Jak co roku dyrektorzy planują kolejny rok szkolny aby po wakacjach rozpocząć pracę w sposób efektywny i zgodny z prawem. Jednak tym razem należy uwzględnić kilka spraw dodatkowo, poza corocznymi działaniami.

Jak co roku dyrektorzy planują kolejny rok szkolny aby po wakacjach rozpocząć pracę w sposób efektywny i zgodny z prawem. Jednak tym razem należy uwzględnić kilka spraw dodatkowo, poza corocznymi działaniami.

Zaplanuj zajęcia wspomagające dla uczniów

Nie we wszystkich szkołach kształcenie na odległość udało się zorganizować w taki sposób, by skuteczność była zbliżona do kształcenia w tradycyjnej formie. A nawet w szkołach, w których organizacja była świetna i wszystkie lekcje odbywały się z wykorzystaniem kamer, tabletów graficznych i w rzeczywistym czasie trwania lekcji – uczniowie wykazywali mniejszą aktywność i zaangażowanie. Podczas tak długiego czasu trwania pandemii – większość uczniów traciła motywację, odczuwała znużenie.

Powstały więc obawy, że nawet jeśli udało się zrealizować wszystkie treści programowe zaplanowane na ten rok – w większości szkół powstały jednak zaległości w stopniu ich opanowania przez uczniów. Podobnie zareagowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, które przeznaczyło środki finansowe dla szkół na zorganizowanie zajęć wspomagających uczniów w uzupełnieniu braków.

ZASTOSUJ W SWOJEJ SZKOLE

Dla każdego oddziału (z wyjątkiem szkół dla dorosłych oraz klas I-III) można przeznaczyć 10 godzin na ten cel. To niewiele, ale warto te godziny zaplanować dla każdej klasy. Być może uda się wpleść te godziny w tygodniowy rozkład zajęć wybierając w tym celu takie dni, gdy w planie lekcji dana klasa będzie miała zaplanowane najmniej lekcji. Na co zwrócić uwagę?

  • Na samym początku należy zebrać deklaracje przy pomocy których zostaną wybrane zajęcia edukacyjne, z których uczniowie odczuwają największą potrzebę dodatkowych lekcji.

  • Gdy mamy już określone zapotrzebowanie – trzeba ustalić liczbę godzin dla poszczególnych zajęć, przydzielić uczących i dopiero wówczas podjąć próbę zamieszczenia ich w planie lekcji.

  • Zajęcia wspomagające mają określone limity liczebności grup, w których mogą być realizowane (powyżej pięciu lub powyżej dziesięciu uczniów). Dlatego dla części z tych grup zaistnieje konieczność tworzenia grup międzyoddziałowych, a więc być może także konieczność zadecydowania któremu z uczących przydzielić dodatkowo płatne zajęcia.

Modyfikacje w sposobach nauczania

Ilość godzin przeznaczona na wspomaganie przez ministerstwo – w wielu szkołach okaże się niewystarczająca. Wówczas trzeba rozważyć inne możliwości. W tym zakresie warto sięgnąć do pomysłów nauczycieli, ale także uczniów. Być może pomoc stanowiłoby wprowadzenie modyfikacji w sposobach nauczania np. wykorzystać nabyte umiejętności i sprzęt znajdujący się w szkole taki jak tablice multimedialne, stosowanie metody projektów, zaktywizowania uczniów, aby zwiększyć skuteczność nauczania. Wszystkie pomysły mogą się przełożyć nie tylko na zmiany w planowaniu pracy nauczycieli, ale także w planie pracy szkoły oraz planie nadzoru pedagogicznego.

Zaplanuj pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Uczniowie wymagają pomocy nie tylko w zakresie braków w realizacji materiału. Znacznie większym problemem mogą okazać się skutki długotrwałej izolacji, w jakiej pozostawali uczniowie. Niestety u bardzo wielu dzieci ma to skutki widoczne w przeprowadzanych badaniach, ale także w obserwacjach nauczycieli po powrocie uczniów do szkół.

Warto więc w kolejnym roku szkolnym zaplanować w sposób szczególny pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów. Jeśli obserwacje uczniów i rozmowy z rodzicami wskażą większe zapotrzebowanie na taką pomoc – warto się zastanowić nad sposobami jej udzielenia i wnioski zamieścić w planach pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

Plany te mogą obejmować:

  • zaplanowanie szkoleń dla nauczycieli, by zwiększyć ich umiejętności pracy z uczniami po pandemii, zrozumieć co dzieci przeżywały i jak mogły się czuć oraz w jaki sposób można im pomóc, nie szkodząc,

  • zalecenie uwzględniania zaistniałej sytuacji w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, w planowaniu pracy wychowawczej, tematyki godzin wychowawczych,

  • rozważenie potrzeby i możliwości zatrudnienia pedagoga lub psychologa szkolnego – w tym celu należałoby przygotować aneks do arkusza organizacji pracy szkoły.

Weź pod uwagę planowane zmiany prawne…

W tym zakresie wypowiadał się minister edukacji i nauki, który zapowiedział zmiany w sposobie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach tak, aby była bardziej nakierowana na potrzeby uczniów, ale także ich rodziców oraz nauczycieli. Na razie nie wiadomo jakie konkretnie będą to zmiany i w jaki sposób wpłyną na organizację pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym, ale mają zacząć obowiązywać od września 2021 r.

Dodatkowo z Ministerstwa Edukacji i Nauki płyną różnorodne propozycje wprowadzenia zmian prawnych mogących mieć wpływ na przygotowanie nowego roku szkolnego. Zapowiadane przez ministra Czarnka zwiększenie pensum nauczycielom wprowadziłoby wielkie zmiany w planach dotyczących zatrudniania, ale wydaje się niemożliwym do wprowadzenia już w najbliższym roku szkolnym. Zapowiadane są jednak zmiany np. w podstawach programowych. Pozostaje mieć nadzieję, że zmiany te nie będą wprowadzane z niewielkim wyprzedzeniem tak, aby szkoły miał czas się do nich przygotować. Minister Czarnek zapowiada również, że w dokumencie Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa wychowanie do życia w rodzinie będzie kierunkiem priorytetowym w roku szkolnym 2021/22 oraz że „nauczyciele wychowania do życia w rodzinie w polskich szkołach muszą zyskać jeszcze większa rangę i jeszcze większą wagę, bo od tego zależy przyszłość naszego społeczeństwa i państwa”.

WAŻNE

Na razie nie wiadomo jakie decyzje zostaną podjęte, by cele wyznaczone przez ministra zostały osiągnięte, ale wniosek jest jeden:. Wytyczne mogą się pojawić podczas wakacji z zaleceniem ich wdrożenia w roku szkolnym 2021/2022, więc przygotowując kolejny rok szkolny trzeba będzie zachować czujność i podejmować szybkie działania, aby rozpocząć rok w zgodzie z ewentualnymi zmianami w prawie oświatowym.

… oraz ewentualność powrotu do nauki zdalnej

Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo czwartej fali pandemii jesienią. Przygotowując kolejny rok szkolny trzeba być przygotowanym, że może się powtórzyć sytuacja ograniczenia funkcjonowania szkół i czasowego przejścia na nauczanie zdalne lub hybrydowe.

Planując rok szkolny 2021/2022 pamiętaj!

  • Być może trzeba będzie wyrównać braki edukacyjne powstałe podczas długiej nauki zdalnej. Skorzystaj ze środków finansowych przeznaczonych na zajęcia wspomagające. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zajecia-wspomagajace-dla-uczniow–mamy-gotowe-przepisy

  • Spróbuj wprowadzić modyfikacje w sposobach nauczania (np. wykorzystując nowoczesne technologie, zwłaszcza, że uczniowie przyzwyczaili się do nich podczas nauki zdalnej) i uwzględnić je w planach pracy szkoły oraz planie nadzoru pedagogicznego.

  • Pandemia negatywnie wpłynęła na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci (brak kontaktu z rówieśnikami oraz zajęć sportowych). Planując kolejny rok szkolny miej na uwadze, że trzeba w sposób szczególny zadbać o wyrównywanie tych braków.

  • Do końca sierpnia 2021 r. należy określić tryb funkcjonowania szkoły od września 2021 r. zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Checklista zadań dyrektora przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego związana z epidemią Covid-19

ZADANIE

TAK/NIE

Aktualizacja (po zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi GIS) i przypomnienie procedur bezpieczeństwa, w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 uczniom, rodzicom i pracownikom, obowiązujące na terenie szkoły oraz dane osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie, w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w związku z pandemią.

 

Opracowanie wzorów zarządzeń do wdrożenia trybu nauczania zdalnego lub hybrydowego.

 

Sprawdzenie liczby i stanu sprzętu komputerowego w szkole oraz uzupełnienie braku na wypadek konieczności wypożyczenia komputerów uczniom i nauczycielom, w przypadku wdrożenia trybu nauczania zdalnego lub hybrydowego.

 

Organizacja szkoleń dla nauczycieli i rodziców z zakresu informatyki m.in. z korzystania z możliwości Microsoft (Office) 365.

 

Sprawdzanie i doposażanie (na wypadek braków) szkoły w niezbędny sprzęt i środki sanitarne np. płyny dezynfekujące, maseczki oraz rękawiczki.

 

Umożliwianie udziału w szkoleniach dla nauczycieli w ramach programu WF z AWF.

 

W tygodniu informacyjnym (1.09-5.09) organizacja lekcji wychowawczych i spotkań z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

 

Ustalenie działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klasie,

 

Planowanie, po analizie, udziału uczniów w dodatkowych zajęciach edukacyjnych – 10 godz. dla oddziału.

 

Przygotowanie przydziału czynności służbowych na rok szkolny 2021/2022.

 

Organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.

 

Przedstawienie wyników klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2020/2021 po egzaminach poprawkowych. Ewentualnie wnioskowanie o podjęcie uchwały przez RP, w sprawie warunkowej promocji, po egzaminach poprawkowych, uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego.

 

Prezentacja sprawozdania z narady dyrektorów z WKO w Poznaniu.

 

Przedstawienie do uchwalenia projekt Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

 

Ustalenie sposobu realizacji wyników z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

 

Informowanie o nowościach w prawie oświatowym w roku szkolnym 2021/2022.

 
 
Shopping Cart
Scroll to Top