Rok szkolny 2021/2022 – rozpoczęcie stażu, na wszystkie stopnie awansu zawodowego.

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym. Staż może realizować tylko nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Przy czym ten wymiar zatrudnienia może wynikać z kilku stosunków pracy w różnych placówkach (art. 3 pkt 3, art. 9d ust. 1, art. 22 ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela).

WAŻNE: Rozpoczęcie stażu w roku szkolnym 2021/2022 r. jest możliwe, o ile nauczyciel zostanie zatrudniony:

 • nie później niż 15 września 2021 r.
 • w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć

Nauczyciel musi posiadać wymagane kwalifikacje

 Rozdział 3a Karty Nauczyciela, reguluje awans zawodowy nauczycieli. Staż rozpoczną tylko ci nauczyciele, do których mają zastosowanie przepisy tego rozdziału.

WAŻNE: Rozpoczęcie stażu w roku szkolnym 2021/2022 nie jest możliwe, jeżeli nauczyciel:

 • zostanie zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela (za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny z uwagi na brak pełnych kwalifikacji) (art. 10 ust. 10 Karty Nauczyciela)
 • złoży wniosek o niestosowanie do niego przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela w czasie trwania umowy na czas określony zawartej na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela (art. 10 ust. 11 Karty Nauczyciela).

 

Rozpoczęcie stażu także przy umowie na zastępstwo

Nauczyciel kontraktowy i mianowany mogą rozpocząć staż, o ile zostaną zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z kwalifikacjami. Czas trwania umowy czy też fakt, że jest to umowa „tylko” na zastępstwo nie pozbawia nauczyciela prawa do realizacji stażu.

WAŻNE: Nauczyciel kontraktowy lub mianowany zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela ma prawo realizować staż.

Nauczyciel stażysta zatrudniony na zastępstwo może ale nie musi realizować stażu.

Zasadą jest zatrudnianie nauczycieli stażystów na okres roku szkolnego w celu realizacji stażu (art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela). Możliwe jest jednak zatrudnienie nauczyciela stażysty na inny okres, jeżeli potrzeba taka wynika z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela (art. 10 ust. 7 Karta Nauczyciela). W takim przypadku nauczyciel rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontraktowego, chyba że złoży wniosek o niestosowanie wobec niego przepisów o awansie zawodowym (art. 10 ust. 11 Karty Nauczyciela).

Każdy nauczyciel może kontynuować staż w innej szkole

Nauczyciel może rozpocząć staż nawet jeśli zostanie zatrudniony na część roku szkolnego. Jeżeli okres zatrudnienia w danej placówce nie pozwoli nauczycielowi zrealizować w całości stażu, będzie mógł go dokończyć w innej szkole.

WAŻNE: Warunkiem kontynuacji stażu w innej szkole jest:

 • uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres dotychczas odbytego stażu oraz
 • podjęcie zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia (art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela).

Rozpoczęcie stażu także w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Nauczyciel, który jest nieobecny w pracy np. z powodu choroby, korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, zdrowotnego ma prawo złożyć wniosek o otwarcie stażu i skutecznie go rozpocząć. Ewentualnie nieobecność ta wpłynie na termin zakończenia stażu tj. staż ulegnie przedłużeniu o czas jej trwania (art. 9d ust. 5 i ust. 5a Karty Nauczyciela).

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:

 1. pozostawania w stanie nieczynnym,
 2. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 3. zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  lub
 4. urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem, o których mowa poniżej trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności  (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela).
WAŻNE: W trakcie urlopu wypoczynkowego, tak bieżącego jak i uzupełniającego, staż biegnie, a zatem złożenie wniosku w czasie trwania urlopu wypoczynkowego nie wpłynie na termin zakończenia stażu.

Staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności, w przypadku zaś nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:

 1. urlopu macierzyńskiego,
 2. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 3. dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 4. dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 5. urlopu rodzicielskiego
  lub urlopu ojcowskiego,

Nauczyciel stażysta- rozpoczęcie stażu w roku szkolnym  2021/2022 

Z dniem zatrudnienia w szkole nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego uzyskuje co do zasady stopień nauczyciela stażysty (art. 9a ust. 2 Karty Nauczyciela). Uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego jest możliwe przede wszystkim w przypadku nauczycieli akademickich (art. 9a ust. 3 – 5 Karty Nauczyciela).

Staż na kontraktowego rozpoczyna się z dniem zatrudnienia

Nauczyciele stażyści rozpoczynają staż z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole. Warunkiem jest zatrudnienie nauczyciela stażysty nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie tego terminu nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego (art. 9d ust. 1 i ust. 2 Karty Nauczyciela). Realizacja stażu musi przypadać w okresie zatrudnienia, a zatem nie jest możliwa przed dniem nawiązania stosunku pracy (art. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela).

WAŻNE: Staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy i biegnie od dnia zatrudnienia nauczyciela. Nie musi zatem rozpoczynać się 1 września i kończyć 31 maja następnego roku.

Awans na kontraktowego bez przygotowania pedagogicznego

Jednym z kluczowych warunków rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji. Nauczyciel stażysta, który nie posiada przygotowania pedagogicznego może jednak rozpocząć staż na kontraktowego. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zobowiązanie się nauczyciela do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu (art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela).

WAŻNE: Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających staż na kontraktowego

Nauczyciel stażysta, który rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontraktowego w szkole samorządowej ma prawo do świadczenia na start. Warunki jego otrzymania to:

 • rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego (niezależnie od dotychczasowego przebiegu zatrudnienia oraz tego, czy staż ten ukończy w danej szkole)
 • nie otrzymanie w latach ubiegłych tego świadczenia w innej szkole (informacja o wypłacie świadczenia na start u poprzedniego pracodawcy powinna być zamieszczona w świadectwie pracy)
  (art. 53a Karty Nauczyciela).
WAŻNE: Dodatek na start wynosi 1.000 zł i jest wypłacane do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel kontraktowy – rozpoczęcie stażu w roku szkolnym  2021/2022 

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela).

Rozpoczęcie stażu w roku szkolnym 2021/2022 r. jest możliwe, o ile nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego do dnia 14 września 2019 r. i od tego dnia nieprzerwanie jest zatrudniony w szkole.

Nauczyciel mianowany – rozpoczęcie stażu w roku szkolnym  2021/2022 

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela).

WAŻNE: Rozpoczęcie stażu w roku szkolnym 2021/2022 r. jest możliwe, o ile nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego do dnia 14 września 2020 r. i od tego dnia nieprzerwanie jest zatrudniony w szkole.

Nauczyciel kontraktowy i mianowany muszą złożyć wniosek o otwarcie stażu

Nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczyna staż na swój wniosek złożony do dyrektora szkoły. Do wniosku muszą załączyć plan rozwoju zawodowego (§3 ust. 2 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli). Wniosek o rozpoczęcie stażu należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć tj. do 15 września 2021 r. (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozpoczęcie stażu bez decyzji dyrektora w tej sprawie

Jeżeli nauczyciel spełnia ustawowe wymagania uzasadniające ubieganie się o wyższy stopień awansu zawodowego, to warunkiem rozpoczęcia stażu jest jedynie jego wniosek o staż, skierowany do dyrektora szkoły (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 lipca 2002 r., II SA 336/02).

WAŻNE: Dyrektor nie informuje zatem nauczyciela o tym, że staż został skutecznie rozpoczęty.

Informacja o braku możliwości rozpoczęcia stażu

Jeżeli jednak nauczyciel złożył wniosek o rozpoczęcie stażu, mimo że nie spełnia warunków do jego otwarcia, dyrektor powinien poinformować go na piśmie, że staż nie został otwarty. Nie będzie to decyzja administracyjna, ponieważ dyrektor ma prawo jedynie wydać decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Będzie to jedynie pisemna informacja.

Rozpoczęcie stażu z dniem złożenia wniosku czy 1 września

Co roku wątpliwości budzi to, czy staż rozpoczyna się zawsze 1 września, czy też dopiero z dniem złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu. Prawidłowe ustalenie terminu rozpoczęcia stażu, determinuje także prawidłowe ustalenie terminu jego zakończenia. Możliwe są dwie interpretacje:

 1.  staż zawsze rozpoczyna się 1 września, niezależnie od tego kiedy nauczyciel złożył wniosek bądź też kiedy został zatrudniony nauczyciel stażysta,
 2.  staż rozpoczyna się albo w dniu nawiązania stosunku pracy z nauczycielem stażystą, pod warunkiem zatrudnienia go nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć,  albo w dniu złożenia wniosku przez pozostałych nauczycieli,

Okres trwania stażu liczymy potocznie

Staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela). Przy czym, okres ten liczmy w sposób potoczny tj. upływ 9 miesiąca po dwóch latach realizacji stażu przypada w ostatnim dniu 9 miesiąca a nie w dniu, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

WAŻNE: Przyjmuje się zatem, że staż rozpoczęty 1 września kończy swój bieg 31 maja, a zatem staż rozpoczęty 2 września zakończy się 1 czerwca, a rozpoczęty 13 września zakończy się 12 czerwca.

Etapy rozpoczęcia stażu przez nauczyciela 

Etap 1

Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z dniem zatrudnienia, o ile zostanie zatrudniony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.

Nauczyciel kontraktowy i mianowany składają wniosek o rozpoczęcie stażu w z dniem 1 września, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Warunki rozpoczęcia stażu:

 • zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z kwalifikacjami,
 • przepracowanie w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Etap 2

Dyrektor wyznacza opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

Termin: Niezwłocznie po ustaleniu, że nauczyciel spełnił warunki do rozpoczęcia stażu.

Etap 3

Nauczyciel stażysta sporządza plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć i przedkłada go dyrektorowi do akceptacji.

Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.

Etap 4

Dyrektor w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć zatwierdza plan rozwoju zawodowego lub zwraca go do poprawy.

Etap 5

Jeżeli nauczyciel został zobowiązany do poprawienia planu rozwoju zawodowego, przedkłada poprawiony plan dyrektorowi w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.

Etap 6

Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego przedłożonego po naniesieniu przez nauczyciela poprawek w terminie 7 dni od dnia jego złożenia przez nauczyciela.

Shopping Cart
Scroll to Top