
Specjalne potrzeby edukacyjne wiążą się z odpowiednim podejściem do kształcenia i wychowania dostosowanym do możliwości ucznia. Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć, czym są SPE, jak je rozpoznawać, klasyfikować oraz kreować swoje zajęcia tak, aby wspierały uczniów.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz swoje obowiązki względem uczniów ze SPE,
 •  Nauczysz się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Otrzymasz przykładowe zapisy dostosowań wymagań edukacyjnych.
Program
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- klasyfikacja potrzeb.
 • Dokumentacja- dostosowanie wymagań edukacyjnych w świetle przepisów prawa.
 • Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp.
Dodatkowe, darmowe materiały edukacyjne dla uczestników szkolenia!
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego 
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia słabowidzącego/niedowidzącego
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawność ruchowa w tym afazja
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształceniu
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia)
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z chorobą przewlekłą
 •  Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia cudzoziemca w Szkole
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia szczególnie uzdolnionego
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Dla kogo jest to szkolenie:
 • nauczycieli wszystkich przedmiotów,
 • pedagogów,
 • wychowawców,
 • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca

 

Angelika Perdek – Chabinowska

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top