Podstawa prawna: 

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia druków szkolnych ma na celu dostosowanie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych do przepisów o dokumentach publicznych. Najważniejsze zmiany.

Zakres zmian

Omówienie zmiany

Zmiany we wzorach świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla uczniów 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum

Uwzględnienie we wzorze jednej wolnej pozycji nad przedmiotem historia na wpisanie realizowanego przez ucznia jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka lub język łaciński i kultura antyczna.

Suplementy

Możliwe będzie wydawanie suplementu odpowiednio do dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tzw. zawodzie eksperymentalnym.

Zabezpieczenie dokumentów przed fałszerstwem

Dane personalne lub identyfikacyjne muszą być nanoszone w sposób trwały zintegrowany z podłożem, co wyklucza możliwość wypełniania świadectw ukończenia szkoły pismem ręcznym. Regułę tę uwzględniono w projektowanych przepisach.

Blankiety dla poddruków duplikatów świadectw szkolnych

Planuje się wprowadzenie dwóch formatów blankietów dla poddruków duplikatów świadectw szkolnych: format A4 dwustronny i A4 czterostronny (odpowiednio wzory nr 75 i nowy wzór nr 75a, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie druków). Format czterostronicowy ma ułatwić szkołom wydawanie duplikatów tych dokumentów, które również są czterostronicowe: świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia technikum.

Dyplom zawodowy w szkole policealnej

Słuchacze szkoły policealnej, którzy w danym roku otrzymali certyfikat w zakresie ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, będą mogli uzyskać dyplom zawodowy na podstawie przekazywanego przez dyrektora tej szkoły do okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu słuchaczy w danym roku szkolnym.

Zajęcia na świadectwach

Na świadectwie szkolnym promocyjnym, świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen wpisywane będą nazwy i oceny z zajęć, które były w szkole realizowane jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

W przypadku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, na ww. świadectwach i w arkuszach ocen uczniów wpisywana będzie również adnotacja – „dodatkowe umiejętności zawodowe”.

Zmiany w arkuszach ocen uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe

W arkuszach ocen uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które będą obowiązywały od roku szkolnego 2021/2022 sformułowanie „informacja o zdanym egzaminie zawodowym (…)” zastąpione zostało sformułowaniem „informacja o egzaminie zawodowym”, a w przypadku branżowej szkoły I stopnia „informacja o egzaminie zawodowym lub egzaminie czeladniczym”. Planuje się także rezygnację z umieszczania w arkuszu ocen szczegółowych informacji o wynikach egzaminu zawodowego, które zamieszczane są na certyfikacie kwalifikacji zawodowej, który uczeń lub słuchacz otrzymuje po zdaniu egzaminu zawodowego.

EDB na świadectwie

We wzorze świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen ucznia branżowej szkoły I stopnia (wzory nr 23–26, 40 i 51 określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie druków) dodano przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Wiedza o kulturze w arkuszu ocen

W przypadku uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, w arkuszu ocen ucznia tego technikum, w części przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na kolejnej wolnej pozycji należy wpisać przedmiot „Wiedza o kulturze”.

Skróty na świadectwie

Wprowadzono możliwość zastosowania skrótu wyrażenia „nauczany(a) dwujęzycznie” – ND oraz „poziom dwujęzyczny” – PD na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach.

 
Shopping Cart
Scroll to Top