Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela - zmiany jakie zaplanowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zmiany są znaczące i mają objąć m.in. pensum i wysokość pensji nauczyciela.

Podstawa prawna: 

 • strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka),
 • strona internetowa ZNP (znp.edu.pl).

Lp.

Zakres zmian

Na czym polega zmiana

1.

Wynagrodzenia i inne świadczenia nauczycieli

 1. Rezygnacja z rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 2. Likwidacja dodatku uzupełniającego.

 3. Zwiększenie środków na wynagrodzenia (o średnią kwotę z ostatnich 3 lat) z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego.

 4. Zmiany w układzie tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – wprowadzenie podziału na grupę

 • nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne,

 • pozostałych nauczycieli.

 1. Uzależnienie wysokości wynagrodzenia zasadniczego od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – przykładowo mnożnik dla nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie miały wynosić 125%.

 2. Ewentualne rozszerzenie katalogu funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego.

 3. Wprowadzenie dodatku za specjalizacje zawodowe.

 4. Uregulowanie w rozporządzeniu kwotowych minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.

 5. Naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach ogólnych tj. według przepisów ustawy o ZFŚS a nie Karty Nauczyciela

 6. Likwidacja świadczenia na start i przesunięcie tych środków do wynagrodzeń.

 7. Ustalenie wysokości dodatku wiejskiego w stałej kwocie, niezależnej od posiadanego stopnia awansu zawodowego.

2.

Czas pracy nauczyciela

 1. Podwyższenie wymiaru pensum nauczycieli o 2 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego).

 1. Wprowadzenie 3-letniego okresu przejściowego, w trakcie którego poszczególni nauczyciele będą mogli zadecydować o:

 • zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia

 • zachowaniu dotychczasowego wymiaru pensum i ustaleniu proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Wprowadzenie 2 godzin zajęć dodatkowych poza pensum tygodniowo (np. zajęć rozwijających zainteresowania).

Zajęcia te zostaną przydzielone obowiązkowo nauczycielom przedmiotów, które wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych:

 • wychowanie fizyczne,

 • plastyka,

 • muzyka,

Zajęcia te będą mogły być rozliczane w systemie np. rocznym, kwartalnym czy miesięcznym, a nie tygodniowym).

3.

Awans zawodowy

 1. Likwidacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego(w okresie przejściowym dotychczasowy nauczyciel kontraktowy będzie mógł szybciej uzyskać stopień mianowanego).

 2. Możliwość ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego po 4 latach od rozpoczęcia pracy.

 3. Wprowadzenie egzaminu zewnętrznego po okresie wprowadzenia do zawodu, obejmującego część praktyczną i teoretyczną (będzie on warunkował uzyskanie mianowania).

 4. Odejście od staży.

 5. Zwiększenie nacisku na umiejętności praktyczne nauczycieli.

 6. Umożliwienie nauczycielom dyplomowanym zdobycia dwóch specjalizacji zawodowych.

4.

Ocena pracy

 1. Ponowne wprowadzenie obowiązku ustalenia oceny pracy, w następujących przypadkach:

 • przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego oraz stopnia specjalizacji zawodowej,

 • przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji

 1. określenie w rozporządzeniu szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, odnoszących się do kryteriów głównych określonych w Karcie Nauczyciela.

5.

Urlop wypoczynkowy

 1. 50 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w szkole feryjnej

 2. Urlop w szkole feryjnej ma być udzielany zgodnie z planem urlopów, we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno–wychowawczych.

 3. Prawo do dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego za dłuższe wycieczki szkolne.

Shopping Cart
Scroll to Top