paragraph g6d239a9e0 1920 e1698301864415

Podstawa prawna

wyboru (opracowania) programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony

art. 22a ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty (UoSO)

planowania realizacji programu nauczania

rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r.

przedstawienia propozycji podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej)

art. 22ab ust. 1 i 2 UoSOr.

sformułowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

art. 44b ust. 6 pkt 1 oraz ust. 8 UoSO

ustalania opisowych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, uczęszczających do szkoły

art. 44i ust. 1 pkt 2 oraz ust. 7 UoSO

uzasadniania ustalonej oceny (w razie potrzeby wg zasad określonych w statucie szkoły)

art. 44e ust. 3 UoSO

Shopping Cart
Scroll to Top