Jak uczyć o handlu ludźmi?

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045). oraz dostępu do nagrania na okres 3 m-cy.

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN:Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

29,00 

Brak w magazynie

SKU: jak-uczyc-o-handlu-ludzmi Kategoria: Tag: Kurs: Jak uczyć o handlu ludźmi?

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF – Wykaz literatury, materiałów profilaktycznych, filmów, przykładowych scenariuszy zajęć z przedmiotowej tematyki (w tym prezentację dla młodzieży).

Jak uczyć o handlu ludźmi?” 

Szkolenie online  dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Nagranie szkolenia z dn. 4.10.2021 r.

Wśród zadań nauczycieli pojawia się konieczność uwrażliwiania uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa ogólnego. Jednym z poważnych zagrożeń jest handel ludźmi, na który narażona jest zwłaszcza młodzież szkół ponadpodstawowych, wyjeżdżająca za granicę np. w celu podjęcia pracy dorywczej. Jednak o handlu ludźmi, zgodnie z wytycznymi Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, powinni edukować nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, czym jest handel ludźmi; jaka jest skala problemu i jak edukować o tym zjawisku w przystępny i skuteczny sposób – nawet wśród najmłodszych.

Opis szkolenia online

Handel ludźmi stanowi współczesną formę niewolnictwa. W grupie ryzyka są zwłaszcza osoby młode, np. wyjeżdżające za granicę w celach zarobkowych lub nieodpowiednio przygotowane do zagranicznych wyjazdów. Ministerstwo Edukacji i Nauki włącza się w działania prewencyjne, których realizatorami i odbiorcami stają się placówki oświatowe. Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020 – 2021 zakłada m.in. pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej.

Podczas szkolenia przybliżona zostanie specyfika przestępstwa handlu ludźmi,  a także skala tego zjawiska w Polsce i na świecie. Wyjaśnione zostanie, dlaczego wiedza o tym zagrożeniu powinna być upowszechniana wśród uczniów, a także w jaki sposób i jakie informacje przekazywać uczniom – zwłaszcza tym najmłodszym. Uczestnicy otrzymają materiały do wykorzystania podczas zajęć.

Program szkolenia :

 • Pojęcie handlu ludźmi – skala zjawiska, akty prawne.
 • Przegląd kampanii i programów profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi.
 • Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi – wykaz treści do przekazania uczniom, rola doradcy zawodowego, możliwe formy i przebieg zajęć.
 • Sprawozdawczość z podejmowanych działań.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz specyfikę i skalę zjawiska handlu ludźmi oraz najważniejsze uregulowania prawne w tym zakresie, również dotyczące prewencji i obowiązków szkół w przeciwdziałaniu zjawisku.
 • Zapoznasz się ze sposobami włączenia tematyki handlu ludźmi w zagadnienia z doradztwa zawodowego, w szkolny program wychowawczo – profilaktyczny, w zajęcia z uczniami klas młodszych szkół podstawowych.
 • Otrzymasz przykłady zapisów o podejmowanych działaniach w sprawozdaniach do instytucji zewnętrznych, w sprawozdaniach z pracy własnej.
 • Otrzymasz materiały profilaktyczne, scenariusze zajęć, przykłady inicjatyw profilaktycznych możliwych do przeprowadzenia w szkole, podpowiedzi o instytucjach, mogących wesprzeć szkołę w edukacji w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli,
 • pedagogów szkolnych,
 • doradców zawodowych,
 • wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorów szkół

Serdecznie prosimy o wyrażenie opinii o szkoleniu, poprzez wypełnienie ankiety.

Prowadząca:

Lidia Cynt 

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog szkolny, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki, realizatorka licznych szkoleń dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top