kloskowskadr Adriana Kloskowska
 • Szkoła bez schematów, czyli jakiej edukacji potrzebują współcześni uczniowie. Projektowanie naturalnego procesu rozwoju samodzielności i kreatywności uczniów w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii.
 • Jak ruszyć, by poruszyć, czyli strategie pobudzania młodych ludzi do samodzielnego i twórczego myślenia i działania.
 • Jak otworzyć umysł ucznia, czyli techniki pobudzania innowacyjnego myślenia w codziennej praktyce szkolnej?
 • Pozwól mi rozkwitnąć. Integracja sensoryczna kluczem do optymalnego rozwoju dziecka.
 • Jak odkryć dziecko w zabawie i podążać za jego potrzebami?
 • Jak rozwinąć geniusz dziecka, czyli myślący i twórczy przedszkolak.
 • Moc dziecięcych pytań, czyli jak kształtować umiejętność krytycznego myślenia u przedszkolaków?
 • Myślenie jest w cenie, czyli jak się uczyć efektywnie i jak uczyć innych uczenia się?
 • Uczymy dla życia, nie dla szkoły, czyli kompetencje kluczowe w procesie uczenia się uczniów.
 • Zanim pomyślisz, pomyśl – jak kształtować umiejętność krytycznego myślenia?
 • Twórcza odwaga, czyli jak trenować z uczniami kreatywność i zdolność do innowacji?
 • Ocenianie przez docenianie – kształtowanie odpowiedzialności, samodzielności za swój proces uczenia się.
podorskaDorota Podorska
 • Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 • Lekcja odwrócona w Twojej klasie.
 • Kompetencje przyszłość- M – jak myślenie- sposoby kształtowania myślenia krytycznego.
 • Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
perdek 1 1Angelika Perdek – Chabinowska
 • Jak uczyć efektywnie. Wdrażanie mnemotechnik w działalność edukacyjną dla nauczycieli szkoły podstawowej.
 • Elementy oceniania kształtującego w pracy nauczyciela.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole podstawowej.
kloskowskadr Adriana Kloskowska
 • Każdy jest inny i każdy wyjątkowy, czyli diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych jako podstawa wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 • Jacy są i czego potrzebują – diagnoza stylów zachowań i stylów uczenia się uczniów kluczem do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dydaktyczno-wychowawczego.
 • Niedojrzałość neuromotoryczna jako przyczyna trudności w nauce oraz zaburzeń zachowania. Jak ją rozpoznać u przedszkolaków?
 • Jak pomóc dzieciom z niedojrzałością neuromotoryczną, by zminimalizować trudności w uczeniu się oraz zaburzenia zachowania?
 • Czas na szkołę, czyli jak rozpoznać, czy dziecko jest gotowe na nowy etap edukacyjny oraz jak wspomagać jego rozwój, by pomóc mu osiągnąć tę gotowość.
 • A kiedy mózg ucznia rozwija się inaczej – jak wspierać w codziennym procesie edukacyjnym uczniów ze specjalnymi potrzebami?
 • Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracy z uczniem z niepełnosprawnością zgodnie z przepisami prawa oświatowego, w tym IPET i WOPFu.
 • Ból społeczny, czyli jak wspierać funkcjonowanie w grupie uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zapobiegać wykluczeniu społecznemu.
 • Dobrostan a zdrowie psychiczne, czyli co nauczyciele i rodzice powinni wiedzieć, by wspierać psychikę młodego człowieka, odpowiednio reagować na niepokojące sygnały, a także rozumieć osoby z chorobami psychicznymi.
 • Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – kształtowanie środowiska edukacyjnego i wychowawczego z uwzględnieniem edukacji zdalnej.
 • Jak odkryć swoje ja? Terapia zabawą jako skuteczna forma pracy z dziećmi młodszymi z trudnymi zachowaniami, zaburzeniami rozwojowymi, będącymi w trudnej sytuacji życiowej.
 • ADHD – wyzwanie dla nauczycieli i rodziców.
 • Uczeń z afazją w środowisku edukacyjnym.
podorskaDorota Podorska
 • Aby czasu nie zmarnować i sił nie roztrwonić, czyli o narzędziach do samosprawdzających się testów.
 • Co to jest RUMAK? – czyli w podróż z uczniami od nauczani do uczenia się.
perdek 1 1Angelika Perdek – Chabinowska
 • Elementy bajkoterapii w pracy z najmłodszymi.
 • Znaczenie motywacji w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jak skutecznie motywować dzieci?
 • Doradca zawodowy w szkole- zadania i ich realizacja w praktyce.
 • IPET w praktyce. Konstruowanie dokumentacji.
 • Profilaktyka uzależnień- wdrażanie działań w pracę wychowawczą.
 • Dyscyplina w grupie przedszkolnej- pozywane wzmacnianie pożądanych zachowań.
pecka 1Małgorzata Przybyła-Peck
 • Helicopter Parenting – czy chcesz wychować lękliwego, niesamodzielnego, nadwrażliwego młodego człowieka zmagającego się z depresją i lękami? Czy może człowieka samodzielnego, odpornego psychicznie, z adekwatnym poczuciem własnej wartości.
 • Zadbaj o zdrowie psychiczne twoje i twoich kilkorga dzieci! Jak postępować z rodzeństwem, żeby braci i siostry się lubili i żyli w zgodzie?
 • Jak wychować dzieci odporne psychicznie, wytrzymałe (resilient), zaradne, samodzielne? Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poznaj ideę Free Range Kids – Dzieci Wolnego Chowu. Pozwólmy dzieciom wzrastać!
 • Zadbaj o zdrowie psychiczne twoje i dziecka – wyrażaj swoją złość, gniew bez krzywdzenia dziecka! Czy rodzic lub nauczyciel może być wściekły na dziecko i wyrazić to w nieszkodliwy sposób?
 • Zadbaj o zdrowie psychiczne twoje i dziecka – nie pytaj DLACZEGO?
 • Zadbaj o zdrowie psychiczne Twoje i dziecka – nie bój się rozmowy z nastolatkiem!
 • Czy niepokoi cię rozwój twojego małego dziecka? Czy twoje dziecko ma słaby kontakt wzrokowy lub opóźnioną mowę? Czekasz na wizytę u psychologa w sprawie oceny poziomu rozwoju twojego dziecka? Czy zastanawiasz się czy to cechy autyzmu?
 • Rozwój psychoruchowy dziecka wieku przedszkolnym. Na co zwrócić uwagę? Kiedy należy zaproponować wizytę z dzieckiem u psychologa? Jak pisać informację o dziecku do poradni? Jak rozmawiać z rodzicami o niepokojących zachowaniach u dzieci?
4Dodaj podtytuł 1Małgorzata Taraszkiewicz
 • ZROZUM MNIE – wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci w wieku 5 -10 lat. Profilaktyka trudności szkolnych. Testy do wykonania lub obserwacji przez nauczyciela lub rodzica.
 • Kreatywne metody nauczania/uczenia się z elementami neuroedukacji.
 • Tutoring. Coaching w edukacji. Narzędzia wspierania rozwoju człowieka.
 • Pracownia Uczenia się (NeuroBox) – scenariusze warsztatów z uczenia się dla klas 1-3 i 4-8
kloskowskadr Adriana Kloskowska
 • Nowy wymiar edukacji, czyli edukacja w usieciowionym świecie.
 • Mózg lubi narrację, czyli jak projektować efektywny proces uczenia się w oparciu o historie i obrazy.
 • Przedszkolaki w świecie TIK – jak wykorzystać szanse i zminimalizować zagrożenia?
 • Zabawa i nauka czy już uzależnienie? Co o bezpiecznym korzystaniu z technologii każdy dorosły wiedzieć powinien?
 • Wciąganie w czytanie – jak kształtowaniu postawy czytelnicze
 • w usieciowionym świecie?
podorskaDorota Podorska
 • Wznieś swoją pracę do chmur- wykorzystanie chmur internetowych w praktyce szkolnej.
 • Zaprojektuj swoje lekcje z narzędziami Dysku Google.
 • Zaprojektuj swoje lekcje z narzędziami Microsoft.
 • Jak uczyć online? – praktyczne porady nie tylko na lekcje w sieci.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczycieli różnych przedmiotów.
 • O co chodzi z tym Genially? – Cz. I – wprowadzenie.
 • Zaprojektuj genialne lekcje z Genially.- Cz. II
 • Stwórz ciekawe lekcje z Biteable.
perdek 1 1Angelika Perdek – Chabinowska
 • Ćwiczenia z kratownicą dla najmłodszych.
 • Zabawy i gry z kodowaniem w przedszkolu.
 • Zabawy i gry z kodowaniem w klasach 1-3.
 • Aplikacje, zabawy i gry aktywizujące. Elementy TIK w pracy z najmłodszymi.
 • Cyberbezpieczeństwo uczniów.
Martynowicz D.Dariusz Martynowic
 • Poznaj Wakelet – innowacyjne narzędzie do tworzenia lekcji, materiałów, dynamicznych prezentacji, kolekcji tematycznych i pracy projektowej z uczniem.
 • Design thinking w edukacji, czyli nowoczesne projektowanie w szkole.
 • Canva od A do Z – czyli nauczycielski generator wszystkiego.
 • Gamifikacja i grywalizacja na lekcjach i w terenie.
 • Relacje w szkole. Analogowe i cyfrowe narzędzia budujące relacje i integrujące zespół.
 • Jak motywować uczniów do nauki? Narzędzia TIk rozwijające kreatywność i samodzielność uczniów.
 • >Ciekawe i niebanalne lekcje wychowawcze – narzędzia TIk rozwijające myślenie problemowe.
kloskowskadr Adriana Kloskowska
 • Jak zarządzać klasą i modelować zachowania uczniów.
 • Konstruktywna komunikacja – cztery kroki do efektywnego porozumienia./li>
 • Jak rzeźbić mózgi pokolenia cyfrowych tubylców – szkolenie na miarę XXI wieku.
 • Szkoła bez NiLu – nudy i lęku.
 • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – co każdy dorosły powinien wiedzieć?
 • Myśl pozytywnie, bo szczęśliwi ludzie zmieniają świat – jak kształtować postawy proaktywności i otwartości na zmiany oraz wiarę w to, że swoim sposobem myślenia wpływają na otaczającą ich rzeczywistość.
 • Jak stać się pewnym siebie, czyli co nas blokuje i jak to przezwyciężyć?
 • Samopoznanie kluczem do sukcesu – jak wspierać młodego człowieka w procesie poznawania samego siebie.
perdek 1 1Angelika Perdek – Chabinowsk
 • Vademecum pracy pedagoga- jak skutecznie wspierać placówkę w realizacji zadań.
 • Mediacje rówieśnicze – skuteczne rozwiązywanie konfliktów w najmłodszych grupach wiekowych.
kloskowskadr Adriana Kloskowska
 • Jak pomóc uczniom rozwinąć skrzydła, czyli co motywuje mózg do działania.
 • Poznanie jest początkiem zrozumienia, czyli jak planować i realizować działania z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami w oparciu o wiedzę nt. stylów zachowań.
 • Racja czy relacja – strategie efektywnej współpracy z rodzicami.
podorskaDorota Podorska
 • I- Jak uczyć, żeby nauczyć?
 • II- Twój umysł to twoja siła- narzędzia i techniki myślenia krytycznego.
 • III- Kompetencje cyfrowe w pracy pedagogicznej- narzędzioteka nauczyciela.
perdek 1 1Angelika Perdek – Chabinowska
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak je zwalczać?
kloskowskadr Adriana Kloskowska
 • Lider czyli kto? Jak być tym, za którym idą inni?
 • Budowanie zespołu w oparciu o zasoby i porozumienie.
 • Przywództwo serca, czyli jak budować organizację w oparciu o zaufanie, odwagę i wrażliwość?
 • Zarządzanie zespołem w czasie kryzysu.
 • Twórczy i odważny lider, czyli jak projektować przestrzeń edukacyjną na miarę XXI wieku?
podorskaDorota Podorska
 • Nauczanie hybrydowe w praktyce szkolnej.
perdek 1 1Angelika Perdek – Chabinowsk
 • Innowacje pedagogiczna- jak podnieść jakość swojej pracy?
kloskowska dr Adriana Kloskowsk
 • Dostosowana do potrzeb rodziców, dotyczy obszarów wychowania, organizowania optymalnego środowiska do uczenia się, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży ze SPE, zachowań niepożądanych i ryzykownych, wprowadzania dzieci w nowy etap edukacyjny.
pecka 1Małgorzata Przybyła-Pecka
 • Helicopter Parenting – czy chcesz wychować lękliwego, niesamodzielnego, nadwrażliwego młodego człowieka zmagającego się z depresją i lękami? Czy może człowieka samodzielnego, odpornego psychicznie, z adekwatnym poczuciem własnej wartości?
 • Zadbaj o zdrowie psychiczne twoje i twoich kilkorga dzieci! Jak postępować z rodzeństwem, żeby braci i siostry się lubili i żyli w zgodzie?
 • Jak wychować dzieci odporne psychicznie, wytrzymałe (resilient), zaradne, samodzielne? Profilaktyka zdrowia psychicznego dziec i młodzieży. Poznaj ideę Free Range Kids – Dzieci Wolnego Chowu. Pozwólmy dzieciom wzrastać!
 • Zadbaj o zdrowie psychiczne twoje i dziecka – wyrażaj swoją złość, gniew bez krzywdzenia dziecka! Czy rodzic lub nauczyciel może być wściekły na dziecko i wyrazić to w nieszkodliwy sposób?
 • Zadbaj o zdrowie psychiczne twoje i dziecka – nie pytaj DLACZEGO?
 • Zadbaj o zdrowie psychiczne Twoje i dziecka – nie bój się rozmowy z nastolatkiem!
 • Czy niepokoi cię rozwój twojego małego dziecka? Czy twoje dziecko ma słaby kontakt wzrokowy lub opóźnioną mowę? Czekasz na wizytę u psychologa w sprawie oceny poziomu rozwoju twojego dziecka? Czy zastanawiasz się czy to cechy autyzmu?
 • Rozwój psychoruchowy dziecka wieku przedszkolnym. Na co zwrócić uwagę? Kiedy należy zaproponować wizytę z dzieckiem u psychologa? Jak pisać informację o dziecku do poradni? Jak rozmawiać z rodzicami o niepokojących zachowaniach u dzieci?
Shopping Cart
Scroll to Top