Rola pracowników oświaty

77,00 

Availability: Na stanie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do skryptu ze szkolenia w formacie PDF, kwestionariusze oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka w wieku do 9 lat i powyżej 9 lat – dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia opracowane w ramach Projektu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Ukończony webinar uprawnia również do otrzymania wzoru pisma do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia, akty prawne omawiane podczas szkolenia, broszury: Przemoc w rodzinie – działania pracowników oświaty (dokument ORE); Przemoc w rodzinie. Jak przeciwdziałać zjawisku? oraz formularze „Niebieska Karta – A” i „Niebieska Karta – B”.

Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Jednym z zadań pracownika oświaty jest reagowanie na przemoc wobec dziecka, a zakres działalności nauczycieli i pedagogów podejrzewających występowanie przemocy w rodzinie został określony w najważniejszych aktach prawnych dedykowanych oświacie. Szkolenie przybliży najważniejsze akty prawne regulujące problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wynikające z nich zadania dla oświaty, omówione zostaną narzędzia diagnozowania zjawiska przemocy oraz procedury obowiązujące nauczycieli w sytuacji powzięcia informacji o występowaniu przemocy w środowisku domowym ucznia.

Program szkolenia online

 1. Podstawowe akty prawne regulujące problematykę przemocy w rodzinie.
 2. Czy przemoc ma płeć? – skala zjawiska przemocy w rodzinie.
 3. Zadania służb powołanych do ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w tym działania wobec sprawcy, procedura odebrania dziecka i zaświadczenie lekarskie dla ofiar przemocy.
 4. Procedura „Niebieskie Karty” i specyfika przestępstwa znęcania się.
 5. Prawna ochrona dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie.
 6. Algorytmy działania pracowników oświaty w przypadkach przemocy w rodzinie.

Opis szkolenia online

Pracownicy oświaty – podobnie jak policjanci, pracownicy pomocy społecznej, ochrony zdrowia i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – zostali wyznaczeni do inicjowania procedury „Niebieskie Karty” w każdym przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie. Rola szkoły wydaje się w tym zakresie niezastąpiona, gdyż dzieci doświadczające przemocy, najwięcej czasu poza domem spędzają właśnie w środowisku szkolnym, w którym powinny otrzymać profesjonalną pomoc – nie tylko edukacyjną.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia zjawiska przemocy w rodzinie, a także szczegółowe zapisy prawa, regulujące tę problematykę. Uczestnicy otrzymają narzędzia pomagające w diagnozie zjawiska i ułatwiające współpracę międzyinstytucjonalną. Wyjaśnione zostanie, kiedy informowanie instytucji pozaszkolnych jest niezbędne.

Korzyści dla uczestnika kursu w Centrum Organizacji Szkoleń

Uczestnicy szkolenia:

 1. Poznają skalę zjawiska przemocy w rodzinie oraz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące obowiązków szkół w przeciwdziałaniu temu zjawisku.
 2. Zapoznają się ze sposobami informowania i współpracy pomiędzy instytucjami – zespołem interdyscyplinarnym, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości. 
 3. Otrzymają  schematy działań interwencyjnych, gotowe procedury reagowania do wykorzystania w szkolnej dokumentacji (SPWP, statut), wzór pisma zawiadamiającego organy ścigania i wzory formularzy Niebieska Karta.
Szkolenie przeznaczone jest dla
 • Nauczycieli
 • Pedagogów szkolnych
 • Wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych
 • Dyrektorów szkół
Szkolenie poprowadzi

lidia cynt Lidia Cynt

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog szkolny, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki, realizatorka licznych szkoleń dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top