Nauczyciel kontraktowy – wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien:

 • uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
 • doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
 • przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela- doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

 • uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
 •  umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 • umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
 • umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;
 •  umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
 • umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 •  umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

 

Nauczyciel kontraktowy- koniec stażu i co dalej?

Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu. /Oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły/przedszkola: po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu, po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania/.

Nauczyciel przygotowuje dokumentację – do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumentacja, którą należy dołączyć do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów)- poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
 • kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły;
 • kopię sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

  poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Komisja egzaminacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel:

 • prezentuje dorobek zawodowy;
  2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: 
 • zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa;
 • wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych; 3) Odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Shopping Cart
Scroll to Top